• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W dzisiejszym odcinku następujące tematy:

14 lutego 2023 r. ministrowie gospodarki i finansów państw członkowskich UE zdecydowali w ramach Rady ds. Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) o wpisaniu Federacji Rosyjskiej do unijnego wykazu jurysdykcji niechętnych współpracy do celów podatkowych przyjmowanym przez Radę Unii Europejskiej (tzw. lista rajów podatkowych). Decyzja ta będzie miała wpływ na kwestie podatkowe i spowoduje m.in.  konieczność identyfikacji schematów podatkowych transgranicznych dotyczących transakcji z podmiotami powiązanymi z Rosji, oraz uznanie wszystkich rosyjskich spółek zależnych należących do polskich podmiotów za zagraniczne jednostki kontrolowane; w związku z tym polski właściciel powinien zapłacić 19-proc. CIT lub PIT od dochodów uzyskanych przez rosyjską spółkę, pomniejszonych o kwotę ewentualnej dywidendy i o dochody ze zbycia udziałów takiego podmiotu w części uwzględnionej w podstawie opodatkowania. 21 lutego 2023 r. zaktualizowana lista rajów podatkowych została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

16 lutego 2023 r. Komisja Europejska wydała decyzję w sprawie zwiększenia intensywności pomocy dla terytoriów wybranych do objęcia wsparciem z Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. KE postanowiła zatwierdzić zmianę polskiej mapy pomocy regionalnej na okres od momentu wydania decyzji do dnia 31 grudnia 2027 r. Pierwotna decyzja zatwierdzająca mapę pomocy została wydana przez KE 28 września 2021 r., jednak władze polskie zgłosiły jej zmianę polegającą na zwiększeniu proponowanych maksymalnych poziomów intensywności pomocy o 10 punktów procentowych w stosunku do decyzji pierwotnej dla wybranych powiatów. Komisja Europejska uznała, że zmiana polskiej mapy pomocy jest zgodna z Wytycznymi w sprawie regionalnej pomocy państwa.

W wyroku z dnia 16 lutego 2023 r. (sygn. II FSK 1070/21) NSA potwierdził, że przepisy Działu III rozdz. 11a o.p. (Informacje o schematach podatkowych) mają charakter materialnoprawny i objęte są zakresem postępowania interpretacyjnego na podstawie art. 14b § 1 i nast. o.p. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć schematy podatkowe z zakresu interpretacji podatkowych dałby temu wyraz wprost w przepisach prawa podatkowego. Pojęcie możliwości udzielenia informacji o schematach podatkowych mieści się w rozumieniu przepisów prawa podatkowego (art. 3 pkt 2 o.p.), które szeroko kształtują prawa i obowiązki podatników.

16 stycznia 2023 r. TSUE wydał postanowienie dotyczące pytania prejudycjalnego NSA o zakres stosowania art. 6 ustawy o VAT, który wyłącza opodatkowanie VAT w przypadku zbycia przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (sygn. sprawy C-729/21). TSUE uznał, że przepisy unijne dopuszczają wyłączenie z opodatkowania dostawy całości lub części majątku bez uzależnienia stosowania tego wyłączenia od następstwa prawnego pomiędzy zbywcą a nabywcą. Z kolei pojęcie „przekazania całości lub części majątku” obejmuje przeniesienie części przedsiębiorstwa, nawet jeśli nie zostały przeniesione na nabywcę wszystkie składniki materialne i niematerialne, które wchodzą w skład tej części. Warunkiem nieopodatkowania jest to, że całość przekazanych składników jest wystarczająca dla umożliwienia temu przedsiębiorstwu prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej.

21 lutego 2023 r. ustawa o fundacji rodzinnej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Celem ustawy jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej kategorii podmiotów – fundacji rodzinnych, których zadaniem ma być realizacja celów określonych przez fundatora, w oparciu o posiadany majątek, który można zabezpieczyć przed utratą. Założenie fundacji i przekazanie majątku do fundacji nie będzie opodatkowane. Fundacja rodzinna będzie płaciła zryczałtowany 15 proc. CIT od środków przekazywanych beneficjentom. Beneficjenci będący najbliższą rodzinną fundatora będą zwolnieni z PIT. Pozostali zapłacą 15 proc. PIT. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

16 lutego 2023 r. NSA wydał wyrok (sygn. II FSK 1840/20) dotyczący obowiązków płatników dokonujących wypłat należności z tytułów transgranicznych usług niematerialnych. Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy o CIT przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona w art. 21 ust. 1 lub art. 22 ust. 1 ustawy o CIT, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub u.p.o., płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Zdaniem NSA dochowanie należytej staranności przez płatnika należy również rozumieć jako działanie zmierzające do jak najlepszego wykonania obowiązków płatnika poprzez uzyskanie, na miarę możliwości organizacyjnych i prawnych płatnika, dostępnych dla niego informacji pozwalających na pobranie (zaniechanie pobrania podatku) na zasadach określonych w u.p.o.

W lutym mija termin złożenia niektórych zeznań rocznych PIT. Dotychczas PIT-28 i PIT-28S były składane od 15 lutego do końca lutego roku następującego po roku podatkowym. Po zmianie wprowadzonych na mocy tzw. Polskiego Ładu 2.0. zeznania te są składane w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Zmianie uległ również termin złożenia PIT-16A. Aktualnie termin złożenia tej deklaracji upływa z końcem lutego następnego roku podatkowego (art. 31 ust. 2 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym). Zatem deklarację PIT-16A za 2022 r. należy złożyć do 28 lutego 2023 r. Pozostałe deklaracje, tzn. PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 należy złożyć do 2 maja 2023 r.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie