• 1000

Pracę z klientem rozpoczynamy od analizy jego celów strategicznych oraz wynikających stąd potrzeb w zakresie finansowania. Następnie dokonujemy przeglądu alternatywnych struktur finansowania pod względem ich wpływu na realizację wyznaczonych celów strategicznych. Po wybraniu struktury poszukujemy optymalnych źródeł finansowania. W tym celu koordynujemy kontakty z instytucjami finansowymi oraz potencjalnymi inwestorami. Bierzemy aktywny udział w negocjacjach, mających na celu uzyskanie najbardziej korzystnych warunków finansowania.

Doradztwo przy restrukturyzacji finansowania, w tym przygotowanie Niezależnej Analizy Biznesowej (IBR)

W ramach doradztwa restrukturyzacyjnego przeprowadzamy analizę istniejących zobowiązań i przygotowuje rekomendację w zakresie zmian w profilu zadłużenia. Opracowujemy strategię restrukturyzacji i warunków refinansowania, uczestniczymy w negocjacjach oraz pomagamy w przygotowaniu projektów kluczowych dokumentów dotyczących restrukturyzacji i refinansowania, takich jak term sheet czy dokumentacja kredytowa.

Doradztwo przy projektach partnerstwa publiczno-prywatnego

Działamy zarówno na rzecz strony publicznej, jak i partnera prywatnego. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje m.in. przygotowanie oraz weryfikację modeli finansowych, sporządzenie komparatora sektora publicznego, analizy opłacalności projektu, wsparcie w postępowaniu przetargowym czy strukturyzację i organizację finansowania.

Doradztwo przy opracowaniu studiów wykonalności i biznes planów

Wspólnie ze spółką przygotowujemy założenia dla projektu, a następnie analizujemy istniejącą dokumentację (koncepcje, opracowania, analizy rynkowe, decyzje) oraz opracowujemy model wraz z prognozami długoterminowymi. Oszacowujemy zapotrzebowanie na finansowanie, analizujemy dostępne oraz rekomendujemy optymalny model finansowania.

Pozyskanie nowego finansowania

Pomagamy w pozyskaniu finansowania poprzez przygotowanie rekomendowanych struktury i źródeł finansowania, a także modelu finansowego i memorandum. Koordynujemy spotkania z bankami oraz pracę innych doradców, przygotowujemy zapytania ofertowe oraz uczestniczymy w negocjacjach z instytucjami finansowymi.

Inne analizy wspierające zarząd

W ramach działań mających na celu wsparcie zarządu budujemy modele finansowe zawierające długoterminowe prognozy finansowe spółek i dużych grup kapitałowych, modele taryfowe oraz modele płynnościowe (wraz z opracowaniem polityki płynnościowej), a także przeprowadzamy Testy Prywatnego Inwestora.

Skontaktuj się z nami

Publikacje i webinaria

Zobacz więcej