• 1000

8 lutego br. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Projekt stanowi implementację dyrektywy DAC7.

Istota zmian to przede wszystkim: 

  • nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających za pomocą tych platform,
  • zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli.

Co do zasady, raportowaniem będą objęci operatorzy platform, którzy udostępniają je sprzedawcom, umożliwiając tym samym dokonywanie transakcji sprzedaży towarów, świadczenia usług, najmu środków transportu lub najmu nieruchomości lub ich części.

Pod pojęciem platformy należy rozumieć oprogramowanie, które umożliwia sprzedawcom łączność z innymi użytkownikami w celu wykonywania ww. czynności. Są to przede wszystkim strony internetowe lub ich części lub aplikacje (także mobilne).

Obowiązki sprawozdawcze będą polegały na przekazywaniu Szefowi KAS zbiorczej informacji na temat sprzedawcy lub sprzedawców, zawierających transakcje za pomocą platformy. Taka informacja za okres sprawozdawczy będzie przekazywana elektronicznie na podstawie wzoru dokumentu zamieszczonego w BIP. W celu przekazywania informacji zostanie stworzone oprogramowanie interfejsowe.

Operator platformy będzie zobowiązany do jednorazowej rejestracji w jednym z państw członkowskich, po której otrzyma indywidualny numer platformy.

Projekt przewiduje także modyfikację pojęcia „aktywa finansowe” zawartego w słowniku ustawy, poprzez wprowadzenie katalogu otwartego zgodnie ze standardem CRS i rekomendacjami Global Forum.

Dodatkowo projekt wprowadza tzw. małą klauzulę antyabuzywną, która ma na celu uniemożliwienie obchodzenia procedur należytej staranności i sprawozdawczości.

Planowany termin wejścia w życie to 1 maja 2023 r. KPMG jednocześnie uczestniczy w pracach legislacyjnych oraz zgłaszaniu uwag dotyczących w/w projektu, które w ramach konsultacji publicznych można zgłaszać do dnia 1 marca br.