• 1000

Zespół Doradztwa Transakcyjnego wspiera także banki i inne instytucje udzielające finansowania w ocenie pozycji finansowej swoich obecnych i potencjalnych kredytobiorców. Oferta obejmuje także usługi tzw. lender assistance, czyli wsparcie kredytodawców począwszy od analizy sytuacji finansowej, analizy biznesplanów i analizy zapotrzebowania na kapitał obrotowy, poprzez analizę pozycji rynkowej kredytobiorcy, jego sytuacji podatkowej, po analizę operacyjnej działalności kredytobiorcy.

Doradcy KPMG zapewniają także kompleksowy zakres wsparcia w procesie wejścia spółek na giełdę papierów wartościowych (IPO), który jest uzależniony od giełdowych oraz lokalnych uregulowań prawnych. Ponadto doświadczeni eksperci wspierają także firmy i instytucje finansowe w przeprowadzaniu procesu sekurytyzacji wybranych aktywów (portfela wierzytelności)

Usługi wspierające kredytodawców (Lender assistance)

Na początkowym etapie procesu zbycia podmiotu, na życzenie strony sprzedającej przygotowujemy raport z przeglądu typu due diligence kierowany do potencjalnych inwestorów (tzw. vendor due diligence), który może zawierać zarówno niezależną analizę aspektów finansowych, rynkowych, operacyjnych i podatkowych związanych z działalnością zbywanego podmiotu.

Wspieramy banki i inne instytucje udzielające finansowania w ocenie pozycji finansowej swoich obecnych i potencjalnych kredytobiorców w następujących etapach procesu udzielania finansowania:

 • przed udzieleniem finansowania,
 • w czasie monitoringu udzielonego kredytowania,
 • w okresie restrukturyzacji zadłużenia.:

Oferowane przez nas wsparcie kredytodawców obejmuje, między innymi, następujące usługi w odniesieniu do finansowanych podmiotów:

 • analizy sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych podmiotów przed udzieleniem finansowania,
 • analizy biznes planów/ prognoz finansowych oraz ich porównanie z dotychczas zrealizowanymi wynikami,
 • analizy zapotrzebowania na kapitał obrotowy i jego sezonowość,
 • analizy prognozowanych stanów środków pieniężnych w okresie finansowania oraz zapotrzebowania na gotówkę w tym okresie, w tym analizy możliwości obsługi zadłużenia,
 • okresowe przeglądy (monitoring) sytuacji finansowej, wyników finansowych oraz przepływów pieniężnych w okresie finansowania,
 • okresowe przeglądy (monitoring) prognoz finansowych (w tym rachunków zysków i strat oraz przepływów pieniężnych),
 • analizy pozycji rynkowej kredytobiorcy,
 • analizy spełniania przez kredytobiorców kryteriów/ wskaźników zawartych w umowach kredytowych,
 • identyfikacja aktywów możliwych do zbycia przez kredytobiorcę w celu spłaty zadłużenia,
 • identyfikacja oraz oszacowanie innych istotnych zobowiązań warunkowych i umownych oraz pozabilansowych, które mogą mieć wpływ na wyniki finansowe lub w inny sposób negatywnie wpłynąć na sytuację finansową kredytobiorcy,
 • analizy sytuacji podatkowej kredytobiorcy i możliwych scenariuszy optymalizacji podatkowej,
 • analizy operacyjne działalności kredytobiorcy (operacyjne due diligence).

Usługi wspierające debiuty giełdowe (IPO)

Zapewniamy szeroki zakres wsparcia w procesie wejścia spółek na giełdę papierów wartościowych, który jest uzależniony od giełdowych oraz lokalnych uregulowań prawnych.

Nasze usługi w tym zakresie obejmują w szczególności:

 • wstępną analizę zmierzającą do ustalenia czy spółka spełnia odpowiednie wymogi ustawowe jak również identyfikacja innych potencjalnych kwestii związanych z gotowością spółki do wejścia na giełdę; analiza ta może być również wykorzystana do stworzenia planu działania mającego na celu przygotowanie spółki do debiutu giełdowego (tzw. „Pre-IPO assessment”),
 • wsparcie mające na celu maksymalizację wartości przedsiębiorstwa podczas debiutu giełdowego poprzez przygotowanie kompleksowego raportu dotyczącego działalności spółki i prezentującego  jej wyniki finansowe (tzw. „Long form report”),
 • doradztwo w zakresie dobrych praktyk (tzw. „corporate governance”) oraz systemu kontroli wewnętrznej poprzez porównanie do powszechnie stosowanych praktyk, analizę systemów informatycznych, a także przedstawienie sponsorom debiutu giełdowego informacji o właściwości systemów raportowania i kontroli (tzw. „Long form report”),
 • analizę prognoz finansowych przygotowanych przez emitenta w odniesieniu do kapitału pracującego spółki, której wyniki stanowią podstawę do złożenia zapewnienia przez zarząd w prospekcie emisyjnym, co do wystarczającego poziomu kapitału pracującego w spółce (tzw. „Working capital report”).

Analiza portfela aktywów przeznaczonych do sekurytyzacji

Wspieramy firmy i instytucje finansowe w przeprowadzaniu procesu sekurytyzacji wybranych aktywów (portfela wierzytelności).

Nasze usługi oferowane klientom w tym zakresie dotyczą przede wszystkim:

 • wsparcia przy wyodrębnieniu wierzytelności przeznaczonych do sprzedaży z ogólnej puli wierzytelności będących w posiadaniu banku lub spółki,
 • wsparcia w opracowaniu odpowiednich statystyk i podsumowań portfela wierzytelności przeznaczonego do sprzedaży,
 • weryfikacji danego portfela wierzytelności w celu:
  • oceny kompletności dokumentacji związanej z daną wierzytelnością,
  • analizy weryfikacji dłużnika przeprowadzonej przez bank lub spółkę,
  • analizy zabezpieczeń,
  • analizy historycznych spłat dokonywanych przez danego dłużnika,
  • analizy klasyfikacji wierzytelności (normalny, pod obserwacją, poniżej standardu, wątpliwy i stracony)  (dotyczy banków).

Skontaktuj się z nami

Bądź z nami w kontakcie

Zobacz także

Publikacje i webinaria