• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

9 lutego 2023 r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie kosztów energii dla przemysłów energochłonnych. O pomoc mogą wnioskować przedsiębiorstwa z branż, które są szczególnie narażone na wzrost kosztów energii elektrycznej i gazu ziemnego. Przedsiębiorcy mają 14 dni, od dnia ogłoszenia naboru, na składanie wniosków. Wnioski będą podpisywane za pomocą podpisu kwalifikowanego. Wnioski o pomoc należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej poprzez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) dostępny na stronie NFOŚiGP.      
Jednocześnie przypominamy, że 20 stycznia 2023 r. opublikowany został harmonogram programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. W pierwszym roku uruchomienia środków z nowej perspektywy zaplanowano ponad 40 konkursów, w tym blisko 30 realizowanych w naborach konkurencyjnych, skierowanych do przedsiębiorców. Pierwsze nabory ruszają już 21 lutego.

6 lutego 2023 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw ustawę o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw.
Nowelizacja przewiduje, że praca zdalna polegać będzie na jej świadczeniu całkowicie albo częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i uzgodnionym każdorazowo z pracodawcą. Do Kodeksu pracy wprowadzone zostaną ponadto regulacje dające pracodawcy możliwość samodzielnego przeprowadzania prewencyjnej kontroli trzeźwości pracowników. Ważną nowością będzie również zakaz dopuszczenia do pracy pracownika nietrzeźwego lub będącego pod wpływem narkotyków. Większość nowych przepisów wejdzie w życie 21 lutego 2023 r. Ponadto 8 lutego 2023 r. Sejm uchwalił drugą ustawę o takim samym tytule, która dostosowuje polskie przepisy do dwóch unijnych dyrektyw tj. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej oraz w sprawie równowagi między życiem zawodowym a prywatnym rodziców i opiekunów. Wprowadza ona m.in. wydłużenie urlopu rodzicielskiego o dodatkowe dwa miesiące, 5-dniowy urlop opiekuńczy czy dodatkowe dwa dni wolnego z powodu działania siły wyższej w pilnych sprawach rodzinnych spowodowanych chorobą lub wypadkiem. Nowe przepisy trafią teraz do Senatu. Większość nowych przepisów ma wejść w życie po upływie 21 dni od dnia ogłoszenia. 

Rada Polityki Pieniężnej, po posiedzeniu w dniach 7-8 lutego 2023 r., postanowiła utrzymać stopy procentowe NBP na niezmienionym poziomie. Zatem, stopa referencyjna NBP wynosi nadal 6,75%.
Zgodnie z komunikatem prasowym z posiedzenia RPP stopy procentowe NBP wynoszą:

  • Stopa referencyjna 6,75% w skali rocznej;
  • Stopa lombardowa 7,25% w skali rocznej;
  • Stopa depozytowa 6,25% w skali rocznej;
  • Stopa redyskonta weksli 6,80% w skali rocznej;
  • Stopa dyskontowa weksli 6,85% w skali rocznej.

8 lutego 2023 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) opublikowano projekt ustawy o zmianie ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami oraz niektórych innych ustaw. Jednocześnie Ministerstwo Finansów poinformowało o rozpoczęciu konsultacji publicznych projektu.
Projekt stanowi implementację dyrektywy DAC7 realizującej Model Reporting Rules wypracowanych w ramach prac OECD.
Istota zmian to nałożenie na platformy cyfrowe obowiązku sprawozdawczego dotyczącego sprzedawców działających z pomocą tych platform oraz zbudowanie mechanizmu wymiany informacji o sprzedawcach pomiędzy państwami członkowskimi oraz poprawę obecnych mechanizmów współpracy między administracjami, np. poprzez wprowadzenie możliwości przeprowadzania wspólnych kontroli. Planowany termin wejścia w życie to 1 maja 2023 r. Uwagi do projektu można zgłaszać do 1 marca 2023 r. 

7 lutego 2023 r. na stronie Ministerstwa Finansów opublikowano informację, że resort prowadzi prace w kierunku wydania rozporządzenia przesuwającego o 3 miesiące, czyli do 30 czerwca 2023 r., zarówno termin składania CIT-8, jak i termin zapłaty podatku za 2022 r. wykazanego w zeznaniu rocznym. Wydłużenie terminu dla składania zeznań podatkowych w CIT za 2022 r. będzie dotyczyć wszystkich podatników. Wydłużony zostanie termin na:

  • Złożenie zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym;
  • Wpłatę podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w tym zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

6 lutego 2023 r. Prezydent podpisał ustawę o fundacji rodzinnej. Zgodnie z informacjami na stronie RCL zostanie ona opublikowana najpóźniej 23 lutego 2023 r i wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. Fundacja rodzinna jest nową instytucją w polskim prawie, tworzoną z myślą o firmach rodzinnych. Ma stanowić skuteczne zabezpieczenie rodzinnego majątku oraz ciągłości funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy potomkowie przedsiębiorcy nie chcą lub nie mogą zarządzać nim bezpośrednio.

W wyroku z 7 lutego 2023 r. (sygn. II FSK 1686/20) NSA potwierdził, iż przekazywanie pracownikom bonów żywieniowych przez pracodawcę jako innych dowodów uprawniających do uzyskania na ich podstawie posiłków, artykułów spożywczych lub napojów bezalkoholowych korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 11b ustawy o PIT, a wartość finansowanych przez spółkę bonów nie stanowi przychodu pracownika ze stosunku pracy podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, od którego spółka, jako płatnik, zobowiązana będzie do obliczenia, pobrania i wpłacenia zaliczek. 
NSA stwierdził, że skoro ustawodawca w przepisach przewidział, że pracownik może przygotować posiłek we własnym zakresie, a w przepisach prawa podatkowego legislator podatkowy przewidział, że wartość tych świadczeń obojętnie, czy jest ona wyrażona bonami czy świadczeniami rzeczowymi jest zwolniona od podatku dochodowego – to nie ma już pola do tego, aby dokonać odmiennej wykładni.

Co do zasady, najpopularniejszą ulgą odliczaną od podatku, z której mogą skorzystać podatnicy w rozliczeniu PIT za 2022 rok jest niewątpliwie ulga prorodzinna czyli tzw. ulga na dzieci.  
Skorzystać z niej mogą zarówno rodzice, jak również opiekunowie prawni i rodziny zastępcze rozliczające się w skali podatkowej, jeżeli ich dzieci:

  • Są małoletnie;
  • Są pełnoletnie, ale nie ukończyły 25 roku życia i uczą się lub studiują – jeżeli w poprzednim roku nie uzyskały dochodów wyższych niż dwunastokrotność kwoty renty socjalnej (od 2022 r. wartość renty socjalnej wynosi 1338,44 zł, co oznacza, że limit zarobków dziecka w tym przypadku jest równy 16 061,28 zł);
  • Otrzymują zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną – bez względu na ich wiek.

Wysokość ulgi zależy od liczby posiadanych dzieci. Za jedno dziecko odliczyć można maksymalnie 1112,04 zł. Przykładowo, w przypadku trojga dzieci, przysługuje ulga w wysokości rocznie po 1112,04 zł na pierwsze i drugie dziecko oraz w wysokości 2000,04 zł na trzecie dziecko. Dodatkowo, możliwość skorzystania z ulgi w przypadku jednego dziecka ograniczona jest przez dochody podatników, np. łączny dochód nie może przekroczyć 112 000 zł w przypadku rozliczenia wspólnie z małżonkiem. Nie wszyscy mogą jednak skorzystać z ulgi prorodzinnej. Nie przysługuje ona, jeżeli uzyskujesz wyłącznie dochody: opodatkowane 19% podatkiem liniowym z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej bądź działów specjalnych produkcji rolnej lub opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym (ryczałtem ewidencjonowanym). kartą podatkową).

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie