• 1000

Okoliczności, które mogą utrudniać bieżące funkcjonowanie działu płac, to m.in. reorganizacja firmy, zmiany w systemach IT, brak wystarczających zasobów ludzkich oraz sytuacje nadzwyczajne takie jak kontrole lub audyty. Każda z tych sytuacji może znacząco wpłynąć na płynność i efektywność działu płacowego.

Z czym jest związany Mayday Payroll?

Organizacje nieustannie stają przed nowymi wyzwaniami związanymi ze zmianami strukturalnymi i personalnymi, które mogą wykraczać poza zwykłą administrację płac. W wielu firmach utrudnienia  w tym obszarze stają się coraz bardziej powszechne - z daleko idącymi konsekwencjami. Naszą odpowiedzią na to jest Mayday Payroll czyli elastyczna usługa odciążająca dział płacowy organizacji.

Najczęstsze przyczyny powstawania utrudnień w funkcjonowaniu działów płacowych:


Brak wystarczających zasobów personalnych  odpowiedzialnych za administrację  płacową, spowodowaną na przykład fluktuacją, niedoborami personelu  niespodziewanymi i długotrwałymi absencjami chorobowymi


Zwiększone natężenie prac związane z okresowymi obowiązkami w dziale płac tj. raportowanie do GUS, PFRON, ZUS, przygotowanie rocznych Informacji podatkowych PIT-11,  obsługa kontroli przeprowadzanych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, Państwową Inspekcję Pracy, obsługa audytów oraz czynności związane z zastosowaniem się do zaleceń pokontrolnych


Restrukturyzacja w istniejącej spółce, zakup i sprzedaż (części) spółek oraz związane z tym przeniesienie procesów płacowych  i danych istotnych na potrzeby kalkulacji wynagrodzeń


Zmiana (zewnętrznego) dostawcy usług administracji płac i/lub systemu płacowego


Rozwój firmy niosący za sobą wzrost zatrudnienia przy jednoczesnym pozostawieniu zatrudnienia w dziale płacowym na niezmiennym poziomie


Częste zmiany przepisów prawa

Konsekwencje dla Działu Płac i Organów Zarządzających

Konsekwencje dla działu płacowego i organów zarządzających firmy mogą być znaczące, jeśli wystąpią utrudnienia  mające bezpośredni wpływ na prawidłowe przygotowanie listy płac i wypłatę wynagrodzeń.. W efekcie to Pracodawca jest zobowiązany na mocy prawa pracy oraz prawa podatkowego i przepisów z zakresu ubezpieczeń społecznych do zapewnienia prawidłowego naliczenia  wynagrodzeń . Istotne jest zarówno terminowe i prawidłowe wypłacanie wynagrodzeń pracownikom, jak i prawidłowe oraz terminowe rozliczanie i płacenie podatków od wynagrodzeń oraz składek na ubezpieczenia społeczne do właściwych organów.

Możliwe konsekwencje

1Zmniejszenie zaufania i satysfakcji pracowników w wyniku błędnie naliczonych i wypłaconych wynagrodzeń lub nieterminowej wypłaty wynagrodzeń

2Konieczność przygotowania korekt, wyjaśnień do instytucji w przypadku błędnego raportowania

3Nałożenie kar pieniężnych, naliczenie odsetek od zaległości publicznoprawnych przez organy administracyjne

4Zwiększona częstotliwość kontroli ZUS, US, PIP dotyczących powstałych nieprawidłowości

Aby zniwelować negatywne konsekwencje mające wpływ na funkcjonowanie działu płac, konieczne jest szybkie działanie. Nasz zespół Mayday Payroll zapewnia terminowe wsparcie w takich sytuacjach. W tym celu łączymy interdyscyplinarną wiedzę specjalistyczną z doświadczeniem naszego zespołu w celu dostosowania działań do bieżących potrzeb Klienta. Nasz zespół może szybko przejąć oczekujące na realizację zadania, zapewniając w ten sposób potrzebne odciążenie zespołu, dzięki czemu może on skupić się na innych priorytetach. Doświadczenie pokazuje, że umożliwienie działowi HR skoncentrowania się na jego głównych zadaniach może prowadzić do zwiększenia poziomu zadowolenia pracowników.

Dzięki codziennej pracy na szerokim wachlarzu systemów ERP nasi specjaliści mogą wesprzeć dział księgowy w procesach związanych z wdrożeniem nowych systemów (ze szczególnym uwzględnieniem SAP), konfiguracją systemów ERP oraz usprawnić prace poprzez automatyzację obecnych procesów.

Wsparcie KPMG w ramach usługi Mayday Payroll

Nasze usługi Mayday Payroll oferują wydajne i krótkoterminowe rozwiązania eliminujące ograniczenia powstałe w dziale płacowym. Nasi eksperci są w stanie szybko rozpocząć pracę przy minimalnym wpływie na zasoby wewnętrzne Klienta. Opieramy się na działaniach i procesach funkcjonujących u Klienta, zachowując system płacowy i dostawcę usług płacowych Klienta. Na życzenie Klienta, możemy również wspierać komunikację zewnętrzną i wewnętrzną, na przykład z władzami lub wewnętrznymi interesariuszami.

Nasze działania są elastyczne, mogą być prowadzone niezależnie od systemów wynagrodzeń oraz oprogramowania i mogą być dostosowane do konkretnych potrzeb w krótkim czasie i w dowolnym momencie.

Ponadto we współpracy z prawnikami z Zespołu Prawa Pracy KPMG Law, oferujemy naszym klientom pomoc we wszelkich aspektach związanych z zatrudnieniem – począwszy od nawiązania stosunku pracy, wyposażenia pracodawcy we wszelkie niezbędne regulacje, pomoc w bieżących sprawach dotyczących pracowników, aż po restrukturyzacje, zwolnienia grupowe i indywidualne oraz spory sądowe. Zespół doświadczonych prawników zapewni Państwu fachowe wsparcie prawne. Zapewnienie zgodności działalności podmiotu z przepisami prawa pracy to nie tylko pozytywny wizerunek pracodawcy wobec swoich pracowników, ale także budowanie silnej marki firmy jako pracodawcy na zewnątrz.

Nasze rozwiązania w ramach Mayday Payroll

Szyte na miarę

Aby ustabilizować obciążenie pracą w dziale płac, dostosowujemy podejście KPMG Mayday Payroll do sytuacji firmy i potrzeb Klienta. W ten sposób opieramy się na istniejących procesach i działaniach i przejmujemy je w krótkim czasie.

Wydajne

Nasz zespół ekspertów korzysta z najnowocześniejszej platformy, którą opracowaliśmy we własnym zakresie, co pozwala nam odciążyć wewnętrzne zasoby Klienta.

Zdalne lub stacjonarne

Ściśle współpracujemy z zespołem Klienta i jesteśmy w stanie dopasować się do każdego systemu i przepływu procesów.

Korzyści dla firmy

1Zachowanie systemu płacowego i (zewnętrznego) dostawcy listy płac, a także powiązanych systemów interfejsów, np. systemów zarządzania czasem pracy. Pracujemy na systemach Klienta.

2Elastyczność, odciążenie i stabilizacja działu płac Klienta dzięki wykorzystaniu zasobów KPMG. Nasz skalowalny model biznesowy pozwala nam realizować częściowe zadania lub w razie potrzeby zleca procesy księgowe na zewnątrz, zapewniając organizacji możliwość skupienia się na swojej podstawowej działalności.

3Szybki i łatwy dostęp do specjalistycznej wiedzy interdyscyplinarnego zespołu KPMG, w szczególności w obszarach takich jak płace i księgowość, doradztwo podatkowe oraz opracowywanie konkretnych środków i działań wdrożeniowych dla krytycznego czasowo przetwarzania płac.

4Stworzenie sprawnego i wydajnego środowiska pracy dla działu HR

Skontaktuj się z nami

Zobacz także

Webinaria i publikacje podatkowe