Zapewnienie zgodności działalności lub konkretnej transakcji z przepisami prawa pracy to nie tylko pozytywny wizerunek pracodawcy wobec swoich pracowników, ale także budowanie silnej marki firmy jako pracodawcy na zewnątrz. W ramach Praktyki Prawa Pracy oferujemy naszym klientom pomoc we wszelkich aspektach związanych z zatrudnieniem – począwszy od nawiązania stosunku pracy, wyposażenia pracodawcy we wszelkie niezbędne regulacje, pomoc w bieżących sprawach dotyczących pracowników, aż po restrukturyzacje, zwolnienia grupowe i indywidualne oraz spory sądowe. Zespół doświadczonych prawników zapewni Państwu fachowe wsparcie prawne.

Czym jest prawo pracy i dlaczego to takie ważne?

Obszar prawa pracy to ogół regulacji zawierających normy prawne regulujące stosunki pracownicze, a także normy prawne dotyczące układów zbiorowych pracy, sporów pracowniczych oraz udziału pracowników i dialogu z pracodawcami / konsultacji w zbiorowych stosunkach pracy, jak również organizacji pracodawców i pracowników.

Regulacje te obejmują nie tylko przepisy zawarte w Kodeksie pracy (który jest podstawowym aktem prawnym w tym obszarze prawa), ale także szereg innych aktów prawnych (w tym przepisy unijne), układy zbiorowe pracy, porozumienia zbiorowe, regulaminy i inne dokumenty wewnętrzne.

Każdy pracodawca, niezależnie od formy prawnej swojej działalności, zobowiązany jest przestrzegać przepisów szeroko pojętego prawa pracy, a ich naruszenie może wiązać się z dotkliwymi konsekwencjami dla podmiotów zatrudniających. Pracownicy są coraz bardziej świadomi swoich praw w relacjach z pracodawcami i zdeterminowani do ich dochodzenia, często na drodze postępowań sądowych.   

Prawo pracy reguluje w szczególności następujące obszary:

Nawiązanie stosunku pracy i sporządzenie wymaganej przepisami prawa dokumentacji
Wdrożenie przez pracodawców obowiązkowych regulacji wewnętrznych
Obowiązki pracodawców w trakcie zatrudnienia
Uprawnienia pracownicze, w tym w zakresie rodzicielstwa, urlopów, benefitów
Rozwiązanie stosunków pracowniczych (indywidulane i zwolnienia grupowe) i ich ochronę
Restrukturyzacje i przeniesienia zakładów pracy lub ich części na nowego pracodawcę
Delegowanie pracowników; outsourcing pracowniczy; leasing pracowniczy; pośrednictwo pracownicze; kwestie imigracyjne
Kwestie związane z mobbingiem, nierównym traktowaniem
Kontrole przeprowadzane u pracodawców
Spory i roszczenia pracownicze

Wyzwania firm związane z zapewnieniem zgodności z przepisami prawa pracy

Mnogość źródeł prawa regulujących kwestie pracownicze (tj. Kodeks pracy i akty prawne wydane na jego podstawie, inne akty prawne rangi ustawowej i akty wykonawcze, przepisy unijne, układy zbiorowe pracy i inne porozumienia ze stroną społeczną, czy wreszcie regulacje wewnętrzne przyjęte przez pracodawców) nastręcza pracodawcom trudności w prawidłowym zidentyfikowaniu nakładanych na nich obowiązków w zakresie prawa pracy.

Niejednokrotnie akty prawne zawierają albo odesłanie wprost do odpowiednich przepisów Kodeksu pracy lub stanowią, że przepisy Kodeksu mają zastosowanie do spraw nieuregulowanych w nich, bądź że przepisy innej ustawy stosuje się „odpowiednio”. Takie postanowienia wymagają przeprowadzenia fachowej analizy danego zagadnienia.

Z kolei częste zmiany przepisów prawa powodują konieczność bieżącego monitorowania przepisów przez przedsiębiorców oraz projektów rozpatrywanych aktów, aby z wyprzedzeniem przygotować się na planowane zmiany regulacji i dostosować swoją działalność do nowych / zmienionych wymogów.

Prawo pracy jest obszarem, w którym istotną rolę odgrywa orzecznictwo sądów, w szczególności w  sprawach, gdzie przepisy prawa nie dają jasnej i klarownej odpowiedzi odnośnie ich stosowania. 

Doradztwo w zakresie prawa pracy – korzyści dla firm

Co zyskuje firma dzięki usługom doradczym z zakresu prawa pracy?

Zapewnienie poczucia bezpieczeństwa, że działalność organizacji jest prowadzona zgodnie z przepisami prawa
Wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości bądź zneutralizowanie negatywnych zjawisk, które wystąpiły u pracodawcy
Zredukowanie ryzyka wystąpienia sporów sądowych w przyszłości, a w przypadku ich zaistnienia – fachowa obsługa procesu
Zapewnienie dostępu do wiedzy doświadczonych prawników, a poprzez współpracę za zagranicznymi biurami KPMG – również do prawników zagranicznych (w przypadku projektów o charakterze transgranicznym)
Dostosowanie z wyprzedzeniem działalności przedsiębiorstwa do zmieniających się przepisów prawa poprzez monitorowanie zmian legislacyjnych

Wsparcie KPMG Law w obszarze prawa pracy

 • Przygotowujemy oraz opiniujemy dokumentację związaną z nawiązaniem stosunku pracy, w tym:
  • umowy o pracę oraz dokumentację towarzyszącą;
  • umowy o zakazie konkurencji;
  • oraz umowy cywilnoprawne – kontrakty menadżerskie, umowy o zarządzanie, umowy o współpracy.
 • Pomagamy we wdrożeniu regulacji wewnętrznych mających zastosowanie do stosunków pracy, a w szczególności:
  • przygotowujemy projekty Regulaminów Pracy, Regulaminów Wynagradzania, Regulaminów dotyczących pracy zdalnej, i in.;
  • pomagamy we wdrożeniu programów pracowniczych, w tym Pracowniczych Planów Kapitałowych, planów motywacyjnych.
 • Doradzamy w restrukturyzacjach i przeniesieniach zakładów pracy:
  • pomagamy klientom przeprowadzić procesy zwolnień grupowych;
  • przeprowadzamy analizy prawne typu due diligence oraz przeglądy compliance w zakresie HR, zarówno na potrzeby transakcji, jak i wewnętrzne potrzeby pracodawców lub Grupy;
  • reprezentujemy pracodawców w relacjach ze stroną społeczną.
 • Doradzamy w kwestiach związanych z delegowaniem pracowników / outsourcingiem pracowniczym / leasingiem pracowniczym / pośrednictwem pracowniczym, jak również w sprawach imigracyjnych.
 • Doradzamy przy zapewnieniu zgodności z przepisami prawa w zakresie przeciwdziałania mobbingowi i nierównemu traktowaniu, w szczególności:
  • pomagamy wdrożyć działania prewencyjne;
  • doradzamy jak zneutralizować zjawiska, które już zaistniały u pracodawcy;
  • prowadzimy postępowania wyjaśniające, uczestniczymy w komisjach antymobingowych.
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przez organami kontrolnymi (np. Inspekcją Pracy).
 • Zapewniamy bieżącą obsługę prawną firm.

O nas

Kancelaria zatrudnia prawników z wieloletnim doświadczeniem w dziedzinie prawa pracy. Z sukcesem  doradzaliśmy klientom w wielu projektach dotyczących w szczególności restrukturyzacji w zatrudnieniu, przeniesienia zakładu pracy, zwolnieniach grupowych (w tym zwolnieniach monitorowanych, o szerszej skali) czy procesach sądowych. Z wieloma klientami współpracujemy od lat, zapewniając im bieżącą obsługę prawną (także we współpracy z doradcami podatkowymi KPMG, którzy oferują pomoc w zakresie ZUS oraz podatku PIT).

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Publikacje i webinaria