Usługi doradztwa podatkowego w zakresie zapewnienia zgodności z przepisami podatkowymi (usługi compliance) są strategicznym obszarem usług doradztwa podatkowego KPMG w Polsce, jak i na poziomie globalnym. KPMG w Polsce w ramach Global Compliance Management Services (GCMS) od lat traktuje ten obszar usług doradztwa jako kluczowy.

W ramach świadczenia usług compliance na rzecz naszych klientów, KPMG w Polsce wykorzystuje zdobyte doświadczenie i zgromadzone zasoby w ramach sieci firm członkowskich KPMG na całym świecie.

W ramach usług compliance oferujemy naszym klientom następujące usługi:

  • przygotowanie lub weryfikacja kalkulacji CIT (z uwzględnieniem limitu usług niematerialnych oraz ograniczeń przewidzianych dla kosztów finansowania dłużnego) oraz zaliczek, jak również przygotowanie zeznania rocznego;
  • weryfikacja poprawności obliczania podatku dochodowego – kompleksowe przeglądy podatkowe obejmujące dane istotne dla określenia podstawy opodatkowania CIT, jak również przeglądy procesów oraz wewnętrznych instrukcji i procedur dotyczących kalkulacji CIT;
  • pomoc w zakresie prawidłowej kalkulacji wysokości podatku odroczonego dla celów sprawozdania finansowego;
  • pomoc w wykonywaniu obowiązków nałożonych na polskie spółki zależne, wchodzące w skład koncernów raportujących według zasad US GAAP lub IFRS (rozpoznanie pozycji podatkowych, które powinny lub nie powinny być wykazane w raportowaniu pozycji podatkowych, przygotowanie lub weryfikacja kalkulacji na potrzeby raportowania tzw. tax provision);
  • weryfikacja zakresu obowiązków związanych z podatkiem u źródła, sporządzanie kalkulacji podatku u źródła oraz przygotowanie informacji / deklaracji podatkowych;
  • wsparcie w zakresie zwiększenia efektywności procesu obliczania podatku dochodowego, w oparciu w szczególności o Lean 6 Sigma i automatyzację procesów, w tym automatyzację kalkulacji CIT;
  • wsparcie w zakresie przygotowywania wewnętrznych instrukcji określających procedury kalkulacji CIT, dokumentujących w szczególności zakresy odpowiedzialności, sposób przepływu informacji, raportowania i kluczowe wskaźniki efektywności (key performance indicators).

Skontaktuj się z nami