• Monika Palmowska, autor |
 • Hanna Rawska, autor |
 • Aleksandra Piotrowska, autor |
4 min

Mogłoby się wydawać, że największe zmiany w przepisach dotyczących cen transferowych są już za nami, a niedawno wprowadzone zmiany mają charakter doprecyzowujący. W rzeczywistości jednak podatnik realizujący transakcje z podmiotami powiązanymi powinien przygotować się do raportowania transakcji realizowanych w 2022 roku odpowiednio wcześniej – choćby ze względu na fakt, że od 1 stycznia 2022 roku wprowadzono w przepisach szereg zmian, które zdążyły już wejść w życie i będą miały zastosowanie dla transakcji raportowanych w 2023 roku.

Lokalna dokumentacja cen transferowych w formie elektronicznej

Zgodnie ze znowelizowanymi przepisami, doprecyzowano formę dokumentacji cen transferowych w jakiej podatnik powinien ją sporządzić. Od 1 stycznia 2022 r. podmioty powiązane będą musiały posiadać lokalną dokumentację cen transferowych za dany rok podatkowy w postaci elektronicznej i w takiej formie konieczne będzie jej przedstawienie do organu w przypadku kontroli / wezwania.  

Zmiany obejmujące przepisy KKS w zakresie cen transferowych

Od 1 stycznia 2022 r., wprowadzono zmiany dotyczące przepisów KKS w zakresie cen transferowych. Obecnie kara grzywny w wysokości do 720 stawek dziennych grozi podatnikowi, który:

 • nie sporządził lokalnej dokumentacji cen transferowych bądź nie złożył Informacji TPR, bądź nie dołączył do lokalnej dokumentacji cen transferowych grupowej dokumentacji cen transferowych; lub
 • sporządził lokalną dokumentację cen transferowych lub Informację TPR bądź grupową dokumentację cen transferowych niezgodną ze stanem rzeczywistym.  

Jednocześnie, za sporządzenie lokalnej/grupowej dokumentacji cen transferowych lub sporządzenie Informacji TPR po terminie, na podatnika może zostać nałożona sankcja w wysokości do 240 stawek dziennych.

Rozszerzenie katalogu zwolnień

Dla transakcji realizowanych od 1 stycznia 2022 r. rozszerzono katalog możliwości wyłączenia z obowiązku przygotowania dokumentacji cen transferowych, dla:

 • transakcji pomiędzy położonymi w Polsce zakładami zagranicznymi podmiotów powiązanych będących nierezydentami oraz pomiędzy takim zakładem, a polskim podmiotem powiązanym;
 • transakcji objętych porozumieniem inwestycyjnym lub podatkowym (umową o współdziałanie);
 • transakcji przeniesienia kosztów (refaktur), o ile spełnione są warunki m.in.: nie powstaje wartość dodana, nie uwzględnia się marży lub narzutu zysku, transakcja nie jest związana z inną transakcją kontrolowaną, rozliczenie jest dokonane niezwłocznie po dokonaniu zapłaty na rzecz podmiotu niepowiązanego oraz podmiot powiązany nie ma siedziby w kraju stosującym szkodliwą konkurencję podatkową;
 • transakcji objętych przepisami safe harbour dla pożyczki, kredytu, emisji obligacji i usług o niskiej wartości dodanej. 

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych

Dotychczas oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych podatnik składał jako odrębny dokument. Obecnie, oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji będzie elementem formularza Informacji TPR. Podatnik będzie zobowiązany oświadczyć, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona zgodnie ze stanem rzeczywistym, a ceny transferowe objęte tą dokumentacją są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Podpisywanie i składanie formularza TPR

Informację TPR wraz z oświadczeniem stanowiącym integralną część, podatnik składa naczelnikowi urzędu skarbowego właściwemu dla podatnika. Od 1 stycznia 2022 r., Informacja TPR będzie mogła być złożona przez:

 • osobę fizyczną - w przypadku podatnika będącego osobą fizyczną;
 • osobę upoważnioną przez zagranicznego przedsiębiorcę do reprezentowania go w oddziale;
 • kierownika jednostki - a w przypadku, gdy jednostką kieruje zarząd wieloosobowy przez wyznaczoną osobę wchodzącą w skład tego organu;
 • pełnomocnika będącego adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub biegłym rewidentem. Tym samym, Informacji TPR nie mogą podpisywać inni pełnomocnicy niż ww. wymienieni.

Biorąc po uwagę powyższe, koniecznym jest, aby odpowiednio wcześniej członek zarządu wyznaczony do podpisu formularza TPR miał wyrobiony podpis elektroniczny oraz posiadał pełnomocnictwo UPL-1 do wysyłki formularza TPR.

Zwolnienie z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji ORD-U

Dla transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi w 2022 roku, wprowadzono zwolnienie z obowiązku sporządzania i przekazywania informacji ORD-U, dla podmiotów sporządzających i składających formularz TPR, z wyłączeniem podmiotów realizujących transakcje rajowe. Informacje ORD-U sporządza się w ciągu trzech miesięcy od zakończenia roku podatkowego.

Nowe terminy do raportowania cen transferowych

Zmianie uległy również terminy na wypełnienie obowiązków sprawozdawczych z zakresu cen transferowych za rok 2022:

 • sporządzenie lokalnej dokumentacji cen transferowych w terminie do końca dziesiątego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • złożenie do odpowiedniego urzędu skarbowego Informacji TPR w terminie do końca jedenastego miesiąca po zakończeniu roku podatkowego;
 • przedłożenie lokalnej dokumentacji cen transferowych na żądanie organu podatkowego do 14 dni od dnia doręczenia żądania.

Podsumowanie zmian w zakresie raportowania cen transferowych za 2022 rok

Szereg zmian wprowadzonych w 2022 roku, w zakresie przepisów dotyczących cen transferowych, implikuje na podatniku konieczność wcześniejszego zaplanowania prac, przede wszystkim biorąc pod uwagę skrócenie terminów na przygotowanie dokumentacji cen transferowych (w formie elektronicznej) i raportowania transakcji w formularzu TPR do naczelnika urzędu skarbowego. Jednocześnie, obecnie obowiązujące przepisy kładą duży nacisk na sporządzanie dokumentacji zgodnie z rzeczywistym przebiegiem transakcji, w związku z powyższym, podatnik jest zobowiązany do weryfikacji czy transakcje realizowane z podmiotami powiązanymi są realizowane spójnie z zawartymi i obowiązującymi umowami, a jeśli nie - podatnik powinien rozważyć stosowne zmiany do umów, tak aby odzwierciedlały faktyczny przebieg transakcji. Motywatorem do podjęcia powyższych działań jest wprowadzenie kary w wysokości do 720 stawek dziennych za sporządzenie dokumentacji niezgodnej ze stanem faktycznym.

Zapraszamy do kontaktu celem weryfikacji i dopełnienia obowiązków związanych z cenami transferowymi.