• Katarzyna Darska, autor |
 • Magdalena Jabłońska , autor |
4 min

Ministerstwo Finansów w dniu 16 lutego 2023 roku opublikowało projekt rozporządzenia przesuwającego terminy w podatku CIT za 2022 rok. Co to oznacza dla podatników zobowiązanych do dokumentowania transakcji z podmiotami powiązanymi za rok 2022?

Publikacja projektu rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 9 lutego 2023 roku w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych („Projekt rozporządzenia”) potwierdziła informację Ministerstwa zamieszczoną w Komunikacie z dnia 7 lutego 2023 roku, w którym poinformowano podatników o planie wydłużenia terminu na składanie CIT-8 oraz zapłatę podatku za 2022 rok. Z drugiej strony zgodnie z zamieszczoną informacją Ministerstwo Finansów najprawdopodobniej nie planuje zmiany terminu przygotowania, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok.

Komunikat ani Projekt rozporządzania nie zawierają natomiast informacji na temat wydłużenia nowych ustawowych terminów dotyczących cen transferowych, które weszły w życie 1 stycznia 2022 roku. W związku z tym podatnicy powinni przygotować się odpowiednio wcześnie do dokumentowania oraz raportowania transakcji realizowanych w 2022 roku.

Termin składania CIT-8 oraz zapłaty podatku

Zgodnie z Projektem rozporządzenia opublikowanym dnia 16 lutego 2023 roku termin na złożenie zeznań w podatku CIT oraz zapłatę podatku za 2022 rok wykazanego w zeznaniu rocznym zostanie przesunięty o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2023 roku.

Zgodnie z Projektem rozporządzenia termin zostanie przedłużony na:

 • złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
 • wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

W uzasadnieniu do Projektu rozporządzenia podano powody przedłużenia terminu dotyczącego rozliczenia podatku CIT. Ustawodawca planuje wydłużyć termin przede wszystkim z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację makroekonomiczną, wpływ wojny w Ukrainie na sytuację gospodarczą, a także postulaty zgłaszane przez środowisko księgowych. 

Termin przygotowania, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych

Projekt rozporządzenia dotyczy tylko przedłużenia terminów dotyczących złożenia zeznań w podatku CIT oraz zapłatę podatku za 2022 rok. Ustawodawca nie odnosi się w Projekcie rozporządzenia do terminów dotyczących sprawozdań finansowych.

Jednocześnie Ministerstwo Finansów w opublikowanym Komunikacie dnia 7 lutego 2023 roku informuje, iż termin na sporządzenie sprawozdania finansowego za 2022 rok przypada na 31 marca 2023 roku. Oznacza to, iż najprawdopodobniej przedsiębiorcy będę zobowiązani do przygotowania, zatwierdzenia i złożenia sprawozdań finansowych za ubiegły rok w ustawowych terminach, tj. gdy rok obrotowy jest równy kalendarzowemu:

 • do 31 marca 2023 roku – sporządzenie sprawozdania finansowego,
 • do 30 czerwca 2023 roku – zatwierdzenie sprawozdania finansowego,
 • do 15 lipca 2023 roku – złożenie sprawozdania finansowego we właściwym rejestrze sądowym.

Terminy dotyczące obowiązków z zakresu cen transferowych

Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe terminy na wypełnienie obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 rok. Podmioty powiązane są obowiązane do:

 • sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • złożenia do odpowiedniego urzędu skarbowego informacji o cenach transferowych (TPR) w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego,
 • posiadania dokumentacji grupowej w terminie do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego.

W praktyce dla podatników, których rok podatkowy zakończył się z dniem 31 grudnia 2022 roku, termin na sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych upłynie z końcem października 2023 roku, a na złożenie informacji o cenach transferowych (TPR) z końcem listopada 2023 roku. Podmioty powiązane będą zobowiązane do uzupełnienia lokalnej dokumentacji cen transferowych o dokumentację grupową z końcem grudnia 2023 roku.

Komunikat z 7 lutego 2023 roku oraz Projekt rozporządzania opublikowanego dnia 16 lutego 2023 roku nie odnoszą się do przedłużenia powyżej wskazanych terminów dotyczących obowiązków z zakresu cen transferowych za 2022 rok. Co prawda przed publikacją Komunikatu pojawiały się informację, iż Ministerstwo Finansów analizuje możliwość m.in. odroczenia nowych terminów sprawozdawczych w zakresie cen transferowych, niemniej jednak obecnie nie ma szczegółowych informacji na ten temat. Dotychczasowa praktyka wskazuje, że przedłużenie terminów raportowania w podatku CIT automatycznie oznaczała wydłużenie terminów w zakresie cen transferowych. Wcześniejsze zmiany terminów związane jednak były z sytuacją COVID-ową, czy też jak to miało miejsce 2018 roku z dużą zmianą w przepisach w zakresie cen transferowych. Czy teraz będzie podobnie? Co miałoby być powodem zmian terminów w zakresie cen transferowych dla 2022 roku?

Mając na uwadze fakt, że zbliżamy się obecnie do końca pierwszego kwartału 2023 roku na wywiązanie się z obowiązków w zakresie cen transferowych właściwych dla 2022 roku zostaje nam coraz mniej czasu. Podatnicy, którzy mierzą się z tym zagadnieniem co roku wiedzą, że jest to zadanie pracochłonne, wymagające czasu i zaangażowania. Brak informacji na temat ewentualnego przedłużenia terminów, a także sposobu ich przedłużenia (tj. np. do końca grudnia 2023 rok lub o 3 miesiące) nie jest pomocne.

Nie bez znaczenia w dotrzymaniu terminów jest również regulacja przewidująca konieczność opracowania dokumentacji w postaci elektronicznej, jak również nowa formuła formularza TPR. Dlatego wydaje się, że niezależnie od kroków jakie planuje podjąć resort finansów prace w zakresie cen transferowych należy rozpocząć trzymając się ustawowych terminów, nie czekając do ostatniej chwili.  
 • Katarzyna Darska

  Katarzyna Darska

  autor, Partner Associate, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych, KPMG w Polsce

  Blog articles
 • Magdalena Jabłońska

  Magdalena Jabłońska

  autor, Menedżer, Dział Doradztwa Podatkowego, Zespół ds. Cen Transferowych

  Blog articles