• 1000

Rozwiązania KPMG w ramach ESG umożliwiają przedsiębiorstwom opracowywanie i wdrażanie strategii zrównoważonego rozwoju w swoje działania. Nasz zespół specjalistów pomaga dostosować się do nowego i zmieniającego się krajobrazu regulacyjno-biznesowego, wspierając tworzenie raportów niefinansowych w oparciu o kluczowe czynniki ESG. Angażujemy się także w identyfikowanie istotnych szans i zagrożeń środowiskowych, społecznych oraz ładu korporacyjnego.

Trendy ostatnich lat, związane z globalnymi działaniami mającymi na celu zrównoważony rozwój oraz łagodzenie zmian klimatu, spowodowały radykalną zmianę postrzegania ESG przez wielu interesariuszy. ESG to obecnie nie tylko lista wskaźników, w ramach, których przedsiębiorstwa raportują informacje środowiskowe, społeczne i ładu środowiskowego. Jest to kompleksowy ekosystem, który angażuje społeczeństwo, inwestorów i regulatorów na rzecz bardziej zrównoważonych działań. Przedsiębiorstwa znalazły się w nowej rzeczywistości, w której muszą tworzyć wartość i napędzać wzrost, przy jednoczesnym działaniu na rzecz społeczeństwa i ochronie zasobów naturalnych. Regulatorzy i pracownicy wywierają coraz większą presję na sposób działania organizacji oraz oceniają ich długoterminowe cele, wartości i rezultaty ich działań w oparciu o coraz bardziej restrykcyjne normy społeczne i środowiskowe.

W odpowiedzi na rosnące wymagania dotyczące sprawozdań niefinansowych, wiele przedsiębiorstw już teraz musi podjąć zasadnicze działania w zakresie oceny ryzyka i możliwości związanych z ESG, a także opracować solidne ramy ujawnień ESG. Pomimo braku światowego konsensusu odnośnie stworzenia jednorodnego systemu ujawnień czynników ESG, regionalne organizacje, takie jak Unia Europejska, nakładają coraz bardziej restrykcyjne ograniczenia emisyjne oraz tworzą nowe ramy regulacyjne, mające na celu przepływ kapitału w kierunku zielonych branż i technologii.

Właściwa analiza celów, zidentyfikowanie luk organizacyjnych oraz dobór wskaźników ESG są kluczowe dla strategii długoterminowego tworzenia wartości przez przedsiębiorstwa. Wkład interesariuszy w budowanie tej wartości jest istotny, dlatego wszelkie działania, jakie przedsiębiorstwa podejmują w zakresie ESG, powinny być poparte zarówno wewnętrznym jak i zewnętrznym procesem weryfikacji, który uwzględnia potrzeby danych grup w jak największym zakresie. Nasi eksperci pomagają klientom łączyć działania na rzecz zrównoważonego rozwoju z celami biznesowymi, zarówno w efektywnym zarządzaniu ryzykiem i wykorzystywaniu możliwości zwiększania wzrostu, jak również w budowaniu zaufania i tworzeniu wartości.

Należy pamiętać, że ESG jest zarówno wyzwaniem, ale również może stać się szansą na szybszy rozwój.

W jaki sposób pomagamy?

KPMG posiada dedykowany zespół ESG działający w ramach działu Doradztwa Biznesowego, który współpracuje z przedsiębiorstwami różnej wielkości we wszystkich sektorach. Naszym celem jest przekształcenie działań naszych Klientów na rzecz zrównoważonego rozwoju w taki sposób, aby powstała strategia zapewniła przewagę oraz szansę na lepszy i szybszy rozwój. Działania KPMG w tym zakresie obejmują:

 • Doradztwo w zakresie budowania strategii zrównoważonego rozwoju, transformacji modelu biznesowego, procesów inwestycyjnych oraz pozyskania kapitału;
 • Doradztwo w zakresie obecnych i przyszłych standardów raportowania ESG odpowiednich dla sektora i zakresu działalności klienta;
 • Przeprowadzenie dedykowanych szkoleń z zakresu wymogów regulacyjnych oraz raportowania czynników ESG;
 • Przegląd ujawnień ESG zarówno w raporcie rocznym, jak i oddzielnych raportach ESG pod kątem zgodności z istniejącymi wymogami sprawozdawczymi oraz w celu ich porównania z dobrymi praktykami;
 • Opracowywanie map drogowych dla przyszłego raportowania ESG, które są zgodne celami przedsiębiorstwa;
 • Opracowanie planu działania w celu uzyskania ratingu ESG od wybranego dostawcy;
 • Wspieranie w analizie istotności i wyborze czynników ESG, wyliczeniu wskaźników emisji oraz przygotowaniu wzoru raportu niefinansowego/ESG;
 • Przeprowadzanie oceny luk w bieżących procesach raportowania i kontroli ryzyka ESG w porównaniu z najlepszymi praktykami;
 • Weryfikacje wskaźników ESG i innych wskaźników niefinansowych z najpopularniejszymi standardami raportowania, między innymi TCFD, GRI i SASB.

Co nas wyróżnia?

 • Oferujemy kompleksowe szkolenia online i offline dla wybranej grupy pracowników klienta z zakresu przygotowania raportu niefinansowego/ESG, wyboru sposobu raportowania oraz systemu ujawnień ESG.
 • Prowadzimy kompleksowy proces przygotowania raportu zrównoważonego rozwoju/ESG, począwszy od analizy potrzeb klienta, analizy wewnętrznych procedur, analizy strategii i celów oraz analizy istotności i doboru wskaźników ESG, aż po wsparcie w sformułowaniu opisów ujawnień i przygotowaniu projektu raportu.
 • Zapewniamy zespół specjalistów posiadających odpowiednią wiedzę merytoryczną jak i doświadczenie praktyczne w zakresie raportowania ESG. Prace realizujemy przy wsparciu wielodyscyplinarnych zespołów posiadających doświadczenie w zakresie oceny ryzyka, badaniu zgodności, raportowaniu finansowym, jak również analizie i tworzeniu strategii energetycznych, analizach poziomu emisji gazów cieplarnianych oraz śladu węglowego (np. w oparciu o standard GHG Protocol).

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria