Pomagamy naszym klientom w zapewnieniu ochrony własności intelektualnej – od momentu jej uzyskania, poprzez utrzymanie, komercjalizację, obrót, czy wreszcie wsparcie w przypadku ewentualnych sporów. Z wykorzystaniem wieloletniego doświadczenia, specjalistycznej wiedzy oraz biznesowego podejścia świadczymy dla naszych klientów usługi w obszarze ochrony praw autorskich, praw do baz danych, ochrony know-how oraz praw własności przemysłowej (w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych).

Czym jest własność intelektualna i dlaczego tak ważna jest jej ochrona?

Własność intelektualną stanowią niemateriane wytwory umysłu człowieka, takie jak np. utwory muzyczne i literackie, ale i symbole, nazwy i wzory – wykorzystywane w gospodarce. Tego typu dobra niematerialne mogą nieść ze sobą znaczącą wartość dla organizacji i stanowić istotny element jej majątku.

Ochrona tej wartości jest możliwa poprzez uzyskanie praw własności intelektualnej (m.in. prawa autorskie, prawa patentowe, prawa do znaków towarowych), które w konsekwencji pozwalają na zabezpieczenie i komercjalizację znaków towarowych, wzorów przemysłowych lub oznaczeń handlowych.

Wyzwania firm związane z ochroną własności intelektualnej

Ochrona praw własności intelektualnej rzadko powstaje samoistnie. Najczęściej dla jej właściwego zabezpieczenia należy podjąć określone kroki formalne obejmujące np.:

 • zawarcie umowy licencyjnej,
 • zarejestrowanie znaku towarowego,
 • zarejestrowanie wzoru przemysłowego,
 • zarejestrowanie nazwy handlowej,
 • zgłoszenie patentu.

By sprawnie i z powodzeniem chronić dobra niematerialne organizacji konieczne jest odpowiednie doświadczenie i wiedza z zakresu prawa własności intelektualnej.

Zapewnienie ochrony własności intelektualnej – korzyści dla organizacji

Odpowiednie zabezpieczenie własności intelektualnej przynosi organizacji wymierne korzyści.

 • Możliwość pełnej eksploatacji wartościowych składników niematerialnych.
 • Zapewnienie unikatowości dóbr niematerialnych firmy.
 • Ochrona przed nieuczciwą konkurencją – np. nieuprawnionym kopiowaniem lub naśladownictwem utworów, znaków towarowych czy wzorów przemysłowych.

Wartością dodaną współpracy z KPMG Law w obszarze ochrony własności intelektualnej jest interdyscyplinarność świadczonych usług. Podchodzimy do wyzwań klientów kompleksowo – jednocześnie w zakresie doradztwa prawnego, podatkowego, jak i biznesowego. W wielu realizowanych projektach z zakresu ochrony własności intelektualnej korzystamy z doświadczenia działu doradztwa podatkowego KPMG, co ma szczególnie istotne znaczenie w przypadku komercjalizacji praw własności intelektualnej.

Wsparcie KPMG Law w obszarze ochrony własności intelektualnej

W ramach ochrony własności intelektualnej świadczymy dla naszych klientów usługi kompleksowego doradztwa prawnego w zakresie ochrony praw własności intelektualnej, w tym praw autorskich, praw do baz danych, ochrony know-how oraz praw własności przemysłowej (w szczególności co do znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych).

Doradztwo na etapie uzyskiwania praw własności intelektualnej, w tym:


 • przygotowanie oraz opiniowanie umów przeniesienia praw autorskich oraz know-how;
 • sporządzanie oraz weryfikacja umów licencyjnych oraz podobnych umów;
 • zabezpieczenie interesów pracodawcy w aspekcie utworów pracowniczych oraz utworów tworzonych przez podwykonawców na zasadzie B2B, w szczególności programistów, oraz konstruowanie umów pod kątem umożliwienia skorzystania z 50% kosztów uzyskania przychodów;
 • analiza zdolności rejestrowej praw własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych lub wzorów przemysłowych;
 • rejestracja praw własności przemysłowej oraz ewentualna korespondencja z urzędami ochrony własności intelektualnej.

Wsparcie w zakresie obrotu prawami własności intelektualnej lub ustanawiania na nich zabezpieczeń, w szczególności:


 • sporządzanie i opiniowanie umów przenoszących prawa własności intelektualnej;
 • doradztwo przy zastawie rejestrowym na prawach własności przemysłowej;
 • doradztwo w zakresie transferu technologii w obrocie krajowym i międzynarodowym;
 • analizy due diligence pod kątem ryzyk dla inwestora związanych ze skutkami zamierzonych transakcji w obszarze nabywanych praw własności intelektualnej.

Doradztwo dotyczące korzystania z praw autorskich, baz danych i praw własności przemysłowej, w szczególności:


 • sporządzanie i opiniowanie umów licencyjnych i umów franchisingu;
 • sporządzanie i opiniowanie umów i regulaminów dotyczących korzystania z utworów w modelu subskrypcyjnym.

Wsparcie klientów w sporach dotyczących praw własności intelektualnej, w szczególności związane z ich naruszeniami, w tym:


 • prowadzenie korespondencji przedsądowej;
 • pomoc w negocjacjach z drugą stroną sporu;
 • zastępstwo w postępowaniach sądowych, jak i przed organami powołanymi do rejestracji i ochrony własności intelektualnej i przemysłowej na szczeblu krajowym, wspólnotowym i międzynarodowym;
 • występowanie w charakterze oskarżyciela posiłkowego w sprawach o naruszenie praw własności intelektualnej.

Prowadzenie projektów optymalizacyjnych w zakresie ponownego wykorzystania praw na dobrach niematerialnych dla przekształconych grup kapitałowych i zrestrukturyzowanych podmiotów.

Szkolenia dla kadry kierowniczej i personelu klientów dostosowane do potrzeb każdego klienta.

O nas

We wsparcie organizacji w obszarze ochrony własności intelektualnej zaangażowani są eksperci KPMG Law z wieloletnim doświadczeniem. Przeprowadziliśmy w tym zakresie, z pozytywnym skutkiem, wiele złożonych projektów. To co nas wyróżnia, to świadczenie usług o kompleksowym charakterze. Dzięki działalności w rozległej sieci firm KPMG i możliwości korzystania z doświadczeń m.in. doradców podatkowych i biznesowych, nasze usługi znacząco wykraczają poza tradycyjne doradztwo prawne.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria