• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

16 lutego 2023 r. odbyła się konferencja uzgodnieniowa projektu ustawy wprowadzającej e-fakturę jako powszechny system rozliczania. Wzięli w niej udział m.in. Szef Krajowej Administracji Skarbowej, dyrektorzy departamentów w Ministerstwie Finansów oraz przedstawiciele organizacji przedsiębiorców, doradców podatkowych i księgowych. Podczas konferencji Ministerstwo potwierdziło wszystkie zapowiadane wcześniej zmiany w projekcie, takie jak np. przesunięcie wejścia w życie obowiązku stosowania KSeF z 1 stycznia na 1 lipca 2024 r., (a dla podatników zwolnionych podmiotowo aż do 1 stycznia 2025 r.), wyłączenie z obowiązku faktur konsumenckich, a także liberalizację sankcji i ich stosowanie dopiero od 1 stycznia 2025 r. Ponadto wskazano, że w przypadku awarii po stronie podatnika będzie możliwość wystawiania faktur w trybie offline poza KSeF i dostarczenia faktury do KSeF następnego dnia roboczego po wystawieniu offline, a także, że bilety spełniające funkcję faktury oraz faktury wystawiane w procedurze OSS i IOSS będą wyłączone z KSeF. Zlikwidowane mają zostać również noty korygujące, a wszelkie korekty mają odbywać się poprzez wystawienie faktur korygujących.

16 lutego 2023 r. Rzecznik Generalny TSUE wydał opinię w sprawie C-520/21, w której stwierdził, że po uznaniu umowy kredytu hipotecznego za nieważną, ze względu na nieuczciwe warunki, konsumenci mogą dochodzić względem banków roszczeń wykraczających poza zwrot świadczeń pieniężnych; banki nie mają tego prawa. W uzasadnieniu Rzecznik Generalny wskazał, że uznanie umowy kredytu hipotecznego za nieważną stanowi konsekwencję zamieszczenia w tej umowie nieuczciwych warunków przez bank. Przedsiębiorca nie może czerpać korzyści gospodarczych z sytuacji powstałej na skutek własnego bezprawnego działania. Ponadto bank nie byłby zniechęcony do stosowania nieuczciwych warunków w umowach kredytu zawieranych z konsumentami, jeżeli, pomimo uznania tych umów za nieważne, mógłby pobierać od konsumentów rynkowe wynagrodzenie za korzystanie z kapitału kredytu. W takiej sytuacji mogłoby się nawet okazać, że narzucanie konsumentom nieuczciwych warunków byłoby dla banku opłacalne. Choć opinia Rzecznika nie jest wiążąca dla TSUE, to jednak wyroki wydawane przez Trybunał są najczęściej zbieżne z opiniami.

16 lutego 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został projekt rozporządzenia wydłużającego terminy sprawozdawcze za 2022 r. Projekt przesuwa o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2023 r., zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. 

W 2023 roku za sprawą przepisów Polskiego Ładu podatnicy mają możliwość przekazania 1,5% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), a nie 1%, jak miało to miejsce dotychczas. Zasada ta będzie miała zastosowanie już do rocznych rozliczeń podatku PIT za 2022 rok. Prawo, by przekazać 1,5% podatku, dotyczy wszystkich podatników rozliczających w danym roku przychody podlegające opodatkowaniu, które nie są z podatku zwolnione. Aby przekazać 1,5% podatku należy złożyć oświadczenie w terminie do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym (art. 45c ust. 3a ustawy o PIT) w zeznaniu rocznym lub na formularzu PIT-OP.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało harmonogram naboru wniosków do programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027. Jego głównym celem jest poprawa warunków rozwoju kraju poprzez budowę infrastruktury technicznej i społecznej zgodnie z założeniami rozwoju zrównoważonego, w tym poprzez m.in. obniżenie emisyjności gospodarki, transformację w kierunku gospodarki przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym oraz budowę efektywnego i odpornego systemu transportowego o jak najniższym negatywnym wpływie na środowisko naturalne. Beneficjentami wsparcia będą zarówno podmioty z sektora publicznego, jak również przedsiębiorstwa. Formy wsparcia obejmują dotacje, instrumenty finansowe oraz instrumenty łączące finansowanie zwrotne i dotacyjne. Budżet Programu wynosi 24 mld euro.

10 lutego 2023 r. opublikowana została opinia zabezpieczająca z 20 stycznia 2023 r. (sygn. DKP2.8082.8.2022) dotycząca podziału przez wydzielenie w sytuacji, w której zarówno część majątku wydzielana do spółki przejmującej w ramach podziału oraz część majątku pozostająca w spółce dzielonej będą stanowiły zorganizowane części przedsiębiorstwa. W ocenie Szefa KAS, pomimo możliwości powstania korzyści podatkowych (braku powstania przychodu do opodatkowania) można przyjąć, że w danych okolicznościach ich osiągnięcie nie jest głównym lub jednym z głównych celów dokonania czynności i korzyści podatkowe nie pozostają w sprzeczności z przedmiotem lub celem ustawy podatkowej lub jej przepisu, a sposób działania nie jest sztuczny. W konsekwencji nie znajdzie zastosowania art. 119a § 1 Ordynacji podatkowej.

15 lutego 2023 r., Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok o sygn. SK 71/20 dotyczący definicji wyrażenia „wspólne przedsięwzięcie”, o którym mowa w art. 8 ustawy o PIT. TK zauważył, że ustawodawca nie zdefiniował tego wyrażenia ani w samych przepisach ustawy podatkowej, ani w innych obowiązujących aktach prawnych. W orzecznictwie ukształtowała się jednak jednolita wykładnia wyrażenia „wspólne przedsięwzięcie” oparta na wykładni językowej, znajdująca potwierdzenie również w doktrynie. Skoro zatem pojęcie to nie budzi kontrowersji, należy uznać, że nie można mówić w tym wypadku o niedookreśloności kwestionowanej przez skarżącego normy prawnej. Nie ma więc również podstaw do przyjęcia, iż zawarte w art. 8 ust. 1 ustawy o PIT wyrażenie „wspólne przedsięwzięcie” jest niejasne i nieprecyzyjne w stopniu naruszającym konstytucyjne standardy określoności prawa daninowego. 

W wyroku z 14 lutego 2023 r. (sygn. II FSK 1697/20) NSA wypowiedział się w sprawie możliwości zaliczenia przez spółkę do kosztów uzyskania przychodu wypłaconego na rzecz pracownika odszkodowania w związku z zakończeniem współpracy ze spółką oraz z tytułu zaspokojenia wszelkich roszczeń. Świadczenia zostały wypłacone po tym, jak stanowisko pracownika zostało zlikwidowane, a spółka nie mogła rozwiązać umowy o pracę za wypowiedzeniem, ponieważ pracownik korzystał z ochrony przewidzianej w art. 39 Kodeksu pracy. Zdaniem NSA kwoty wypłacone po to, aby uniknąć zapłacenia pełnych kosztów umownych mieszczą się w kosztach uzyskania przychodów. Wypłacone na rzecz pracownika odszkodowanie ma pozytywny wpływ na wielkość osiąganych przez spółkę przychodów, a zatem należało je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Ten pozytywny wpływ nie musiał się przejawiać w zwiększeniu, przysporzeniu jakiegoś strumienia przychodów, ale w ograniczeniu koniecznych wydatków, zmniejszeniu roszczeń pracowniczych. Ten wydatek spółka ponosi, aby uniknąć innego większego wydatku. Rozwiązanie umowy o pracę z pracownikiem nie nosiło znamion naruszenia warunków umowy o pracę, miało charakter polubowny, a zatem również ten aspekt nie sprzeciwia się zaliczeniu ich do kosztów uzyskania przychodu.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie