• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

Rada Polityki Pieniężnej na posiedzeniu w dniach 7-8 marca 2023 r. postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie.

Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia RPP stopy procentowe NBP wynoszą:

  • stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej
  • stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej
  • stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej
  • stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej
  • stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

24 lutego 2023 r. opublikowana została informacja o wydanej 22 grudnia 2022 r. przez Szefa KAS opinii zabezpieczającej w zakresie nowej inwestycji w automatykę przemysłową na podstawie decyzji o wsparciu, a następnie świadczeniu usług z jej wykorzystaniem na rzecz spółki matki oraz podmiotów powiązanych (sygn. DKP3.8082.4.2022). Szef KAS doszedł do wniosku, że choć osiągnięcie korzyści podatkowej stanowiło jeden z głównych celów dokonania czynności, to nie była ona sprzeczna z przepisami. Automatyka przemysłowa była inwestycją nową a związana z nią działalność miała rzeczywisty charakter. Czynność nie miała też znamion sztuczności. Świadczy o tym fakt, że nie wiązało się z nią ryzyko gospodarcze przewyższające spodziewane korzyści inne niż podatkowe w takim stopniu, że należałoby uznać, że działający rozsądnie podmiot nie wybrałby tego sposobu działania.

9 marca 2023 r. TSUE wydał wyrok w sprawie C-239/22 dotyczącej spółek, które zawarły umowę o współpracy. Zgodnie z nią spółka będąca właścicielem gruntu, na którym została wzniesiona stara placówka szkolna powierzyła drugiej spółce zadanie nadzorowania przebudowy na apartamenty i biura oraz sprzedaży tychże nieruchomości. Belgijski organ podatkowy uznał, że chodziło o transakcję sztucznie podzieloną w celu uzyskania stanowiącej nadużycie korzyści podatkowej. W odpowiedzi na pytanie prejudycjalne TSUE orzekł, że zgodnie z dyrektywą VAT zwolnienie dla dostawy budynków lub ich części oraz związanego z nimi gruntu, innych niż te, których dostawa jest dokonywana przed ich pierwszym zasiedleniem, ma również zastosowanie do dostawy budynku, który był przedmiotem pierwszego zasiedlenia przed jego przebudową. Dzieje się tak nawet jeśli dane państwo członkowskie nie określiło w prawie krajowym szczegółowych zasad stosowania kryterium pierwszego zasiedlenia do przebudowy budynku.

W wyroku z dnia 7 marca 2023 r. (sygn. II FSK 2029/20) NSA wypowiedział się w sprawie podatnika będącego polskim rezydentem podatkowym oraz pracownikiem polskiego oddziału niemieckiej spółki. Podatnik miał wątpliwości, czy jeśli wynagrodzenie za pracę wykonywaną na terytorium Niemiec w ramach podróży służbowych podlega tam opodatkowaniu podatkiem PIT, to czy w Polsce dochód ten może zostać wyłączony z podstawy opodatkowania. NSA zauważył, że polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania wymienia trzy warunki, po których spełnieniu wynagrodzenie pracownika podlegać będzie opodatkowaniu wyłącznie w Polsce. Wszystkie one zostały w niniejszej sprawie spełnione. Pobyt podatnika w Niemczech w związku z podróżą służbową nie przekracza 183 dni w roku kalendarzowym. Poza tym, to oddział w Polsce, a nie niemiecka jednostka macierzysta jest rzeczywistym pracodawcą podatnika. Co więcej, oddział w Polsce będący pracodawcą podatnika nie posiada zakładu lub stałej placówki w Niemczech, a więc wynagrodzenie nie jest ponoszone przez inny podmiot mający siedzibę w Niemczech.

Rozpoczęły się konsultacje podatkowe w sprawie koncepcji wdrożenia do polskiego porządku prawnego instytucji składu VAT. Konsultacje otwarte są dla wszystkich podmiotów. Opinie i uwagi do koncepcji wraz ze szczegółowym ich uzasadnieniem należy zgłaszać w nieprzekraczalnym terminie do 3 kwietnia 2023 r. w formie elektronicznej. Procedura składu innego niż celny (tzw. „składu VAT”) może być zachętą inwestycyjną dla przedsiębiorstw. Skład VAT może bowiem stanowić istotne uproszczenie rozliczenia i poboru VAT, szczególnie w przypadku podmiotów prowadzących działalność w obszarze międzynarodowego obrotu towarowego.

9 marca 2023 r. do Sejmu trafił przygotowany przez Senat projektu ustawy o zmianie ustawy o transporcie drogowym. Projekt zakłada wprowadzenie rozwiązań pozwalających na zwrot pracownikom kosztów używania prywatnych samochodów o napędzie alternatywnym do celów służbowych.  Przewidywane jest również zobowiązanie resortu właściwego do spraw transportu do zmian w rozporządzeniu ws. warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy. Przy określeniu wysokości stawek kosztów (tzw. kilometrówek) pod uwagę będzie mogła być brana także moc silnika. Nowe przepisy mają wejść w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

6 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie informacji podatkowych. Nowe rozporządzenie wydłużyło termin przekazania do organu podatkowego informacji o umowach zawartych z nierezydentami (ORD-U) z trzech do jedenastu miesięcy. Dłuższy termin dotyczy Informacji ORD-U składanych za rok podatkowy rozpoczynający się po dniu 31 grudnia 2021 r. Nowe przepisy wejdą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia tj. z dniem 21 marca 2023 r.

W wyroku z dnia 3 marca 2023 r. (sygn. II FSK 1956/20) NSA stwierdził, że ustawodawca jednoznacznie uregulował granice przedmiotowe normy prawnej wynikającej z treści art. 15c ust. 12 ustawy o CIT w pierwszej części tego przepisu. Wprost wskazał bowiem, że pod pojęciem kosztów finansowania dłużnego należy rozumieć wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem środków finansowych i z korzystaniem z tych środków. Skoro w treści wykładanego przepisu mowa jest o korzystaniu ze środków finansowych, a nie o korzystaniu z rzeczy, to znaczy, że pod pojęciem kosztów finansowania dłużnego mieści się tylko leasing finansowy. NSA przychyla się do podejścia, które wywodzi się z istoty obu tych form leasingu, zgodnie z którym tylko w przypadku leasingu finansowego mamy do czynienia z jednej strony ze spłatą wartości początkowej, a z drugiej strony z pewnego rodzaju wynagrodzeniem za to, że leasingodawca sfinansował rzecz, którą leasingobiorca może amortyzować. W ocenie NSA do tej tylko części odnosi się wyżej wspomniany przepis.

Ulga dla rodzin 4+ to stosunkowo nowa ulga, bo została wprowadzona 1 stycznia 2022 r. Co do zasady, objęte są nią przychody osiągnięte przez podatnika, który w roku podatkowym w stosunku do co najmniej czworga dzieci wykonywał władzę rodzicielską, pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało, lub sprawował funkcję rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą, a w przypadku pełnoletnich uczących się dzieci – wykonywał ciążący na nim obowiązek alimentacyjny albo sprawował funkcję rodziny zastępczej. W wyniku nowelizacji z 9 czerwca 2022 r. ulgą dla rodzin 4+ objęto również zasiłki macierzyńskie. Limit ulgi dla rodzin 4+ wynosi 85 528 zł w skali roku podatkowego i jest łączny dla wszystkich umów objętych tą ulgą. Przy czym po wyczerpaniu tego limitu przysługuje jeszcze kwota wolna od podatku, tj. 30 000 zł.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie