• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

28 lutego 2023 r. opublikowana została interpretacja ogólna Ministra Finansów nr DD5.8203.7.2022 w sprawie obowiązków informacyjnych spółek nieruchomościowych i podatników posiadających udziały w tych spółkach. Minister Finansów podkreślił w niej, że w odniesieniu do podatników posiadających prawa do spółki nieruchomościowej obowiązek informacyjny powstaje bez względu na to, czy w roku podatkowym, na koniec którego składana jest informacja, uzyskany został przychód (dochód) z tego udziału z jakiegokolwiek tytułu. Powstanie obowiązku informacyjnego determinuje więc sam fakt posiadania, bezpośrednio lub pośrednio, udziałów w spółce nieruchomościowej. Ponadto, Minister wyjaśnił m.in., że obowiązek składania informacji Szefowi KAS dotyczy zarówno podmiotów będących polskimi rezydentami podatkowymi, jak i podmiotów niebędących polskimi rezydentami podatkowymi, tj. podmiotów nieposiadających miejsca zamieszkania albo siedziby lub zarządu na terytorium Polski. Opisany obowiązek nie dotyczy natomiast podatników zwolnionych z podatku CIT, o których mowa w art. 6 ustawy CIT, przy czym wyłączenie to nie znajduje jednak zastosowania w stosunku do samej spółki nieruchomościowej.

2. marca 2023 r. opublikowana została interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 23 lutego 2023 r. (nr DD2.8202.3.2022) w sprawie momentu ujęcia w podatkowej księdze przychodów i rozchodów dowodów stwierdzających poniesienie wydatków w przypadku opóźnienia w ich zaksięgowaniu. Zgodnie z nią treść przepisów ustawy o PIT nie oznacza, że tylko w dniu wystawienia dowodu stanowiącego podstawę zaksięgowania (ujęcia) w PKPiR, podatnik ma prawo do potrącenia tego kosztu. Dowód stanowiący podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu uzyskania przychodu otrzymany przez podatnika lub przekazany do biura rachunkowego w późniejszym terminie, może być zaksięgowany (ujęty) w PKPiR w miesiącu, w którym został otrzymany przez podatnika bądź przekazany do biura rachunkowego. Powinno to nastąpić do końca roku podatkowego, w którym koszt ten może być potrącony. Późniejsze wpisanie danego kosztu nie powoduje zmiany daty jego poniesienia.

1 marca 2023 r. opublikowana została informacja o odmowie wydania przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej dotyczącej zespołu czynności polegających na dokonywaniu wzajemnych transakcji, których przedmiotem były znaki towarowe oraz wewnątrzgrupowe zobowiązania (sygn. DKP3.8082.11.2022). Sprawa dotyczyła analizy szeregu działań podjętych w grupie spółek związanych z ich reorganizacją i nabyciem znaków towarowych. Działania te prowadziły do wykreowania sytuacji, w której możliwe było dokonywanie amortyzacji znaków towarowych od ich wartości początkowej ustalonej w wysokości ich ceny nabycia bez ograniczenia wynikającego z art. 16b ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT w brzmieniu obowiązującym w 2013 r.  Szef KAS doszedł do wniosku, że wnioskodawcy osiągnęli w ten sposób korzyść podatkową. Co więcej, korzyść ta była jednym z głównych celów dokonania zespołu czynności, a sposób działania miał charakter sztuczny. Ponadto, zdaniem Szefa KAS, korzyści podatkowe będą spełniały przesłankę sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a w szczególności art. 15 ust. 1 ustawy CIT w zw. z art. 16 ust. 1 pkt 8 ustawy CIT.

Minister aktywów państwowych poinformował, że rząd pracuje nad podatkiem od nadmiarowych zysków od spółek górniczych i paliwowych. Zdaniem ministra, projekt może być gotowy już w marcu, a nowe rozwiązania obejmą prawdopodobnie również zeszły rok. Podobny pomysł pojawił się jesienią 2022 r., kiedy minister zaprezentował pomysł opodatkowania zysków nadzwyczajnych dużych firm ze wszystkich branż. Podatek nałożony miał zostać na podmioty, których marża zysku brutto za 2022 r. jest większa od uśrednionej marży brutto za lata 2018, 2019 oraz 2021 (bez 2020 r. z uwagi na jego wyjątkowy, pandemiczny charakter).

Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji podatkowych dotyczących projektu objaśnień podatkowych w zakresie cen transferowych nr 6: Metoda koszt plus. Objaśnienia podatkowe mają na celu wyjaśnienie praktycznych aspektów związanych ze stosowaniem metody koszt plus. Objaśnienia podatkowe wyjaśniają m.in. zakres stosowania tej metody, określenie bazy kosztowej oraz narzutu zysku, a także kryteria porównywalności transakcji i podmiotów. Konsultacje są otwarte dla wszystkich podmiotów. Propozycje opinii, wniosków i uwag do projektu wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 17 marca 2023 r. w formie elektronicznej.

1 marca 2023 r. sejmowa Komisja Finansów Publicznych omawiała projekt ustawy o zmianie ustawy o obligacjach. Komisja opowiedziała się za przyjęciem projektu wraz z poprawkami. Najważniejsze z nich dotyczyły modyfikacji opodatkowania fundacji rodzinnych. Jedna z poprawek zaakceptowanych przez komisję ma doprowadzić do sytuacji, w której możliwe będzie utrzymanie możliwości rozliczania się estońskim CIT przez spółkę, jeśli jej udziałowiec jest beneficjentem fundacji rodzinnej. Przyjęta została także poprawka, która obniża podatek naliczany od świadczeń wypłacanych przez fundację z 15 do 10 proc., jeśli otrzymujący świadczenia należą do I oraz II grupy podatkowej w rozumieniu ustawy o podatku od spadków i darowizn.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że w 2023 r. nie są planowane prace nad zmianami przepisów o podatku od dochodów z niezrealizowanych zysków. Obecnie obowiązujące przepisy budzą wątpliwości. W świetle interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS przedsiębiorca, który w majątku prywatnym ma papiery wartościowe warte ponad 4 mln zł i zaplanował przeprowadzkę do Włoch, musi zapłacić exit tax (zob. interpretacja z 3 stycznia 2023 r., sygn. 0115-KDIT1.4011.697. 2022.1.MR). Nie zapłaci go natomiast od kryptowalut (np. bitcoinów), nawet gdy ich wartość przekracza 4 mln zł. Nie spełniają one bowiem definicji składnika majątku w rozumieniu art. 30da ust. 3 ustawy o PIT (zob. interpretacja z 22 grudnia 2022 r., sygn. 0113-KDIPT2-3.4011.809. 2022.1.NM). Problemem jest także podatek od rozporządzania prywatnym majątkiem (np. darowizny udziałów w polskiej spółce na rzecz zagranicznego nierezydenta).

Od 1 stycznia 2012 r. można gromadzić środki pieniężne w ramach indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Jeśli podatnik w ciągu roku dokonał wpłat na IKZE może odliczyć od podatku wpłaconą kwotę. Maksymalny limit wpłat w roku 2022 wynosi: 7106,40 zł lub 10 659,60 zł (dla osób, które prowadzą pozarolniczą działalność). Ulga może być zastosowana do dochodu, który jest opodatkowany według skali podatkowej,  podatkiem liniowym (19 proc.) oraz przychodu, który jest opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie