• 1000

Zapraszamy do zapoznania się z treścią „Podatkowego podsumowania tygodnia”, przygotowanego we współpracy z ekspertami podatkowymi KPMG w Polsce.

W wyrokach z 30 marca 2023 r. (sygn. akt C-612/21 oraz C-616/21)) TSUE uznał, że gmina realizująca montaż systemów odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach mieszkańców oraz program usuwania azbestu z nieruchomości mieszkańców nie działa jako podatnik VAT, lecz jako organ władzy publicznej. W konsekwencji, opodatkowaniu nie będzie podlegać ani dofinansowanie, ani ewentualna wpłata mieszkańców.

Wydane orzeczenia są zgodne z założeniami, które zostały wstępnie zaproponowane w opinii Rzecznik Generalnej TSUE z dnia 10 listopada 2022 r.

Gminy, które wcześniej odprowadzały w tego typu przypadkach VAT będą mogły starać się go odzyskać. 

W odpowiedzi z 22 marca 2023 r. na interpelację poselską nr 39620 w sprawie systemu poboru podatku u źródła Minister Finansów wyjaśnił, że oświadczenie WH-OSC płatnik jest obowiązany złożyć do właściwego organu podatkowego nie później niż ostatniego dnia drugiego miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia kwoty 2 mln zł, a złożenie oświadczenia po tym terminie uznać należy za nieskuteczne. Dodatkowo, Minister Finansów poinformował, że aktualnie nie jest rozważana możliwość zmiany przepisów, której celem byłoby dopuszczenie składania oświadczenia WH-OSC przez pełnomocnika.

Na stronie Ministerstwa Finansów pojawiły się objaśnienia podatkowe z 24 marca 2023 r. w zakresie cen transferowych (nr 5 – metoda ceny odprzedaży) w zakresie przepisów podatku CIT oraz PIT. Objaśnienia dotyczą m.in.: zasady użycia Metody Ceny Odprzedaży, kryteriów porównywalności transakcji i podmiotów, trudności i błędów w stosowaniu tej metody, czy też porównania z innymi metodami weryfikacji. Warto podkreślić, że dokument uwzględnia rekomendacje Forum Cen Transferowych z 3 marca 2020 r. w zakresie opisu metody ceny odprzedaży oraz uwagi zgłoszone w ramach przeprowadzonych konsultacji podatkowych.

Zgodnie z przepisami ogłoszonej 24 marca 2023 r. ustawy z 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz niektórych innych ustaw, Polska wprowadza „Czasowe odwrotne obciążenie podatkiem gazu w systemie gazowym, energii elektrycznej w systemie elektroenergetycznym i usług w zakresie przenoszenia uprawnień do emisji gazów cieplarnianych”. Dodatkowo zmianie ulegnie rozporządzenie dotyczące JPK_VAT, tak aby dostosować je do powyższych zmian. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 28 marca 2023 r., sygn. III SA/Wa 2480/22, mając na uwadze zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika, uznał, że  ograniczenie wysokości podatkowych odpisów amortyzacyjnych dotyczących środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji do wysokości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, przewidziane w art. 15 ust. 6 ustawy o CIT ma zastosowanie tylko wtedy, gdy spółka nieruchomościowa traktuje dane aktywa jako środki trwałe podlegające amortyzacji.

W wyroku z dnia 23 marca 2023 r., sygn. III SA/Wa 2277/20, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że odsetki z tytułu nierozliczenia w terminie zaliczki mogą być kosztem uzyskania przychodu.

W ocenie NSA art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o CIT, wyłączający z kosztów uzyskania przychodów kary umowne, należy interpretować wąsko i nie można pominąć żadnej części przepisu.

Skoro zatem przepis wyłącza z kosztów uzyskania przychodów kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów, wykonanych robót i usług oraz zwłoki w dostarczeniu towaru wolnego od wad albo zwłoki w usunięciu wad towarów albo wykonanych robót i usług, to oznacza, że nie wyłącza z tych kosztów kar umownych i odszkodowań z innych tytułów. 

W wyrokach z dnia 24 marca 2023 r. (sygn. I SA/Lu 37/23 oraz I SA/Lu 38/23) Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie uznał, że wyjście Wielkiej Brytanii z Unii przesądza o tym, że nie zostały spełnione wszystkie warunki wymagane do skorzystania ze zwolnienia z opodatkowania podatkiem u źródła na podstawie art. 21 oraz 22 ustawy o CIT. W ocenie sądu nie ma w tym przypadku znaczenia treść załącznika do ustawy o CIT. Tym samym, sąd uznał, że Szef KAS słusznie odmówił wydania opinii zabezpieczającej. 

Osoby, które w 2022 r. oddały krew, mogą skorzystać z ulgi podatkowej. Darowizna odliczana jest od dochodu i obejmuje odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy z tytułu przekazania określonej ilości krwi. Wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu, a podatnik jest zobowiązany do samodzielnego wyliczenia jej wysokości na podstawie art. 11 ust. 2 ustawy o publicznej służbie krwi. Należy pamiętać, że przyjęcie jakiejkolwiek korzyści finansowej lub przekazanie krwi na rzecz konkretnej osoby wyklucza możliwość skorzystania z odliczenia. Ulgę na krew ujmuje się w zeznaniu rocznym w załączniku PIT/O, a jako dokument potwierdzający wystarcza zaświadczenie o ilości oddanej krwi.

Zapraszamy do śledzenia kolejnych odcinków „Podatkowego podsumowania tygodnia”, w których do 2 maja 2023 r. będziemy przedstawiać kolejne aspekty dotyczące rocznego zeznania podatkowego PIT.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie