15 czerwca br. w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadzającą tzw. Polski Ład 2.0.

Przypomnijmy, że z dniem 1 stycznia br. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw zawierającej pakiet zmian podatkowych w ramach rządowego programu Polski Ład.

Ostatnie zmiany podatkowe w ramach Polskiego Ładu 2.0. choć implementują wiele nowych ulg i preferencji podatkowych, to jednocześnie wprowadzają szereg różnego rodzaju zmian w stosunku do jej wersji pierwotnej.

Należy również zaznaczyć, iż w Ministerstwie Finansów trwają obecnie prace nad szeregiem zmian w ustawie o CIT w ramach tzw. Polskiego Ładu 3.0  (więcej informacji w Tax Alercie).

Poniżej przedstawiamy najważniejsze, już obowiązujące zmiany w ramach reformy podatkowej Polski Ład.

Zmiany dla pracowników oraz płatników

Zmiany dla pracowników oraz płatników
Nowa skala podatkowa oraz wysokość kwoty wolnej od podatku

Na czym polega zmiana?

Obniżona została stawka podatkowa z 17% do 12%. Stawka w II progu – 32% pozostaje bez zmian.

Kogo dotyczy zmiana?

Podatników rozliczających dochody według skali podatkowej.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Obniżenie stawki PIT ma zrekompensować likwidację ulgi dla klasy średniej.

Jakie działania należy podjąć, w związku z wprowadzoną zmianą?

Pracodawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmiany przy naliczaniu zaliczek na podatek w odniesieniu do osób, wobec których pełni funkcję płatnika. W związku z tym konieczne są modyfikacje w systemach kadrowo-płacowych używanych przez przedsiębiorców do naliczania wynagrodzeń.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu wynagradzania osób, które są objęte zmianą, wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli wynagradzania, które mogą być dla nich wprowadzone.

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku dochodowego od osób fizycznych

Na czym polega zmiana?

Zgodnie z art. 27b ustawy PIT składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosząca obecnie 9% podstawy jej wymiaru częściowo podlegała odliczeniu od podatku dochodowego, tj. odliczeniu podlega 7,75% podstawy jej wymiaru. Zgodnie z wprowadzonymi przez Polski Ład zmianami nie ma już możliwości obniżenia podatku o obliczalną obecnie część składki zdrowotnej.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy podatników opłacających składki zdrowotne, gdyż mechanizm odliczenia części składki zdrowotnej od podatku funkcjonował niezależnie od wybranej formy opodatkowania dochodów.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Likwidacja możliwości odliczenia składki zdrowotnej od podatku PIT nie ma bezpośrednich konsekwencji dla działalności gospodarczej samych przedsiębiorstw. Niemniej jednak może mieć negatywny wpływ na wysokość wynagrodzeń netto pracowników/współpracowników, co może wiązać się z ich strony z oczekiwaniami wyrównania tych strat.

Jakie działania należy podjąć w związku z wprowadzoną zmianą?

Pracodawca zobowiązany jest do uwzględnienia zmiany przy naliczaniu zaliczek na podatek w odniesieniu do osób, wobec których pełni funkcję płatnika. W związku z tym konieczne są modyfikacje w systemach kadrowo-płacowych używanych przez przedsiębiorców do naliczania wynagrodzeń.

W czym KPMG może pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu wynagradzania osób, które są objęte zmianą, wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli wynagradzania, które mogą być dla nich wprowadzone.

Ulga dla tzw. klasy średniej

Na czym polega zmiana?

Zdecydowano o likwidacji ulgi dla klasy średniej.

Kogo dotyczy zmiana?

Ulga dla klasy średniej przysługiwała pracownikom tzn. osobom zatrudnionym na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz stosunku służbowego. Co ważne ulga obejmowała również pracowników korzystających z tzw. 50 procentowych kosztów uzyskania przychodu (m.in. twórców i artystów). Ulga nie obejmowała dochodów uzyskiwanych przez osoby zatrudnione na umowach cywilnoprawnych.

Ulga dla klasy średniej przysługiwała również osobom osiągającym dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, których dochody z tego tytułu są opodatkowane na zasadach ogólnych. Ulga nie obejmowała osób opodatkowujących dochody z działalności gospodarczej podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Obniżenie stawki PIT do 12% ma zrekompensować likwidację ulgi. Podatnicy będą jednakże mogli rozliczyć podatek za 2022 r. zastosowaniem ulgi, jeżeli będzie to dla nich korzystniejsze.

Jakie działania należy podjąć, w związku z wprowadzoną zmianą?

Pracodawcy powinni wdrożyć odpowiednie zmiany w systemach księgowo-płacowych oraz dostosować e wewnętrzne procedury do tej zmiany.

Jak możemy pomóc?

KPMG oferuje usługi związane zarówno z bieżącym prowadzeniem systemów księgowo-płacowych, jak i z przygotowaniem przez nas rocznych rozliczeń podatkowych. Doradcy podatkowi KPMG reprezentują klientów przed organami podatkowymi, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych oraz sądami administracyjnymi.

W ramach oferowanych przez nas usług istnieje również możliwość przygotowania kalkulacji pokazujących konsekwencje finansowe zmian podatkowych wprowadzonych w tzw. Polskim Ładzie.

Zmiany w obowiązkach płatnika

Na czym polega zmiana?

Ustawa porządkuje przepisy dotyczące oświadczeń i wniosków składanych przez podatników płatnikom podatku dochodowego (np. pracodawcom, zleceniodawcom, organom rentowym). Ujednolicone zasady dotyczące obowiązków płatnika znajdują się w art. 31a Ustawy o PIT.

Podatnik składa płatnikowi na piśmie albo w inny sposób przyjęty u danego płatnika oświadczenia i wnioski mające wpływ na obliczenie zaliczki. Płatnik uwzględnia oświadczenie lub wniosek mający wpływ na obliczanie zaliczki najpóźniej od miesiąca następującego po miesiącu, w którym je otrzymał. Oświadczenia i wnioski mogą być składane według ustalonego wzoru.

Pracodawca będzie mógł wybrać, czy chce skorzystać z określonego i udostępnionego przez Ministra Finansów w Biuletynie Informacji Publicznej wzoru, czy też (nowość) w tym celu wykorzysta sporządzony przez siebie wzór, albo kadrowo-płacowy elektroniczny system funkcjonujący u togo pracodawcy.

Podatnik jest obowiązany wycofać lub zmienić złożone uprzednio oświadczenie lub wniosek, jeżeli uległy zmianie okoliczności mające wpływ na obliczenie zaliczki.

Oświadczenie i wniosek mające wpływ na obliczenie zaliczki dotyczą również kolejnych lat podatkowych, chyba że odrębny przepis stanowi inaczej.

Kogo dotyczy zmiana?

Płatników i podatników.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Ujednolicenie oświadczeń i wniosków może mieć wpływ na wysokość zaliczek na podatek dochodowy, a przez to kwoty wynagrodzeń wypłacanych pracownikom w trakcie roku podatkowego.

Jakie działania należy podjąć, w związku z wprowadzoną zmianą?

Pracodawca powinien skorzystać ze wzorów wniosków i oświadczeń opracowanych przez Ministra Finansów lub wdrożyć własne formularze.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy stosowanych wniosków i oświadczeń przez pracodawcę.

Opodatkowanie najmu

Na czym polega zmiana?

Zgodnie z wprowadzoną zmianą, od roku 2023 zmieni się sposób opodatkowania przychodów uzyskiwanych z tytułu najmu lub dzierżawy przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej w tym zakresie, czyli z tzw. najmu prywatnego. Do tej pory najem prywatny mógł być opodatkowany, w zależności od wyboru podatnika, według skali podatkowej lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Od 1 stycznia 2023 roku jedyną dopuszczalną formą opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy będzie ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5% dla rocznych przychodów do 100 000 zł, oraz 12,5% dla kwoty przychodów przekraczających 100 000 zł. Osoby prowadzące działalność gospodarczą nadal będą mieć opcję wyboru formy opodatkowania przychodów z najmu lub dzierżawy.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podatników osiągających przychody z najmu lub dzierżawy poza działalnością gospodarczą. Wyłączenie możliwości opodatkowania przychodów z najmu na zasadach ogólnych oraz wprowadzenie obligatoryjnego opodatkowania tych przychodów ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych powoduje, iż od 1 stycznia 2023 roku wszyscy podatnicy, którzy korzystali z ogólnych zasad opodatkowania będą zobowiązani do opodatkowania uzyskiwanych przychodów z najmu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Zlikwidowanie możliwości opodatkowania przychodów z najmu podatkiem według skali skutkuje dla podatników brakiem możliwości odliczenia kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z dotychczasowymi przepisami podatnicy, którzy opodatkowują dochody z najmu na zasadach ogólnych mają możliwość obniżenia podstawy opodatkowania o koszty uzyskania przychodów, m. in. odsetki od zaciągniętego kredytu na nabycie wynajmowanej nieruchomości, koszty remontów lub modernizacji, czy odpisy amortyzacyjne. Odliczenie tych kosztów mogło powodować znaczną redukcję podstawy opodatkowania lub poniesienie straty, co skutkowało zapłatą bardzo niskiej kwoty podatku lub brakiem obowiązku zapłaty podatku.

Po wprowadzeniu zmian podatnicy nie będą mieli możliwości odliczania jakichkolwiek kosztów, gdyż podstawą opodatkowania ryczałtem będzie ich przychód. Istnieje ryzyko, że wprowadzone zmiany spowodują, iż wielu podatników płacących do tej pory niski podatek, lub wykazujących stratę z najmu, będą zmuszeni do płacenia dużo wyższego podatku ryczałtowego.

Jakie działania należy podjąć, w związku z wprowadzoną zmianą?

Zmiany wymuszą na podatnikach do tej pory płacących podatek według skali konieczność liczenia ryczałtu od przychodów według obowiązujących stawek oraz wpłacanie ich miesięcznie lub kwartalnie.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową obsługę związaną z naliczeniem ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, przygotowaniem i złożeniem zeznania podatkowego oraz reprezentacją przed organami podatkowymi. Dodatkowo w ramach naszego wsparcia możemy zaoferować analizę możliwości opodatkowania osiąganych przychodów z najmu jako przychodów z działalności gospodarczej.

Nowe obciążenia podatkowe
Podatek od przerzuconych dochodów

Na czym polega zmiana?

Zmiana wprowadziła do ustawy o CIT przepisy ograniczające przerzucanie dochodów do podmiotów powiązanych, zlokalizowanych w jurysdykcjach o niskich efektywnych stawkach podatkowych. W związku z powyższym implementowany został nowy mechanizmu, którego skutkiem jest wprowadzenie do ustawy o CIT kolejnego źródła przychodu opodatkowanego zryczałtowanym podatkiem dochodowym (19%). Przepisy nie mają jednak zastosowania w przypadku kosztów poniesionych na rzecz podmiotu powiązanego, który podlega opodatkowaniu od całości swoich dochodów w państwie członkowskim UE lub państwie należącym do EOG i prowadzącego w tym państwie rzeczywistą działalność gospodarczą.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowy mechanizm obejmuje określone w ustawie koszty ponoszone bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotu powiązanego przez podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Wprowadzenie nowego instrumentu skutkuje koniecznością przeprowadzenia analiz transakcji dokonywanych przy udziale podmiotów powiązanych mających siedzibę w krajach stosujących niskie efektywne stawki podatku dochodowego pod kątem przesłanek opodatkowania przerzucanych dochodów. Z uwagi na niejasność zaproponowanego mechanizmu oraz liczne wątpliwości w tym zakresie, podatnicy mogą napotkać trudności w ocenie czy poniesione przez nich koszty należy uznać za przerzucone dochody.

Jakie działania należy podjąć, w związku z wprowadzoną zmianą?

W ramach analizy konieczności opodatkowania kosztów ponoszonych bezpośrednio lub pośrednio na rzecz podmiotów powiązanych należy zweryfikować m. in. czy:

 • koszty te zaliczają się do wymienionych w przepisie kategorii wydatków,
 • ich wartość w danym roku podatkowym przekracza określony w ustawie próg w stosunku wszystkich kosztów uzyskania przychodu w tym roku,
 • faktycznie zapłacony przez podmiot powiązany podatek dochodowy jest odpowiednio niższy od hipotetycznego podatku należnego z zastosowaniem stawki 19%,
 • przedmiotowe koszty zostały odpowiednio ujęte/rozdysponowane przez podmiot powiązany i stanowią co najmniej połowę wartości uzyskanych przez ten podmiot przychodów.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową analizę zawieranych przez Państwa transakcji przy udziale podmiotów powiązanych pod kątem możliwości uznania ponoszonych kosztów za przerzucane dochody.

Minimalny podatek dochodowy

Na czym polega zmiana?

Wprowadzone przepisy przewidują objęcie nowym minimalnym podatkiem dochodowym podmiotów, których udział dochodów w przychodach (innych niż z zysków kapitałowych) wynosić będzie 1% lub mniej, lub które poniosą stratę za dany rok podatkowy. Z uwagi na brak kryterium wielkościowego dla podmiotów podlegających pod ww. regulację, nowy podatek ma co do zasady zastosowanie do wszystkich podatników spełniających powyższe warunki. Jednocześnie, kwota nowej daniny podlega odliczeniu od CIT obliczonego na zasadach ogólnych oraz nie ma zastosowania do określonych kategorii podmiotów.

Kogo dotyczy zmiana?

Minimalny podatek dochodowy dotyczy podatników posiadających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podatkowych grup kapitałowych oraz pozostałych podmiotów prowadzących działalność poprzez położony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zagraniczny zakład.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Kluczową kwestią w kontekście wprowadzenia nowej daniny jest weryfikacja, czy podmiot jest objęty minimalnym podatkiem dochodowym. W przypadku stwierdzenia konieczności uiszczenia podatku, niezbędne będzie przejście przez niełatwy proces jego obliczenia w celu prawidłowego określenia podstawy opodatkowania.

Jakie działania należy podjąć w związku z wprowadzoną zmianą?

W pierwszej kolejności należy zweryfikować, czy wystąpi obowiązek ustalenia wysokości należnego podatku, uwzględniając kryterium podmiotowe, wyłączenia oraz warunki dotyczące wyników finansowych podmiotu. Jeżeli spełnione zostaną powyższe przesłanki, po dokonaniu odpowiednich obliczeń podatnik powinien w zeznaniu podatkowym wykazać wysokość podstawy opodatkowania, pomniejszeń oraz kwotę minimalnego podatku dochodowego. Wpłacie do urzędu skarbowego ma podlegać nadwyżka podatku minimalnego ponad podatek CIT obliczony na zasadach ogólnych. Dodatkowo odliczenie takiej nadwyżki od podatku CIT będzie możliwe przez 3 kolejne lata podatkowe po roku, w którym podatek minimalny zostanie zapłacony.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszych usług możemy Państwu zaoferować wsparcie obejmujące:

 • weryfikację obowiązku zapłaty podatku minimalnego,
 • obliczenie prawidłowej wysokości podstawy opodatkowania oraz podatku minimalnego,
 • weryfikację prawidłowości uzupełnienia informacji dotyczącej podatku minimalnego w rocznej deklaracji CIT,
 • analizę wątpliwości oraz wskazanie rekomendowanego podejścia w indywidualnych przypadkach.
Uszczelnienie systemu podatkowego
Rozszerzona definicja zarządu na terytorium RP

Na czym polega zmiana?

Wprowadzona zmiana ma na celu doprecyzowanie kryteriów uznawania zagranicznych spółek za polskich rezydentów podatkowych. W myśl nowej definicji podatnik ma zarząd na terytorium Polski między innymi wtedy, gdy na jej terytorium są prowadzone w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy tego podatnika, co można ustalić choćby na podstawie w szczególności umowy go kreującej, decyzji sądu czy innego dokumentu.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowy przepis określa w jakich sytuacjach należy przyjąć, że podatnik posiada zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z czym dotyczy w szczególności podmiotów zagranicznych prowadzących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej swoje „sprawy”.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Przepis stanowi wskazanie dodatkowych przesłanek warunkujących powstanie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieograniczonego obowiązku podatkowego w myśl krajowych przepisów. Przepis nie jest jednak precyzyjny i sprowadza się do stwierdzenia, że o tym czy podatnik ma zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej ma decydować to, czy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prowadzone są w sposób zorganizowany i ciągły bieżące sprawy podatnika. Wątpliwości praktyczne wiążą się z ustaleniem jakie czynności składają się na bieżące prowadzenie spraw spółki, zwłaszcza w sytuacji podatników o rozbudowanej strukturze, którzy mają biura zatrudniające pracowników w różnych krajach i których zarząd składa się z osób będących rezydentami podatkowymi różnych państw.

Jakie działania należy podjąć, w związku z wprowadzoną zmianą?

Weryfikacja pod kątem stwierdzenia, czy w związku z wdrożoną regulacją nie nastąpi zmiana w określeniu miejsca zarządu podmiotu.

Jak możemy pomóc?

Biorąc pod uwagę nasze bogate doświadczenie w zakresie m. in. międzynarodowego opodatkowania, nasi specjaliści mogą przeprowadzić profesjonalną analizę pod kątem ustalenia czy posiadają Państwo zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w myśl nowej definicji.

Ukryta dywidenda

Na czym polega zmiana?

Koncepcja ukrytej dywidendy dotyczy świadczenia wypłacanego wspólnikowi i obniżającego zysk spółki, które jest wypłacane nie w formie podziału zysku (dywidendy), lecz jego „sztucznego” (z perspektywy organów podatkowych) obniżenia, poprzez np. uzależnienie wysokości kosztów od zysku podatnika, „zbędne” usługi czy świadczenia niezwiązane wprost z działalnością. Wypłaty postrzegane jako ukryta dywidenda nie będą stanowić kosztu uzyskania przychodów dla wypłacającego je podatnika.

Wejście w życie tej zmiany zostało odroczone do 1 stycznia 2023 r.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podmiotów podlegających przepisom ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ponoszących koszty na rzecz podmiotów powiązanych.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Zmiana ma bardzo istotny wpływ na rozliczenia podatkowe z tytułu CIT. Należy przy tym zwrócić uwagę na bardzo szeroki zakres przedstawionej regulacji, który może objąć także szereg transakcji niemających w rzeczywistości charakteru dystrybucji zysku (np. jeżeli podmioty powiązane przyjmą sposób ustalenia wynagrodzenia w oparciu o wskaźnik dochodowości).

Jakie działania należy podjąć w związku z wprowadzoną zmianą?

W celu identyfikacji kosztów, które mogą zostać uznane za ukrytą dywidendę, podatnicy powinni dokonać kompleksowej analizy wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powiązanych pod kątem spełnienia przesłanek, o których mowa w przedmiotowej regulacji. Jednocześnie przedmiotem weryfikacji powinna być możliwość częściowego wyłączenia stosowania przepisów o ukrytej dywidendzie w odniesieniu do wysokości zysku brutto w rozumieniu przepisów o rachunkowości uzyskanego w roku obrotowym przez podatnika.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy kompleksową analizę kwalifikacji kosztów ponoszonych przez Państwa na rzecz podmiotów powiązanych pod kątem uznania ich za ukrytą dywidendę oraz możliwości zastosowania częściowego wyłączenia w myśl proponowanych przepisów.

Kolejne ograniczenia dla biznesu
Zmiany w WHT

Na czym polega zmiana?

Polski Ład zawiera zapowiadane już zmiany w obszarze przepisów dotyczących podatku u źródła, a w tym m.in.:

 • wejście w życie mechanizmu ‘pay and refund’,
 • zawężenie zakresu przedmiotowego i podmiotowego stosowania procedury zwrotu podatku,
 • rozszerzenie zakresu opinii o stosowaniu zwolnienia z WHT,
 • zmianę w zakresie wymogu dochowania należytej staranności,
 • uproszczenie sposobu podpisywania oświadczenia płatnika (WH-OSC),
 • wydłużenie ważności wydanych clearance opinions do dnia 1 stycznia 2025 r.
 • zmianę w zakresie definicji rzeczywistego właściciela (Benefical Owner).
 • możliwość posługiwania się kopią certyfikatu rezydencji.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiany w obszarze WHT obejmują głównie zagraniczne podmioty, które są uznawane za podatników podatku u źródła w Polsce, jak również polskich płatników, którzy dokonują wypłat należności opodatkowanych WHT.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Zmiany w obszarze WHT przynoszą nowe możliwości, szczególnie co do stosowania preferencji wynikających z umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Jakie działania należy podjąć w związku z wprowadzoną zmianą?

Przykładem działań w obszarze WHT, które powinni podjąć płatnicy i podatnicy podatku u źródła w związku z wprowadzonymi zmianami jest przegląd dokonywanych płatności odsetek, dywidend i należności licencyjnych do jurysdykcji podatkowych, co do których do tej pory nie było możliwe uzyskanie clearance opinion tj. spoza państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jak możemy pomóc?

W zakresie podatku u źródła jako KPMG świadczymy kompleksowe wsparcie dotyczące w szczególności:

 • sporządzania wniosków o wydanie opinii o stosowaniu zwolnienia (opinii o stosowaniu preferencji),
 • wnioskowania o zwrot pobranego WHT,
 • przygotowywania wewnętrznych procedur WHT dla polskich płatników.
Ograniczenia w zakresie amortyzacji składników majątku w spółkach nieruchomościowych

Na czym polega i kogo dotyczy zmiana?

Wprowadzone zmiany powodują ograniczenie amortyzacji podatkowej w „spółkach nieruchomościowych” do wysokości odpisów amortyzacyjnych, dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, co nastąpi poprzez zmianę art. 15 ust. 6 Ustawy o CIT.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Spółki nieruchomościowe muszą ograniczyć amortyzację podatkową:

 • dla środków trwałych zaliczonych do grupy 1 Klasyfikacji Środków Trwałych, a więc dla budynków i lokali,
 • do wysokości odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z tytułu zużycia środków trwałych, dokonywanych zgodnie z przepisami o rachunkowości, obciążających wynik finansowy jednostki w danym roku podatkowym.

Jakie działania należy podjąć w związku z wprowadzoną zmianą?

Rekomendowane jest dokonanie przez spółki nieruchomościowe symulacji wpływu wprowadzenia nowych przepisów ograniczających ten rodzaj amortyzacji pod kątem zarządzenia ewentualnymi negatywnymi skutkami finansowymi.

Jak możemy pomóc?

Jako KPMG dokonujemy analizy wpływu na Państwa działalność ograniczeń w zakresie amortyzacji składników majątkowych w spółkach nieruchomościowych.

Brak prawa do amortyzacji lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego

Na czym polega i kogo dotyczy zmiana?

Polski Ład wprowadza zmiany w zasadach opodatkowania dochodów uzyskiwanych przez osoby fizyczne z najmu poza działalnością gospodarczą, z tzw. najmu prywatnego oraz całkowity zakaz amortyzacji lokali i budynków mieszkalnych nawet jeśli są środkami trwałymi w firmie. Budynki i lokale mieszkalne nie mogą być amortyzowane zarówno u podatników CIT, jak i PIT. Nie ma znaczenia, że są to środki trwałe wykorzystywane w działalności gospodarczej, które generują przychody, czy też nieruchomości wynajmowane prywatnie, od których osoby fizyczne dotychczas rozliczały podatek PIT na zasadach ogólnych.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Wprowadzenie braku prawa do amortyzacji lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego może znacząco wpłynąć na rozliczenia podatkowe, zwłaszcza dla podatników PIT.

Jakie działania należy podjąć w związku z wpowadzoną zmianą?

Zalecana jest pogłębiona analiza możliwości podlegania pod nowe ograniczenia.

Jak możemy pomóc?

Jako KPMG dokonujemy analizy tego, jak brak prawa do amortyzacji lokalu mieszkalnego i domu jednorodzinnego wpłynie na Państwa działalność.

Ulgi podatkowe
Zmiany w estońskim CIT

Na czym polega zmiana?

Szereg zmian dotyczących ryczałtu od dochodów spółek kapitałowych ma na celu przede wszystkim zachęcenie większej liczby podatników do skorzystania z tego sposobu opodatkowania działalności. Można do nich zaliczyć m. in. rozszerzenie katalogu podmiotów uprawnionych, rezygnację z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych, rezygnację z warunku dotyczącego górnego limitu przychodów, uelastycznienie terminów spłaty zobowiązania podatkowego w zakresie tzw. korekty wstępnej, przesunięcie momentu opodatkowania dochodów z zysków zatrzymanych oraz obniżenie stawek opodatkowania.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy spółek akcyjnych oraz spółek z ograniczoną odpowiedzialności, a także rozszerza m. in. katalog podmiotów, które będą mogły skorzystać z tzw. estońskiego CITu o proste spółki akcyjne, spółki komandytowe i spółki komandytowo-akcyjne.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Szereg zmian, które mają zasadniczo na celu uproszczenie i doprecyzowanie istniejących regulacji, a tym samym zwiększenie atrakcyjności tej formy opodatkowania wpłynie na zwiększenie kręgu podmiotów, które do tej pory z uwagi na liczne ograniczenia nie spełniały warunków do jej zastosowania. Ponadto, proponowane rozwiązania, w tym m. in. obniżenie stawki podatku czy rezygnacja z konieczności ponoszenia określonych nakładów inwestycyjnych mogą przynieść wymierne korzyści, dzięki którym zdecydują się Państwo na objęcie swojej działalności ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych.

Jakie działania należy podjąć, w związku z planowaną zmianą?

Z uwagi na zmiany, sugerujemy przeprowadzenie dodatkowych analiz, w celu określenia możliwości zastosowania przedmiotowej formy opodatkowania i/lub weryfikacji korzyści oraz oszczędności podatkowych w związku z jej potencjalnym wdrożeniem.

Jak możemy pomóc?

Oferujemy kompleksowe wsparcie w zakresie analizy możliwości objęcia Państwa działalności ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych w myśl znowelizowanych przepisów oraz w procesie zmiany formy opodatkowania w kontekście spełnienia wszelkich wymogów informacyjnych i sprawozdawczych.

Zmiany dotyczące ulg podatkowych

Na czym polega zmiana?

Ustawodawca w ramach programu Polski Ład proponuje kilka nowych preferencji podatkowych. Proponowane przez ustawodawcę zmiany w ulgach podatkowych można podzielić na trzy następujące kategorie:

 1. Innowacja działalności
  • • zwiększenie odliczeń w ramach ulgi B+R,
  • • wprowadzenie ulgi na innowacyjnych pracowników,
  • • zwiększenie atrakcyjności ulgi IP BOX,
 2. Ekspansja biznesu
  • • wprowadzenie ulgi na robotyzację,
  • • wprowadzenie ulgi na produkcję próbną,
  • • wprowadzenie ulgi konsolidacyjnej (w CIT),
  • • wprowadzenie ulgi na pierwszą ofertę publiczną (w CIT),
  • • wprowadzenie ulgi na zwiększenie sprzedaży,
  • • wprowadzenie ulgi dla inwestujących w alternatywne spółki inwestycyjne (jedynie w PIT),
 3. Wsparcie kultury
  • • wprowadzenie ulgi na mecenasów sportu, kultury i nauki,
  • • wprowadzenie ulgi na zabytki (w PIT).

Kogo dotyczy zmiana?

Z ulg będzie mógł skorzystać stosunkowo szeroki krąg podatników PIT oraz CIT.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Od 2022 r. znacząco poszerzyć się ma portfolio ulg podatkowych w PIT i CIT, z których będą mogli skorzystać podatnicy.

Jak możemy pomóc?

Wsparcie Zespołu Innowacji, Ulg i Dotacji KPMG obejmuje m.in.:

 • przegląd działalności rozwojowej oraz planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych i zmapowanie ich pod kątem możliwości pozyskania wsparcia w postaci ulgi,
 • pomoc w opracowaniu koncepcji projektów lub obszarów działalności w celu maksymalizacji szans pozyskania ulg,
 • wsparcie w zakresie prawidłowego rozliczania otrzymanych ulg.
Wspólne rozliczenie samotnych rodziców z dzieckiem

Na czym polega zmiana?

Uchylono ulgę dla samotnych rodziców w kwocie 1500zł, a w jej miejsce przywrócono możliwość wspólnego rozliczenia z dzieckiem. Zwiększono kwotę zarobków jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców. Kwota ta wzrośnie z 3.089 zł do 16.061,28 zł (12-krotność renty socjalnej).

Kogo dotyczy zmiana?

Wspólne rozliczenie przysługuje samotnym rodzicom lub opiekunom prawnym będącym panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację w rozumieniu odrębnych przepisów, lub osobą, której małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności, jeżeli ten rodzic lub opiekun w roku podatkowym samotnie wychowuje dzieci:

 • małoletnie,
 • pełnoletnie, które zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek(dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną,
 • pełnoletnie do ukończenia 25. Roku życia, uczące się w szkołach, o których mowa w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe, obowiązujących w Rzeczypospolitej Polskiej oraz w innym państwie.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Wspólne rozliczenie z dzieckiem umożliwi rozliczenie podatku dochodowego do kwoty 240 tyś. zł. wg jednolitej stawki 12%. Samodzielne rozliczenie skutkowałoby koniecznością rozliczenia nadwyżki dochodów ponad kwotę 120 tyś. zł. wg stawki 32%.

Szanse dla biznesu
Opodatkowanie spółek holdingowych

Na czym polega zmiana?

Ustawodawca wprowadzenił definicję tzw. spółki holdingowej, która pod określonymi warunkami może korzystać ze zwolnienia z CIT 95% kwoty dywidendy wypłacanej od spółki zależnej oraz pełnego zwolnienia z CIT zysków ze zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych. Jednocześnie, znowelizowane przepisy przewidują konieczność weryfikacji prowadzenia rzeczywistej działalności gospodarczej czy wyłączono możliwość stosowania preferencji w ramach podatkowej grupy kapitałowej.

Kogo dotyczy zmiana?

Nowelizacją mogą być zainteresowane przede wszystkim spółki posiadające w portfelu inwestycyjnym udziały wielu spółek zależnych, które zamierzają uzyskać z nich dywidendę, po czym sprzedać udziały podmiotom niepowiązanym. Ponadto, zmiana może dotyczyć spółek będących częścią większej grupy kapitałowej, które wypłacają dywidendy spółce dominującej.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

W związku z tym, wartym rozważenia może być taka reorganizacja struktury spółek, aby spółka dominująca mogła korzystać z planowanego zwolnienia.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Dzięki nowym przepisom, mogą Państwo skorzystać ze zwolnienia i nie płacić podatku od dywidendy wypłacanej spółce dominującą przez spółkę zależną.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego usług proponujemy nie tylko zaprojektowanie struktury holdingowej, ale również wykonanie w Państwa imieniu wszystkich czynności wykonawczych (przygotowanie umów czy oświadczeń, zgłoszenie zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym).

Zmiany dotyczące Podatkowej Grupy Kapitałowej

Na czym polega zmiana?

Polski Ład przewiduje dostęp do PGK dla szerszego grona spółek oraz liczne ułatwienia dotyczące ich tworzenia i funkcjonowania, co może zachęcić do korzystania z PGK. W ramach nowelizacji wprowadzono m.in. zmniejszenie przeciętnego kapitału zakładowego przypadającego na każdą ze spółek z 500 000 zł do 250 000 zł, a PGK nie musi już uzyskiwać udziału dochodu w przychodach w wysokości co najmniej 2%. Z drugiej strony wprowadzono solidarną odpowiedzialność za zobowiązania z tytułu CIT dla spółek tworzących PGK w dacie upływu obowiązywania umowy lub utraty statusu PGK.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy spółek, które są zorganizowane w PGK lub będą mogły być zorganizowane w PGK w przyszłości.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Założenie Podatkowej Grupy Kapitałowej wymaga zawarcia umowy pomiędzy spółkami i spełniania ustawowych wymogów, przy czym przepisy Polskiego Ładu mają zliberalizować te przesłanki.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Zorganizowanie się spółek w PGK może pozwolić na zredukowanie licznych obciążeń administracyjnych, a przez to na zmniejszenie kosztów.

Jak możemy pomóc?

Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu, możemy pomóc Państwu w założeniu Podatkowej Grupy Kapitałowej, zawarciu umowy czy bieżącym wsparciu, aby utrzymać status PGK.

Porozumienie inwestycyjne

Na czym polega zmiana?

Porozumienie inwestycyjne wprowadziło możliwość zawarcia umowy między inwestorem a ministrem finansów w sprawie skutków podatkowych inwestycji, co ma zapewniać bezpieczeństwo prawnopodatkowe. Porozumienie ma dotyczyć wyłącznie znaczących inwestycji o wartości przekraczających 50 mln zł, a rozstrzygane w porozumieniu wątpliwości podatkowe nie mogą dotyczyć spraw rozpoznawanych przez organ podatkowy. Okres obowiązywania porozumienia ma być określony w porozumieniu, lecz nie dłuższy niż 5 lat podatkowych.

Kogo dotyczy zmiana?

Wprowadzenie porozumień inwestycyjnych może zainteresować inwestorów pragnących dokonać inwestycji o wartości przekraczającej 50 mln zł.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Po wejściu w życie przepisów, możliwym jest złożenie wniosku o wydanie porozumienia inwestycyjnego, które zapewni pewność co do wykładni prawa podatkowego w zakresie przyszłych i rozpoczętych inwestycji.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Uzyskanie porozumienia inwestycyjnego może zapewnić bezpieczeństwo prawnopodatkowe dużych inwestorów oraz potwierdzi prawidłowość opodatkowania działań inwestycyjnych.

Jak możemy pomóc?

W ramach wykonywanych przez nas usług udzielimy kompleksowego wsparcia na każdym etapie sporządzania porozumienia inwestycyjnego.

Opodatkowanie w grupie VAT

Na czym polega zmiana?

Mające wejść w życie przepisy przewidują wprowadzenie możliwości tworzenia grup VAT przez podmioty powiązane finansowo, ekonomicznie i organizacyjnie. Zaletą funkcjonowania w grupie będzie przede wszystkim brak opodatkowania dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami z grupy, ale także możliwość składania zbiorczego JPK_VAT dla całej grupy. W okresie posiadania przez grupę VAT statusu podatnika oraz po utracie przez grupę tego statusu, wszyscy jej członkowie będą odpowiadali solidarnie za jej zobowiązania z tytułu podatku VAT.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana może dotyczyć spółek będących częścią większej grupy kapitałowej, które sprzedają towary czy świadczą usługi wewnątrz grupy.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Jeżeli obecna struktura grupy nie pozwoli na utworzenie grupy VAT, koniecznym może stać się dokonanie takich zmian w grupie, aby móc skorzystać z regulacji.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

W przypadku założenia grupy VAT, nie wystąpi opodatkowanie dostaw towarów i świadczenia usług pomiędzy podmiotami z grupy, ale także zmniejszenie obciążeń administracyjnych dla wszystkich spółek z grupy.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego usług proponujemy dokonanie wszystkich czynności niezbędnych dla założenia grupy VAT (umowa o utworzeniu grupy VAT czy prowadzenie rejestracji Grup VAT), jak również bieżące wsparcie na gruncie podatku od towarów i usług.

Szybszy zwrot VAT przy transakcjach bezgotówkowych

Na czym polega zmiana?

W Polskim Ładzie wprowadzono szybszy, 15-dniowy termin na zwrot VAT. Termin ten stosowany jest do tzw. podatników bezgotówkowych, których mają dotyczyć ścisłe kryteria, które trzeba będzie spełniać przez trzy kolejne okresy rozliczeniowe. Celem nowelizacji jest promowanie obrotu bezgotówkowego w Polsce.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy podatników podatku VAT bez względu na ich wielkość, jeżeli większość ich transakcji jest dokonywana bezgotówkowo.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

W ustawie zawarto dość rygorystyczne zasady pozwalające na stosowanie skróconego terminu zwrotu VAT, w związku z czym może się okazać, że niezbędne jest np. zwiększenie udziału płatności bezgotówkowych w całościowym obrocie.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Jeżeli będą Państwo spełniali wszystkie ustawowe przesłanki, będzie przysługiwało Państwo preferencyjny 15-dniowy termin na zwrot VAT.

Jak możemy pomóc?

W ramach wykonywanych przez KPMG usług pomożemy wprowadzić taki sposób sprzedaży, aby spełnić móc skorzystać z szybszego zwrotu VAT, jak również złożymy dla Państwa wniosek o zwrot VAT i będziemy reprezentowali Państwa we wszczętym postępowaniu.

Wybór skali podatkowej przez podatników opodatkowanych w 2022 r. podatkiem liniowym lub ryczałtem

Na czym polega zmiana?

W związku ze zmianą pierwszego progu skali podatkowej z 17 proc. na 12 proc., która dotyczy opodatkowania dochodów osiągniętych w 2022 r. umożliwiono podatnikom, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, wybór skali podatkowej.

Wybór jest możliwy:

 • ex post (po zakończeniu roku podatkowego 2022 r.) za cały rok podatkowy przez przedsiębiorców, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym;
 • po zakończeniu roku podatkowego lub do 22 sierpnia 2022 r. za drugą połowę roku przez podatników, którzy wybrali opodatkowanie ryczałtem.

Kogo dotyczy zmiana?

Podatników, którzy w 2022 r. opodatkowują swoje dochody podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

W związku z obniżeniem stawki podatku dochodowego w pierwszym progu skali podatkowej z 17 proc. do 12 proc. opodatkowanie na zasadach ogólnych może być korzystniejsze od podatku liniowego lub ryczałtu.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną zmianą?

Należy dokonać ponownej kalkulacji zobowiązania podatkowego celem ustalenia najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu rozliczania podatku dochodowego wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli, które mogą umożliwić wybór najniższego podatku do zapłaty.

Odliczenie składki zdrowotnej przez wybrane grupy podatników

Na czym polega zmiana?

Obowiązująca od 1 stycznia pierwsza wersja zmian w przepisach podatkowych wprowadzająca tzw. Polski Ład pozbawiła co do zasady wszystkich podatników prawa do obniżenia podatku o część składki zdrowotnej. Wprowadzona od 1 lipca 2022 roku zmiana przywraca częściowo możliwość pomniejszenia podstawy opodatkowania o zapłacone składki zdrowotne do określonego limitu.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy osób:

 • opodatkowanych podatkiem liniowym (limit roczny - 8.700 zł),
 • opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych (limit roczny - 50 proc. zapłaconych składek),
 • opodatkowanych w formie karty podatkowej wyniesie (limit roczny - 19 proc. zapłaconej składki.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Prawo do odliczenia części zapłaconych składek zdrowotnych wpłynie na niższą kwotę podatku dochodowego i wyższe zyski netto osiągane z działalności gospodarczej.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy istniejącego modelu rozliczenia podatku dochodowego osób, które są objęte zmianą, wraz z przedstawieniem alternatywnych modeli wynagradzania, które mogą być dla nich wprowadzone.

Ujednolicenie terminu dla wszystkich rozliczeń rocznych w PIT

Na czym polega zmiana?

Wydłużono termin składania zeznań rocznych PIT-28 oraz PIT-28S do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym. Termin ten obowiązywał będzie już w przypadku zeznań rocznych PIT-28/PIT-28S składanych za 2022 r.

W związku z wydłużeniem tego terminu zmieniony został również termin płatności ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za grudzień oraz ostatni kwartał roku podatkowego.

Kogo dotyczy zmiana?

Podatników podatku dochodowego rozliczających się w formie ryczałtu oraz przedsiębiorstw w spadku, które przyjęły tę formę opodatkowania.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Ujednolicenie terminów rozliczania podatków wpłynie z jednej strony uprości system podatkowy likwidując różne terminy wywiązywania się z obowiązków podatkowych, z drugiej jednak strony może spowodować nawarstwienie obowiązków księgowych, którzy w jednym terminie będą rozliczali wszystkich podatników.

Nowe terminy JPK_CIT i JPK_PIT

Na czym polega zmiana?

W ramach Polskiego Ładu podatnicy PIT oraz CIT zostali zobowiązani od początku 2023 r. do prowadzenia ksiąg podatkowych, ewidencji przychodów, ewidencji/wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w formie elektronicznej i przesyłania ich w takiej formie do urzędu skarbowego.

W nowej wersji Polskiego Ładu 2.0 zmieniono datę wejścia w życie regulacji dotyczących prowadzenia przy użyciu programów komputerowych ewidencji podatkowych, a także ich obowiązku przesyłania w formie ustrukturyzowanej do urzędu skarbowego.

Zgodnie z Polskim Ładem 2.0 nowe obowiązki powstaną:

 • od 2024 r. w przypadku podatników CIT, których przychody za poprzedni rok podatkowy przekroczą kwotę 50 mln euro lub PGK,
 • od 2025 r. w przypadku podatników PIT i CIT (innych niż wymienieni wyżej) obowiązanych przesyłać ewidencję JPK_VAT,
 • od 2026 r. w przypadku pozostałych podatników podatnicy PIT i CIT.

Kogo dotyczy zmiana?

Podatników PIT oraz CIT obowiązanych prowadzenia ksiąg podatkowych, ewidencji przychodów, ewidencji/wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Jak możemy pomóc?

W ramach naszego wsparcia oferujemy przygotowanie analizy obowiązku związanych z przesyłaniem JPK_CIT i JPK_PIT do urzędu skarbowego.

Pozostałe istotne zmiany
Nowelizacja przepisów o cenach transferowych

Na czym polega zmiana?

Podmioty obowiązane do sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych są obowiązane sporządzać ją w postaci elektronicznej. Ponadto rozszerzono obowiązki usługobiorcy poprzez konieczność dodania opisu transakcji usług o niskiej wartości dodanej wraz z analizą funkcjonalną, w wyniku czego organ podatkowy odstąpi od określenia dochodu (straty) podatnika.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich podmiotów obowiązanych do sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Przy okazji sporządzania dokumentacji cen transferowych należy pamiętać o konieczności przygotowania jej w postaci elektronicznej, co może wymusić obowiązek sporządzenia jej w ustawowym terminie.

Jakie działania należy podjąć w związku z wprowadzoną zmianą?

Nowe przepisy mogą stanowić silną motywację do dotrzymywania ustawowych terminów sporządzenia dokumentacji TP.

Jak możemy pomóc?

KPMG oferuje kompleksowe usługi w zakresie przygotowania obowiązkowych dokumentacji cen transferowych.

Nabycie sprawdzające

Na czym polega zmiana?

Na mocy nowelizacji pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej uzyskali kompetencję do sprawdzania czy przedsiębiorcy spełniają swoje obowiązki podatkowe. Działania te mają polegać na nabywaniu towarów i usług oraz weryfikowaniu czy dochowano obowiązku np. użycia kasy rejestrującej czy wydania paragonu, a jeśli nie – na przedsiębiorcę zostanie nałożona kara. W tym celu powstać ma specjalny fundusz, z którego mają być finansowane zakupy.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wszystkich przedsiębiorców, którzy np. wystawiają faktury VAT czy paragony fiskalne.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Jakkolwiek nowelizowane przepisy mają doprowadzić jedynie do przestrzegania prawa podatkowego, rekomendowanym może być przejrzenie procedur obowiązujących w firmie i upewnienie się, że przepisy prawa podatkowego zawsze są przestrzegane.

Jakie działania należy podjąć w związku z wprowadzoną zmianą?

Jakkolwiek nabycie sprawdzające nie wpływa na obowiązki przedsiębiorców przestrzegających przepisów prawa podatkowego, to w świetle możliwych prowokacji urzędniczych szczególnie istotnym może być uzyskanie pewności co do każdorazowego przestrzegania przepisów.

Jak możemy pomóc?

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy m.in. usługę compliance, która da Państwa pewność co do przestrzegania wszystkich przepisów podatkowych oraz ewentualne rekomendacje co do obszarów poprawy czy przygotowanie procedur, które wykluczą możliwość np. niewydania paragonu czy faktury.

Tymczasowe zajęcie ruchomości

Na czym polega zmiana?

Aby zwiększyć efektywność egzekucji należności pieniężnych, w toku kontroli celno-skarbowej organ podatkowy może tymczasowo zająć ruchomości zobowiązanego, w stosunku do którego jest prowadzona egzekucja administracyjna. Zajęcie ma nastąpić na podstawie protokołu, od którego nie przysługuje zażalenie, lecz jego zasadność podlega później ocenie organu egzekucyjnego. Wprowadzone przez Polski Ład zmiany przewidują stosowanie tych przepisów wobec podatników, których zaległości przekraczają 10 000 zł.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana dotyczy wyłącznie podmiotów, którym grozi administracyjna egzekucja należności pieniężnych lub jest ona prowadzona.

Jaki wpływ może mieć planowana zmiana na Państwa działalność?

Wartym rozważenia jest przegląd rozliczeń podatkowych i upewnienie się, że nie posiadają Państwo żadnych zadłużeń względem organów podatkowych.

Jakie działania należy podjąć w związku z planowaną działalnością?

Oprócz ujemnego efektu psychologicznego, zajęcie określonych ruchomości może komplikować prowadzenie działalności gospodarczej.

Jak możemy pomóc?

W ramach usług świadczonych przez KPMG możemy przygotować dla Państwa audyt rozliczeń podatkowych, a w przypadku powstania zaległości, reprezentować Państwo w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym.

Nowelizacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego i CFC

Na czym polega zmiana?

Polski Ład doprecyzowuje również zasady dotyczące kosztów finansowania dłużnego z uwagi na niejednoznaczność dotychczasowych przepisów czy wprowadza algorytm służący obliczeniu wskaźnika EBITDA. Z kolei w zakresie CFC rozszerzono definicję zagranicznej jednostki kontrolowanej, rozszerzono katalog dochodów pasywnych czy wprowadzono sposób ustalania dochodu dla nowego rodzaju zagranicznych jednostek kontrolowanych.

Kogo dotyczy zmiana?

Zmiana ta jest kolejnym przejawem uszczelnienia systemu podatkowego, w związku z czym każdy przedsiębiorca powinien zwrócić uwagę czy zmiany nie wpłyną na jego firmę.

Jaki wpływ może mieć zmiana na Państwa działalność?

Przedsiębiorcy powinni przejrzeć swoje rozliczenia podatkowe i sprawdzić czy zmiany podatkowe nie spowodują wyłączenia części wydatków spod kosztów uzyskania przychodów.

Jakie działania należy podjąć w związku z wprowadzoną zmianą?

Nowelizacja przepisów o kosztach finansowania dłużnego i CFC może doprowadzić do zmniejszenia kosztów uzyskania przychodów, a w konsekwencji do zwiększenia kwoty podatku do uiszczenia.

Jak możemy pomóc?

W ramach świadczonych przez nas usług proponujemy m.in. usługę compliance, której rezultaty odpowiedzą na pytanie czy istnieje ryzyko zakwestionowania części kosztów uzyskania przychodów po wejściu w życie znowelizowanych przepisów.

Zobacz także

Tax Alerty w zakresie Polskiego Ładu - Subskrybuj aby być na bieżąco

Magazyny podatkowe KPMG w Polsce