• 1000

Rozwój przedsiębiorstwa wymaga często podjęcia decyzji o wydzieleniu danej jednostki biznesowej (oddziału, pionu działalności lub innej jego części) do innego podmiotu (ang. carve out). W obecnym czasie, pełnym wyzwań i niepewności, ale też szans i nowych możliwości, zaobserwować można wzmożoną aktywność polskich spółek (w szczególności należących do międzynarodowych grup kapitałowych) w tym zakresie.

Wyzwania firm skłaniające do wydzielenia biznesu / podziału spółki

 • Rozwój działalności powoduje, że niektóre jednostki organizacyjne zaczynają odgrywać jedynie pomocniczą rolę względem podstawowej działalności spółki.
 • Postępujący proces deglobalizacji, który powoduje konieczność dywersyfikacji dostaw w obrębie bliżej położonych rynków, a w konsekwencji skłania do przejmowania lokalnych przedsiębiorstw.
 • Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa popychająca kierownictwo organizacji do poszukiwania dodatkowego kapitału i finansowania (np. w związku z planowanym wprowadzeniem spółki na giełdę lub dokonania konsolidacji danego rodzaju działalności w osobnym podmiocie celem późniejszej sprzedaży).
 • Dynamiczne zmiany w środowisku prawnym i podatkowym, które sprawiają, że funkcjonowanie grupy kapitałowej w dotychcasowej strukturze przestaje przynosić zyski.
 • Zmiana strategii firmy powodująca konieczność skupienia się na innym obszarze działalności.
 • Zmiany organizacyjno-strukturalne wynikające z innych procesów restrukturyzacyjnych (np. przejęcie spółki lub grupy przez inny podmiot).

Potencjalne korzyści dla organizacji

Wydzielenie biznesu do innego podmiotu może przynieść organizacji szereg wymiernych korzyści.

Transfer know-how i poszerzenie zakresu działalności o nowe obszary.
Możliwość bardziej efektywnego zarządzania poszczególnymi pionami działalności.
Poprawa sytuacji mniej rentownych sektorów działalności.
Pozyskanie dodatkowych źródeł kapitału i finansowania.
Zapewnienie ciągłości dostaw w obliczu postępującej deglobalizacji.

Sposoby wydzielenia

W zależności od konkretnych okoliczności stanu faktycznego, celów grupy kapitałowej lub preferencji inwestorów wydzielenie biznesu może zostać z prawnego punktu widzenia przeprowadzony na co najmniej kilka sposobów. Najpopularniejsze z dostępnych opcji to: 

 • podział spółki przez wydzielenie,
 • aport przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części (ZCP),
 • sprzedaż przedsiębiorstwa lub ZCP,
 • leasing przedsiębiorstwa lub ZCP,
 • aport lub sprzedaż poszczególnych aktywów. 

Każdy z ww. sposobów może wiązać się z innymi skutkami na gruncie prawnym, podatkowym, księgowym czy administracyjnym. Wybór odpowiedniej formy ustrukturyzowania transakcji powinien zostać zatem poprzedzony dokładną analizą funkcjonalną, podatkową, prawną oraz rachunkową. 

Wsparcie KPMG w obszarze podziału spółki i innych sposobów wydzielenia biznesu (carve out)

Bazując na wiedzy i zaangażowaniu naszych doradców podatkowych oferujemy szeroki wachlarz usług z zakresu podziału spółki i innych sposobów wydzielenia biznesu.
Doradztwo w zakresie strategicznego planowania i strukturyzacji transakcji.
Due diligence pod kątem prawnym, podatkowym oraz finansowym.
Wsparcie w zakresie wyceny przedsiębiorstwa lub poszczególnych aktywów – np. znaków towarowych.
Reprezentowanie stron przed organami podatkowymi, administracyjnymi i sądami.
Pomoc w przeprowadzeniu płynnej reorganizacji grupy i usługi wsparcia post-transakcyjnego.
Zabezpieczenie pozycji podatkowej uczestników procesu wydzielenia (podziału) poprzez uzyskanie odpowiednich zaświadczeń i interpretacji podatkowych..
Kompleksowe wsparcie prawne, podatkowe i rachunkowe na każdym etapie procesu, w tym przygotowanie stosownej dokumentacji oraz wsparcie transakcyjne.

Zespół doświadczonych doradców KPMG

Dedykowany zespół KPMG oferuje kompleksowe wsparcie w przeprowadzeniu transakcji wydzielenia (carve–out’u) na wszystkich jej etapach. Wszechstronne doświadczenie naszych ekspertów w analizie prawnej, podatkowej i biznesowej pomoże zmaksymalizować korzyści związane z tą operacją przy jednoczesnym zminimalizowaniu poziomu potencjalnych ryzyk. W ramach naszych projektów szanujemy czas i zaangażowanie Klienta, dlatego też kluczowe jest dla nas odpowiednie planowanie oraz zarządzanie całym procesem.

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Publikacje i webinaria