• 1000

Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne stanowią bardzo duży ciężar finansowy zarówno dla pracownika, jak i dla pracodawcy.

Kwestie dotyczące ubezpieczeń społecznych są również niezmiernie istotne w przypadku pracowników delegowanych do pracy za granicą oraz dla osób oddelegowanych do pracy w Polsce.

W ramach doradztwa w zakresie ubezpieczeń społecznych oferujemy następujące usługi:

  • przygotowanie propozycji mających na celu racjonalizację obciążeń wynikających z obowiązku zapłaty składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne biorąc pod uwagę stanowisko ZUS oraz orzecznictwo sądowe,
  • pomoc w doborze odpowiednich struktur wynagradzania związanych z oddelegowaniem pracowników w świetle przepisów o zabezpieczeniu społecznym oraz w zakresie umów bilateralnych zawartych przez Polskę,
  • przygotowanie dla osób oddelegowanych do pracy na terenie Unii Europejskiej oraz krajów, z którymi Polska zawarła umowy bilateralne w sprawie zabezpieczenia społecznego, wniosków o wydanie dokumentów poświadczających podleganie ustawodawstwu danego kraju w zakresie ubezpieczeń społecznych (np. formularzy A1, S1),
  • przygotowanie kalkulacji składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne, jak również przygotowanie i złożenie w odpowiednich instytucjach dokumentów zgłoszeniowych i rozliczeniowych dla osób przyjeżdżających do Polski w ramach oddelegowania i podlegających obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym w Polsce,
  • przygotowanie wniosków do ZUS o wydanie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
  • przygotowanie wniosków o wydanie europejskich formularzy poświadczających możliwość korzystania ze świadczeń medycznych w kraju oddelegowania (EKUZ).

Praca zdalna

Od 2020 roku praca zdalna stała się częścią tzw. nowej normalności i większość firm, również w Polsce, przewiduje, że ta forma świadczenia pracy będzie już na stałe elementem naszej rzeczywistości.

Wynika stąd potrzeba sformalizowania i uregulowania zasad pracy zdalnej, aby była w zgodzie z prawem i spełniała potrzeby biznesowe pracodawcy.

W ramach doradztwa w tym zakresie proponujemy:

  • opracowanie dokumentacji wewnątrzzakładowej uprawniającej do świadczenia pracy zdalnej,
  • weryfikację istniejącej dokumentacji (polityk, regulaminów) pod kątem zgodności z polskim prawem,
  • pomoc w opracowaniu pakietu świadczeń pracowniczych przeznaczonych dla pracowników świadczących pracę zdalną, w tym doradztwo podatkowe/ubezpieczeniowe związane z przyznaniem tego rodzaju świadczeń,
  • opracowanie procedur związanych ze świadczeniem pracy zdalnej w innym kraju, w tym doradztwo podatkowe i ubezpieczeniowe, oraz ocena i zarządzenie ryzykiem podatkowym.

Skontaktuj się z nami

Webinaria i publikacje podatkowe