KPMG wypracowało szereg skutecznych rozwiązań skierowanych do sektora publicznego. Mając na uwadze zmieniające się potrzeby naszych Klientów, jak również przepisy prawne, są one nieustannie udoskonalane.

Obecnie, nasza współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego obejmuje trzy główne płaszczyzny, do których należą:

1) pomoc miastom i gminom w odzyskiwaniu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji,

2) wsparcie miast i gmin w zakresie centralizacji rozliczeń VAT z zakładami i jednostkami budżetowymi oraz

3) pomoc w odzyskiwaniu zaniżonych dotacji celowych, na realizację zadań zleconych.

Nasze usługi:

Odzyskiwanie podatku VAT

W oparciu o nasze doświadczenie i wiedzę w zakresie świadczenia usług zastępstwa procesowego dla podmiotów sektora publicznego, świadczymy usługi, których celem jest odzyskanie przez miasta i gminy podatku VAT.

Nasze działania w powyższym zakresie polegają na:

 • analizie inwestycji zrealizowanych przez miasta i gminy pod kątem możliwości odzyskania podatku VAT,
 • przygotowaniu raportów na podstawie których miasta i gminy uzyskują informacje dotyczące możliwości odzyskania podatku VAT, proponowanych przez nas rozwiązań dających prawo do odliczenia, jak również informacje o stwierdzonych nieprawidłowości w rozliczaniu podatku VAT,
 • przygotowaniu wniosków o wydanie interpretacji indywidualnych do Ministra Finansów potwierdzających prawo miast i gmin do odliczenia podatku VAT oraz pism do instytucji dofinansowujących (w przypadku inwestycji dofinansowanych ze środków UE),
 • przygotowaniu kompletu dokumentów koniecznych do uzyskania zwrotu podatku VAT od zrealizowanych inwestycji, tj. w szczególności umów cywilnoprawnych, wniosków o zwrot podatku, korekt deklaracji podatkowych wraz z wyjaśnieniami do korekt oraz (w razie potrzeby) – czynnym żalem,
 • reprezentowaniu miast i gmin przed właściwymi organami podatkowymi w zakresie czynności związanych z odzyskiwaniem podatku VAT od inwestycji, jak również – w przypadku zaistnienia takiej konieczności – reprezentowaniu miast i gmin w toku postepowań sądowo-administracyjnych przez wojewódzkimi sądami administracyjnymi oraz Naczelnym Sądem Administracyjnym, w postępowaniach związanych z odzyskiwaniem podatku VAT.

Centralizacja rozliczeń podatkowych VAT

Zgodnie z wyrokiem TSUE w sprawie C-276/14, Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów, gminy oraz ich jednostki organizacyjne stanowią jednego podatnika dla celów podatku VAT. Wobec powyższego każde miasto i gmina zobowiązane będzie najpóźniej do 1 stycznia 2017 r. dokonać zmiany w sposobie prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT w ten sposób, że podatnikiem dokonującym rozliczenia podatku VAT w imieniu swoim oraz jednostek organizacyjnych będzie miasto lub gmina. Powyższe rodzi poważne ryzyko na gruncie przepisów kodeksu karnego skarbowego, zwłaszcza dla włodarzy miast  i gmin oraz skarbników.

Nasze działania w powyższym zakresie polegają na:

 • przygotowaniu procedur w zakresie centralizacji rozliczeń VAT dla jednostek organizacyjnych JST,
 • przygotowaniu procedur ograniczających ryzyko odpowiedzialności KKS z tytułu potencjalnych nieprawidłowości dotyczących rozliczeń podatkowych JST,
 • przeprowadzeniu szkoleń dla określonych pracowników urzędów oraz JST z zakresu prowadzenia rozliczeń z tytułu podatku VAT,
 • przeprowadzeniu szkoleń z zakresu zastosowania procedur rozliczania podatku VAT w scentralizowanym modelu,
 • bieżącym wsparciu powdrożeniowym miast, gmin oraz JST w zakresie podatku VAT.

Zaniżone dotacje celowe dla miast i gmin – odzyskanie środków

Znana nam praktyka pokazuje, że w większości przypadków nakładanie na miasta i gminy zadań zleconych, nie jest połączone z przekazywaniem im dotacji celowych w wysokości pozwalającej na pełne sfinansowanie tych zadań. Jednocześnie brak odpowiednich środków nie zwalnia miast i gmin z obowiązku wypełniania powierzonych zadań. W takiej sytuacji, brakujące środki na zadania zlecone miasta i gminy pokrywają z dochodów własnych, co jest niezgodne z prawem, a jednocześnie konsekwencją tego jest zwiększanie zadłużenia lub ograniczanie inwestycji.

Nasze działania w powyższym zakresie polegają na:

 • analizie obszarów, które mogą podlegać przeprowadzeniu procesu odzyskiwania zaniżonych dotacji,
 • analizie potencjału kwot, które mogłyby podlegać wypłacie na rzecz miasta lub gminy,
 • przeprowadzeniu czynności w zakresie zastępstwa procesowego, mających na celu odzyskanie zaległych kwot dotacji celowych za 10 lat wstecz.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria podatkowe