Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

Tematyka treści publikowanych na naszej stronie będzie w głównej mierze dotyczyła najważniejszych wydarzeń ze świata podatków i ekonomii: planowanych nowelizacji przepisów, najnowszego orzecznictwa, aktualnego podejścia organów skarbowych w wydawanych interpretacjach podatkowych oraz wszelkich innych zdarzeń, które mogą dotyczyć obciążeń fiskalnych, dotyczących przedsiębiorców występujących w roli podatnika, płatnika, czy zainteresowanych daninami publicznymi z innej perspektywy. Wśród tematów poruszanych na blogu nie zabraknie komentarzy ekspertów KPMG do bieżących problemów podatkowych oraz skutków planowanych zmian w przepisach.

Naszym celem jest umożliwienie czytelnikom szybkiego i przystępnego zapoznania się z tymi obszarami prawa podatkowego, które są istotne z punktu widzenia ich codzienności, zarówno biznesowej jak i prywatnej. Dlatego przede wszystkim tematyka publikacji będzie odnosić się do podatków dochodowych – od osób prawnych i fizycznych (CIT i PIT) oraz kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług (VAT).

Archiwum

Archiwalne wpisy

 

2019-12-20

Koszty uzyskania przychodów i skala podatkowa | PIT VLOG | Sebastian Kałuża

Ustawą z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie m.in. ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wprowadzono przede wszystkim zmiany w zakresie kwotowych kosztów uzyskania przychodów oraz skali podatkowej. Ustawa weszła w życie z dniem 1 października, tj. w trakcie roku podatkowego, więc jej zastosowanie może rodzić problemy praktyczne. Celem rozwiania wątpliwości, 15 października 2019 r. zostały wydane objaśnienia podatkowe.

 

> Więcej

2019-12-18

Płatności za usługi inżynieryjne poza WHT

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, przedstawionym w interpretacji indywidualnej z dnia 8 listopada 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-3.4010.293.2019.2.KK), w przypadku płatności za usługi inżynieryjne na rzecz nierezydenta spółka nie jest zobowiązana do poboru WHT.

> Więcej

2019-12-18

Wypłata należności na rzecz zagranicznego kontrahenta może stanowić schemat podatkowy

Przy wypłacie należności na rzecz zagranicznego kontrahenta polski podmiot powinien nie tylko nadzorować właściwe wypełnienie obowiązków w zakresie podatku u źródła (WHT). Takie wypłaty, zarówno opodatkowane WHT, jak i nim nieobjęte, mogą rodzić obowiązki na gruncie raportowania schematów podatkowych (MDR). 

> Więcej

2019-12-18

Przejęcie wierzytelności w wyniku subrogacji nie jest objęte WHT

W dniu 7 maja 2019 r. Dyrektor KIS wydał pozytywną interpretację indywidualną dotyczącą obowiązku pobrania podatku u źródła w związku z wstąpieniem przez inwestora w prawa zaspokojonego wierzyciela w wyniku subrogacji (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.106.2019.1.AJ).

> Więcej

2019-12-18

Certyfikaty rezydencji otrzymane w formie dokumentu elektronicznego mogą być wystarczające

W dniu 7 listopada 2019 r. (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.477.2019.1.AP) Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że certyfikaty rezydencji otrzymane droga e-mailową w formacie PDF spełniają warunki do uznania za dokument potwierdzający rezydencje podatkową zagranicznego kontrahenta na gruncie regulacji podatku u źródła.

> Więcej

2019-12-18

Usługi pośrednictwa finansowego objęte WHT i ograniczeniem z art. 15e ustawy o CIT

W interpretacji indywidualnej z dnia 7 listopada 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.386.2019.1.AJ) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej stwierdził, że opłaty za usługi pośrednictwa finansowego są objęte podatkiem u źródła (WHT), a także ograniczeniem możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów, o którym mowa w art. 15e ustawy u CIT. 

> Więcej

2019-12-12

Nowa (stara) ulga na złe długi w podatkach dochodowych

Już za niecały miesiąc wejdą w życie przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych nowelizujące także ustawy o podatkach dochodowych. I choć przywrócenie mechanizmu tzw. ulgi na złe długi wydaje się słusznym kierunkiem, w praktyce zamiast ułatwić, może on utrudnić życie podatnikom. Przypomnijmy, że zgodnie z zasadą ogólną obowiązującą na gruncie CIT i PIT w zakresie działalności gospodarczej za przychody uznaje się kwoty należne, choćby faktycznie nieotrzymane, zaś za koszty podatkowe – kwoty poniesione, choćby faktycznie niezapłacone. Negatywną tego konsekwencją jest nadmierne obciążenie podatkowe po stronie wierzyciela i bezzasadne uprzywilejowanie dłużnika.

> Więcej

2019-12-05

Czy nowe przepisy przeciwdziałające zatorom płatniczym faktycznie im zapobiegną?

Od 1 stycznia 2020 r. zaczną obowiązywać przepisy mające na celu ograniczenie zatorów płatniczych. Choć cel wprowadzanej nowelizacji zasługuje na aprobatę, to nowe regulacje zawierają jednak kilka mankamentów, które mogą utrudnić życie przedsiębiorcom. Dlatego przedsiębiorcy już teraz powinni zacząć weryfikować swoje praktyki płatnicze i przygotowywać się do zmian w naliczaniu odsetek, ustalaniu terminów zapłaty, a także do wypełniania nowych obowiązków informacyjnych, które pojawią się z początkiem przyszłego roku. Nie dość zatem, że czeka ich sporo wyzwań, to niesprostanie im może okazać się bardzo kosztowne.

> Więcej

2019-11-26

Nowe zasady obliczania zaliczek | PIT VLOG | Kuba Lewandowski

Od dnia 1 stycznia 2020 roku zmienią się zasady poboru zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych z tytułu dochodów uzyskanych ze stosunku pracy.

> Więcej

2019-10-30

Przy nowych zasadach poboru WHT nie można zapominać o sankcjach z Kodeksu karnego skarbowego | Rafał Fudali

Stosowanie większości przepisów dotyczących nowego reżimu poboru podatku u źródła (WHT) zostało obecnie zawieszone do końca 2019 r. Dotyczy to w szczególności przepisów związanych z przekroczeniem progu 2 mln zł wypłat na rzecz kontrahenta, do których płatnicy będą musieli się stosować od początku 2020 r. Brak lub niewłaściwe wypełnienie obowiązków z nich wynikających może rodzić sankcje na gruncie Kodeksu karnego skarbowego (KKS). 

> Więcej

2019-10-30

Wynagrodzenie za umarzane certyfikaty poza WHT | Iwona Krzemińska

1 października 2019 r. (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.323.2019.1.AB) Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną, w której zgodził się z wnioskodawcą, że fundusz wypłacający kwoty z tytułu nie w pełni opłaconych certyfikatów na rzecz inwestora nie będzie występował w roli płatnika WHT.

> Więcej

2019-10-30

Odsetki od pożyczek opodatkowanych tzw. metodą alternatywną nie zaliczają się do limitu 2 mln zł na potrzeby WHT | Iwona Krzemińska

4 października 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.333.2019.2.JC) Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że odsetki od pożyczek opodatkowanych tzw. metodą alternatywną nie zaliczają się do limitu 2 mln zł na potrzeby WHT.

> Więcej

2019-10-30

Opłaty franczyzowe są objęte WHT | Aleksander Makieła

4 października 2019 r. Dyrektor KIS wydał pozytywną interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) opłaty franczyzowej (sygn. 0111-KDIB1-2.4010.304.2019.2.BG).

> Więcej

2019-10-30

Płatności za usługi ubezpieczeniowe podlegają WHT | Marcin Szałwiński

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS, wyrażonym w interpretacji indywidualnej z dnia 4 października 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.342.2019.1.AJ) usługi ubezpieczeniowe stanowią świadczenie o podobnych charakterze do usług gwarancji, wymienione wprost w art. 21 ust. 1 pkt 2a ustawy o CIT.

> Więcej

2019-09-30

Usługi pośrednictwa podlegają pod WHT | Iwona Krzemińska

2 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał negatywną interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) wynagrodzenia za usługi pośrednictwa (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.186.2019.2.JF). 

> Więcej

2019-09-30

Obsługa wierzytelności poza WHT | Iwona Krzemińska

8 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) opłat za obsługę wierzytelności (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.267.2019.1.SP). Organ zgodził się z podatnikiem, że środki przekazywane na rzecz wnioskodawcy w ramach świadczenia usługi obsługi wierzytelności stanowią zyski przedsiębiorstw, a w konsekwencji wnioskodawca nie będzie miał obowiązku zapłaty podatku dochodowego w Polsce.

> Więcej

2019-09-27

Płatności związane z umową sekurytyzacji stanowią zyski przedsiębiorstwa | Iwona Krzemińska

20 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) płatności dokonywanych do Luksemburga w wykonaniu umowy o administrowanie wierzytelnościami (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.268.2019.2.JS). Organ zgodził się z podatnikiem, że płatności dokonywane na podstawie umowy będą stanowiły tzw. zyski przedsiębiorstwa.

> Więcej

2019-09-27

Opłaty dystrybucyjne nie podlegają podatkowi u źródła | Iwona Krzemińska

22 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) opłat dystrybucyjnych (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.246.2019.3.JS). Organ uznał za prawidłowe stanowisko podatnika, że wynagrodzenie wypłacane na rzecz spółek zagranicznych na podstawie umów dystrybucyjnych nie stanowi wynagrodzenia za należności licencyjne w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT, a co za tym idzie – spółka nie ma obowiązku występowania w roli płatnika WHT.

> Więcej

2019-09-25

Zwrot WHT jeszcze na starych zasadach | Marcin Szałwiński

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził stosowanie dotychczasowych zasad dotyczących zwrotu nadpłaconego podatku od kwot wypłat należności podlegających podatkowi u źródła przekraczających 2 mln zł, do których stosuje się rozporządzenie wyłączające lub ograniczające zastosowanie art. 26 ust. 2e ustawy o CIT.

> Więcej

2019-09-25

Dokonując płatności transgranicznych za usługi należy zbadać status kontrahenta | Marcin Szałwiński

Podatnik dokonujący płatności na rzecz nierezydenta za tzw. usługi niematerialne, które stanowią „zyski przedsiębiorstw” w rozumieniu polsko-irlandzkiej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, powinien dodatkowo zbadać substancję oraz status rzeczywistego beneficjenta kontrahenta, by móc zaniechać poboru podatku u źródła („WHT”).

> Więcej

2019-09-25

Podatek u źródła od opłat za reklamy i marketing internetowy | Iwona Krzemińska

30 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła (WHT) płatności za reklamy i marketing internetowy (sygn. 0111-KDIB2-1.4010.338.2019.1.BKD), w której jedynie w części podzielił stanowisko podatnika.

> Więcej

2019-09-24

Pobór podatku u źródła od płatności za dzierżawę urządzeń przemysłowych | Iwona Krzemińska

30 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał negatywną dla podatnika interpretację w zakresie obowiązku poboru podatku u źródła (WHT) od opłat dokonywanych za dzierżawę urządzeń przemysłowych (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.299.2019.1.JS). W komentowanej interpretacji organ nie zgodził się z podatnikiem w zakresie kwalifikacji opłat za dzierżawę kontenerów i cystern jako urządzeń innych niż przemysłowe (tj. podlegających podatkowi u źródła zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT).

> Więcej

2019-09-24

Niektóre usługi IT podlegają podatkowi u źródła | Iwona Krzemińska

30 sierpnia 2019 r. Dyrektor KIS wydał interpretację indywidualną dotyczącą opodatkowania podatkiem u źródła przychodów z tytułu świadczenia usług IT (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.233.2019.2.MR). Organ jedynie w części zgodził się z podatnikiem, uznając, że usługi zapewnienia dostępu do przestrzeni dyskowej oraz wsparcia i dostępu do przestrzeni pamięci masowej dla dużych analiz biznesowych podlegają WHT zgodnie z art. 21 ust. 1  ustawy o CIT. Z kolei w zakresie pozostałych usług informatycznych organ zgodził się z podatnikiem, że pozostają one poza zakresem WHT. Ponadto podzielił również stanowisko podatnika, iż przychody z tytułu udzielenia licencji „end-user” na użytkowanie oprogramowania komputerowego nie nakładają na płatnika obowiązku poboru WHT.

> Więcej

2019-09-24

Należy pobrać WHT przy wypłacie na rzecz pośrednika | Iwona Krzemińska

Dyrektor KIS wydał 26 sierpnia 2019 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.240.2019.2.JC) negatywną interpretację indywidualną dotyczącą pobrania podatku u źródła w związku z dokonywaniem przez spółkę wypłat należności licencyjnych poprzez pośrednika (na rachunek bankowy polskiego pośrednika).

> Więcej

2019-09-16

Wątpliwości w zakresie kwalifikacji na gruncie podatku u źródła świadczeń wypłacanych na rzecz nierezydentów

W roku 2019 kwestia opodatkowania podatkiem u źródła to jeden z najczęściej poruszanych tematów wśród przedsiębiorców dokonujących płatności na rzecz zagranicznych kontrahentów.

 

2019-09-16

Korekty cen transferowych w grupach kapitałowych – źródło kolejnych wyzwań dla podatników

Niekorzystne stanowisko organów podatkowych oraz brak jednolitej linii orzeczniczej sądów administracyjnych pogłębiały w poprzednich latach brak pewności podatników co do skutków podatkowych korekt cen transferowych (TP adjustment). Wprowadzone przez ustawodawcę w 2019 roku przepisy, które miały stanowić odpowiedź na te rosnące wątpliwości, stanowić będą dla podatników źródło kolejnych wyzwań.

 

2019-09-16

Kalkulacja limitu kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ustawy o CIT – co zmieniają najnowsze wyroki?

Kalkulacja limitu kosztów finansowania dłużnego zgodnie z art. 15c ustawy o CIT w praktyce – co zmieniają najnowsze wyroki wojewódzkich sądów administracyjnych?

 

2019-09-16

Konwencja MLI – wybrane aspekty po dwóch latach od podpisania

Konwencja MLI stanowi krok milowy w procesie wdrażania międzynarodowych rozwiązań zapobiegających szkodliwym praktykom podatkowym. W związku z upływem nieco ponad dwóch lat od jej podpisania, warto przyjrzeć się wybranym skutkom Konwencji dla podatników, tym bardziej, że dopiero od niedawna znajduje ona praktyczne zastosowanie w stosunku do transgranicznych rozliczeń podatkowych z wybranymi krajami.

 

2019-09-16

Limitowanie kosztów podatkowych w usługach niematerialnych – aktualne trendy w interpretacjach i orzecznictwie

Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2018 r. do ustawy o CIT art. 15e, ograniczający zaliczanie w poczet kosztów podatkowych wydatków ponoszonych przez polskich podatników na określone usługi i prawa o charakterze niematerialnym, na rzecz podmiotów powiązanych, pomimo ponad półtora roku obowiązywania, jest nadal źródłem licznych kontrowersji. Taki stan rzeczy wynika zarówno z nieprecyzyjnego brzmienia samych przepisów, jak i z niejasnej oraz – w przeważającej mierze - profiskalnej praktyki ich stosowania.

 

2019-09-16

Mandatory Disclosure Rules (MDR): nowe obowiązki i wiele wątpliwości

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy nakładające obowiązek przekazywania organom podatkowym informacji o schematach podatkowych. Przepisy, o których mowa, budzą wiele wątpliwości, a ich wpływ na działalność „zwykłych” podatników jest, wbrew początkowym deklaracjom Ministerstwa Finansów, bardzo daleko idący.

 

2019-09-16

Nowe zasady WHT – uwagi praktyczne

Z dniem 1 stycznia 2019 r. do polskiej ustawy o CIT wprowadzone zostały znowelizowane przepisy dotyczące zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych („podatek u źródła”, „WHT”). Wejście w życie przepisów dotyczących zasad poboru podatku u źródła zostało w ciągu bieżącego roku jednak dwukrotnie odroczone przez Ministerstwo Finansów. Poniżej wskazujemy najczęstsze trudności z praktyczną interpretacją przepisów, które weszły w życie i tych, które nadal znajdują się w okresie swoistego vacatio legis.

 

2019-09-16

Objaśnienia Ministra Finansów – czy usunęły wątpliwości związane z rewolucją w podatku u źródła?

19 czerwca 2019 r. Minister Finansów opublikował długo oczekiwany przez podatników Projekt objaśnień nowych zasad poboru podatku u źródła („Objaśnienia”). Objaśnienia odnoszą się m.in. do szczególnie kontrowersyjnych pojęć, takich jak „rzeczywisty właściciel” (ang. beneficial owner) oraz „należyta staranność”.

 

2019-09-12

Programiści a preferencje podatkowe IP-Box | Katarzyna Zadroga

1 stycznia 2019 weszły w życie przepisy mające na celu wsparcie działalności innowacyjnej, znane powszechnie jako Innovation Box (IP-Box). Umożliwiają one skorzystanie z niższej, 5-procentowej stawki podatkowej przez podmioty uzyskujące dochody z komercjalizacji wytworzonych lub rozwiniętych przez nie kwalifikowanych praw własności intelektualnej w drodze działalności badawczo-rozwojowej.

> Więcej

2019-07-05

Prowadzenie hoteli, centrów konferencyjnych, hal widowiskowych, stadionów i obiektów sportowych może być coraz droższe | Katarzyna Przybylska

Na skutek interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: ,,Dyrektora KIS’’) z 1 kwietnia 2019 r., sygn. 0114-KDIP2-1.4010.16.2019.1.JC rozszerzono zakres przedmiotowy podatku od przychodów z budynków. Obejmie on oprócz galerii handlowych i biur również obiekty hotelowe oraz inne obiekty noclegowe, ośrodki szkoleniowe, hale widowiskowe, stadiony i obiekty sportowe.

> Więcej

2019-06-13

Formalny odbiór jako moment wykonania usługi budowlanej, jednak nie bezwarunkowo | Dominika Tracz

2 maja 2019 r. TSUE wydał przełomowy wyrok (sprawa Budimex S.A., sygn. akt C-244/18) uznając, że moment wykonania usługi budowlanej można powiązać z momentem formalnego odbioru jej realizacji, a nie jak dotychczas, z momentem faktycznego zakończenia wykonania robót, niezależnie od treści łączących strony umów. Ustalenie chwili wykonania usługi w oparciu o podpisanie protokołu nie jest jednak bezwarunkowe, o czym przypomniało Ministerstwo Finansów w komunikacie z 3 czerwca 2019 r. Spór może rozstrzygnąć Naczelny Sąd Administracyjny, który wcześniej w tej sprawie zadał pytanie do TSUE.

> Więcej

2019-05-13

TSUE: Leasing zwrotny jako jedna usługa finansowa zwolniona z VAT | Anna Owsińska

Zgodnie z wyrokiem TSUE z dnia 27 marca 2019 r. (sprawa Mydibel, sygn. akt C-201/18) leasing zwrotny jest zwolniony z VAT, a w konsekwencji, strony umowy leasingu zwrotnego nie są uprawnione do odliczenia naliczonego podatku VAT. Powyższy wyrok może spowodować zmianę podejścia organów podatkowych, aprobujących dotychczasową praktykę podatników, polegającą na podwójnym odliczeniu podatku VAT – zarówno przez firmę leasingową (jako nabywcę towaru) jak i przedsiębiorcę (jako korzystającego z przedmiotu leasingu).

> Więcej

2019-03-20

Uproszczone zasady rozliczeń (safe harbours) | Tomasz Szczepanek, Anna Pypkowska

Wprowadzając od 2019 r. nowe przepisy w zakresie cen transferowych, ustawodawca zrezygnował z uzależnienia zakresu obowiązków dokumentacyjnych od skali działalności podatnika. Tym samym analiza porównawcza jest, co do zasady, obowiązkowym elementem dokumentacji podatkowej. Wyjątek od tej reguły stanowią transakcje, w których podatnik zastosuje tzw. uproszczone zasady rozliczeń (ang. safe harbours).

> Więcej

2019-03-20

Elementy dokumentacji podatkowej oraz obowiązki sprawozdawcze | Paulina Szemiel, Monika Bonikowska

Zgodnie z nowymi regulacjami w Ustawie o CIT, które weszły w życie w dniu 1 stycznia 2019 r., zmianie uległy nie tylko elementy lokalnej i grupowej dokumentacji cen transferowych ale również treść oświadczenia i informacji podlegających raportowaniu.

> Więcej

2019-03-20

Czy definicje i pojęcia w zakresie cen transferowych pomogą podatnikom? | Katarzyna Olejnik-Długaszek. Jakub Roszkiewicz

Próba przedstawienia definicji oraz reguł w zakresie cen transferowych dotyczących powstania obowiązku dokumentacyjnego była podejmowana od początku pojawienia się regulacji w tym zakresie w polskim prawie podatkowym. Liczne interpretacje oraz wyroki sądów administracyjnych często wprowadzały tylko dodatkowe zamieszanie i ograniczoną pewność w związku z brakiem prezentacji ujednoliconej linii orzeczniczej. Nowe przepisy w zakresie cen transferowych wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku, podatników i doradców ustalając pewne pojęcia oraz wprowadzając definicje wprost do ustawy. Powstanie tylko pytanie czy użyteczność i precyzja tych pojęć pozwoli w jasny sposób determinować obowiązki w zakresie cen transferowych?

> Więcej

2019-03-11

Dokumentacja cen transferowych dla transakcji krajowych – kto tak naprawdę będzie zwolniony? | Anna Mentelska

Zmian w cenach transferowych ciąg dalszy. Podatnicy, którzy nie zdążyli jeszcze do końca oswoić się z nowymi, wymagającymi obowiązkami dokumentacyjnymi jakie zostały na nich nałożone nowelizacją przepisów z początku 2017 roku, będą zmuszeni dokonać ponownej weryfikacji transakcji kontrolowanych na gruncie zrewolucjonizowanych przepisów obowiązujących już od 1 stycznia 2019 roku.

> Więcej

2019-01-23

Raportowanie schematów podatkowych (MDR) | Oksana Kijaszko

1 stycznia 2019 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia z 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193), przewidujące obowiązek raportowania szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych (mechanizm MDR – ang. sh). Obowiązek ten został wprowadzony do Rozdziału 11a (art. 86a-86o) Ordynacji podatkowej i stanowi konsekwencję częściowej implementacji Dyrektywy Rady UE 2018/822 z dnia 25 maja 2018 r. W polskich przepisach rozszerzono obowiązek raportowania na schematy podatkowe inne niż transgraniczne w rozumieniu dyrektywy (m.in. na krajowe), jak również przyśpieszono wejście w życie przepisów o MDR (1 stycznia 2019 r., dyrektywa zaś mówi o 1 lipca 2020 r.).

> Więcej

2018-12-14

Zmiana rezydencji – pożegnanie z fiskusem?

W końcówce roku 2018 znacznie wzrosło zainteresowanie podatników wyprowadzką zagranicę. Z całą pewnością duży wpływ ma na to bogacenie się społeczeństwa. Pytaniem retorycznym pozostaje czy czasami wprowadzenie Exit Tax nie wywarło tu pewnego wpływu. Czy ta okoliczność może mieć wpływ na skuteczność podejmowanych działań?

> Więcej

2018-11-26

Art. 15 ca – kot Schrodingera?

Z początkiem roku 2018 w życie wszedł art. 15ca Ustawy CIT. W zamyśle ustawodawcy przepis ten miał na celu umożliwienie organom skarbowym szacowania zdolności kredytowej podatników. Mechanizm ten miał prowadzić do wyłączenia z podatkowych kosztów odsetek od pożyczek i kredytów przekraczających tą zdolność. Czy to się udało?

> Więcej

2018-10-17

Exit tax – podatek od przeprowadzki? | Piotr Caban

Dnia 25 września 2018 r. do Sejmu wpłynął rządowy projekt nowelizacji ustawy PIT i CIT. Przewiduje on wprowadzenie nowej kategorii podatku dochodowego, nazwanej podatkiem od dochodów z niezrealizowanych zysków czyli tzw. exit tax’em. Polski ustawodawca zdecydował się na wprowadzenie rozwiązań bardziej rygorystycznych niż wynika to z unijnej Dyrektywy ATAD a przy tym budzących wiele wątpliwości z punktu widzenia przyszłej praktyki ich stosowania.

> Więcej

2018-10-15

Planowane obostrzenia w zakresie interpretacji indywidualnych | A. Owsińska

W ramach rządowego Programu 3xP Rząd w bardzo szybkim tempie proceduje zmiany w podatkach dochodowych oraz Ordynacji Podatkowej. Wśród planowanych zmian znajdują się nowe zasady dotyczące wydawania interpretacji indywidualnych wprowadzające m.in. ograniczenia w wydawaniu interpretacji oraz ich mocy ochronnej.

> Więcej

2018-09-20

Refaktury usług a art. 15e Ustawy o CIT | Renata Kupczyńska, Katarzyna Pawłowska

Ustawa o CIT w art. 15e ust. 11 wymienia szereg wyjątków od ograniczeń przewidzianych w art. 15e ust. 1. Jeden z nich dotyczy kosztów usług, o których mowa w art. 8 ust. 2a ustawy o VAT, tj. usług refakturowanych przez podatnika (nabytych we własnym imieniu, lecz na rachunek innego podmiotu powiązanego).

> Więcej

2018-09-19

Źródła przychodów w podatku dochodowym od osób prawnych | Wojciech Kotłowski, Radosław Kowaleczko, Tomasz Adam

Z dniem 1 stycznia 2018 r. do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: „ustawa o CIT”) wprowadzono odrębne źródło przychodów w postaci zysków kapitałowych (art. 7b ustawy o CIT). Jednocześnie przychody uzyskiwane z tego źródła rozdzielono od innych źródeł przychodów (tzw. źródeł operacyjnych). Rozwiązanie to ma być reakcją na działania podatników skutkujące obniżaniem bazy podatkowej m.in. poprzez kompensowanie sztucznie kreowanych strat na operacjach finansowych z dochodem z prowadzonej działalności operacyjnej.

> Więcej

2018-09-18

Analiza transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi nie może uwzględniać tylko jednego czynnika | Monika Renc

Samo porównanie ceny zastosowanej w transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi do cen stosowanych przez podmioty niepowiązane nie jest wystarczające do uznania transakcji za rynkową bądź nierynkową. Analizie powinien podlegać szereg czynników, które muszą zostać ocenione rzetelnie, wnikliwie i zgodnie z Wytycznymi OECD. Taki wniosek płynie z wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 czerwca 2018 r.

> Więcej

2018-09-17

Wielostronna konwencja podatkowa MLI nowym narzędziem do walki z unikaniem opodatkowania | Renata Kupczyńska, Marcin Wawrzynowicz, Fabian Bujak

W dniu 1 lipca 2018 r. w życie weszła wielostronna konwencja podatkowa MLI (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties), która stanowi rewolucyjne narzędzie do walki z unikaniem opodatkowania na poziomie międzynarodowym. MLI umożliwia bowiem implementację środków traktatowego prawa podatkowego, opracowanych przez OECD, do obecnie obowiązujących umów o unikaniu podwójnego opodatkowania (UPO) bez konieczności przeprowadzania dodatkowych negocjacji pomiędzy państwami. Konwencja MLI wpłynie na skutki podatkowe począwszy od 2019 r.

> Więcej

2018-09-14

Zapłata należności z tytułu importu towarów nie w split payment? | Dominika Tracz

W dniu 1 lipca 2018 r. wszedł w życie wprowadzony do polskich przepisów mechanizm podzielonej płatności (ang. split payment). Przepisy dotyczące regulowania należności podatkowych z jego wykorzystaniem odwołują się wyłącznie do płatności na rzecz urzędu skarbowego. Powstaje zatem wątpliwość czy podatek należny z tytułu importu będzie mógł zostać uregulowany za pomocą split payment?

> Więcej

2018-09-05

Rewolucja czy ewolucja podatkowa

Najpewniej z początkiem 2019 r. wejdzie w życie najobszerniejsza w historii nowelizacja podatków dochodowych. Uwzględniając zeszłoroczne zmiany, polski system podatkowy uległ niemal całkowitej przebudowie. Szerzej o tym w webinarium 11 września 2018 o godz. 11:00.

> Więcej

2018-08-20

Opodatkowanie elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości nadal kontrowersyjne | Ksawera Skrzypek

Uchwalenie tzw. ustawy „wiatrakowej”1 doprowadziło począwszy od 2017 roku do powstania kontrowersji w zakresie sposobu opodatkowania elektrowni wiatrowych podatkiem od nieruchomości. Wątpliwości w tym temacie miała wyjaśnić tegoroczna nowelizacja przepisów2, która korzystne dla podatników zmiany wprowadziła w życie począwszy od 1 stycznia 2018 roku. Rozwiązało to problem jedynie częściowo, tj. w odniesieniu do 2018 roku. Co jednak z podatkiem od nieruchomości już zapłaconym za 2017 rok? Nowelizacja ustawy pomija całkowicie to zagadnienie. Podatnikom pozostaje już tylko oczekiwanie na wyrok NSA, który w powiększonym 7-osobowym składzie rozstrzygnie czy w stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2017 r. budowlą podlegającą opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości była tylko część budowlana (wzniesiona z użyciem wyrobów budowlanych) elektrowni wiatrowej czy też budowlę tę stanowił fundament, wieża i elementy techniczne elektrowni wiatrowej.

> Więcej

2018-08-06 Pozbawienie podatnika prawa do odliczenia VAT stanowi naruszenie prawa własności | Oksana Kijaszko

W dniu 14 czerwca 2018 r. Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu wydał wyrok w sprawie Euromak Metal DOO przeciw Republice Macedonii (sygn. akt 68039/14). W wyroku tym Trybunał stwierdził, że pozbawienie podatnika prawa do odliczenia VAT, w przypadku, gdy kontrahenci podatnika są oszustami, a podatnik wywiązuje się ze swoich obowiązków podatkowych, stanowi naruszenie prawa własności z art. 1 Protokołu nr 1 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
 
2018-07-27

Konwencja MLI weszła w życie | Grzegorz Grochowina

Wielostronna konwencja podatkowa (Multilateral Instrument to Modify Bilateral Tax Treaties, tzw. konwencja MLI) to umowa podpisana 7 czerwca 2017 r. przez ponad 100 państw. Pozwala ona na zmianę obecnie obowiązujących, zgłoszonych przez dane państwo umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, bez konieczności przeprowadzania dodatkowych negocjacji, poprzez implementację przepisów opracowanych przez OECD w ramach inicjatywy przeciwdziałania zmniejszaniu podstawy opodatkowania oraz transferu dochodów przez przedsiębiorstwa wielonarodowe. W przypadku Polski zakłada ona zmianę zawartych przez nasz kraj 78 umów o unikaniu podwójnego opodatkowania z obecnie obowiązującej metody wyłączenia (zwolnienia) z progresją na metodę zaliczenia (kredytu) proporcjonalnego. Z dniem 1 lipca 2018 r. Konwencja weszła w życie w pięciu państwach, w tym Polsce.

> Więcej

2018-07-16

Jak liczyć EBITDA dla kosztów finansowania dłużnego, czyli co tak naprawdę oznacza próg 3 mln PLN | Anna Owsińska

Od stycznia 2018 r. ustawa CIT przewiduje nowy instrument kosztów finansowania dłużnego, który zastępuje dotychczasowe regulacje tzw. cienkiej kapitalizacji. Koszty finansowania dłużnego odnoszą się do kosztów poniesionych w związku z transakcjami na rzecz podmiotów powiązanych i niepowiązanych oraz obejmują swoim zakresem wszelkiego rodzaju koszty związane z uzyskaniem finansowania, a nie jedynie odsetki, co miało miejsce na gruncie wcześniejszych przepisów. Od czasu wejścia w życie nowelizacji ustawy o CIT przepis wprowadzający instrument kosztów finansowania dłużnego był przedmiotem licznych wniosków o interpretację do Krajowej Informacji Skarbowej. Jedną z wątpliwości podatników był sposób liczenia limitu kosztów, które można odliczyć od osiąganych przychodów przy użyciu mechanizmu EBITDA.

> Więcej

2018-07-04

Benchmark dla refaktur | Anna Owsińska

Jak wynika z interpretacji indywidulanej z dnia 2 marca 2018 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS), podatnicy nie będą zwolnieni z obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych w przypadku tzw. refaktury. Zdaniem organu interpretacyjnego, użycie pomiędzy podmiotami powiązanymi takiej samej ceny jaka została ustalona pomiędzy podmiotami niepowiązanymi nie determinuje jej rynkowego poziomu.

> Więcej

2018-07-04

Problemy interpretacyjne w dokumentacji cen transferowych | Katarzyna Gargul

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP został wydłużony do końca września. Pomimo, że prace nad przygotowaniem wywiązaniem się z obowiązku dokumentacyjnego w obszarze cen transferowych są w większości w zaawansowanym stadium prac, to nie można przy tym zapominać, że wiele kwestii w tym obszarze nadal podlega dyskusji. Ministerstwo Finansów podjęło już próbę ich zbiorczego wyjaśnienia na mocy interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. Wydaje się przy tym, że największe emocje podatników wzbudzają wyjaśnienia organów podatkowych odnoszące się do kwestii jednorodzajowości transakcji.

> Więcej

2018-07-04

Niedostateczna kapitalizacja a leasing finansowy | Katarzyna Gargul

Nowe regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT) obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku, poważnie ograniczyły możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów oraz istniejącego pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami sporu zachodzą wątpliwości co do tego, czy w zakresie kosztów finansowania dłużnego można mówić o zastosowaniu przedmiotowego ograniczenia do leasingu operacyjnego, tak samo jak leasingu finansowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS) w wydanej dnia 17 kwietnia 2018 r. interpretacji indywidualnej (sygn. 0111-KDIB1-1.4010.86.2018.1.BK) stwierdził, że przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów leasingu.

> Więcej

2018-07-04

Podatek od nieruchomości komercyjnych już nie dyskryminuje | Patryk Abramowicz

Regulacje dotyczące minimalnego podatku dochodowego od własności środków trwałych w postaci nieruchomości funkcjonujące w obecnym kształcie stały się przedmiotem postępowania przed Komisją Europejską (KE) - w perspektywie niedozwolonej pomocy publicznej. 10 maja 2018 roku Sejm uchwalił projekt ustawy mający sprostać oczekiwaniom KE w zakresie rodzaju nieruchomości objętych podatkiem, sposobu liczenia limitu zwolnienia od podatku oraz możliwości wystąpienia o zwrot podatku. Aktualnie projekt ustawy przekazano Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu.

> Więcej

2018-07-02

Darowizna bez podatku? Rewolucyjny wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego | Monika Karkut

Z najnowszego wyroku NSA wynika, że darowizna z poleceniem na rzecz obdarowanego nie będzie opodatkowana. To rewolucja – mówią eksperci. Jednak czy na pewno?

W świetle najnowszego wyroku NSA, jeśli darczyńca lub spadkodawca wyda polecenie co do celu przeznaczenia przekazywanej darowizny a obdarowany lub spadkobierca je wypełni to podatku od darowizny nie ma od części majątku wydatkowanej zgodnie z wolą darczyńcy lub spadkodawcy.

Dotychczas wszystkich podatników obowiązywał podatek od spadków i darowizn, choć członkowie najbliższej rodziny mogli skorzystać ze zwolnienia, składając w terminie sześciu miesięcy od dnia otrzymania darowizny oświadczenie do urzędu skarbowego. Osoby dalej spokrewnione korzystały ze zwolnienia do określonej kwoty.

> Więcej

2018-07-02

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w podatkowych grupach kapitałowych | Katarzyna Kocon

Spółka, będąca jednocześnie jednostką dominująca w ramach PGK, wystąpiła pod koniec 2016 r. z wnioskiem o interpretację indywidualną do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. We wniosku wskazała, że począwszy od 2017 r. będą miały miejsce transakcje zawierane zarówno między podmiotami należącymi do PGK, jak i podmiotami powiązanymi pozostającymi poza jej obrębem. Ponadto, we wniosku o interpretację indywidualną wskazano, że każda ze spółek wchodząca w skład PGK będzie samodzielnie określać przychody i koszty podatkowe dla celów podatku dochodowego. Spółka stanęła na stanowisku, że od 1 stycznia 2017 r. dokumentacje cen transferowych obejmujące transakcje zawierane pomiędzy spółkami z PGK a podmiotami powiązanymi spoza podatkowej grupy kapitałowej należy sporządzić odrębnie dla każdego podmiotu z uwzględnieniem indywidualnych limitów wskazanych w art. 9a ustawy CIT.

> Więcej

2018-06-18

Czy wkłady gotówkowe są opodatkowane CIT | Anna Tyniec

Dzień 1 stycznia 2018 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych wiązał się z koniecznością oswojenia się z wieloma zasadniczymi zmianami w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), które w znowelizowanym kształcie - co najmniej do końca tego roku - będą determinować sposób rozliczeń w ramach tego podatku.

> Więcej

2018-06-18

Jak liczyć EBITDA?

Do końca roku 2017 polscy podatnicy interesowali się zagadnieniem EBITDA (z ang. earnings before interests, tax, depreciation and amortization) głównie w zakresie w jakim miało to związek z wycenami przedsiębiorstw lub wysokocennych aktywów. Z dniem1 stycznia 2018 r termin ten zrobił niesamowitą karierę podatkową w związku z implementowaniem przez Polskę części przepisów tzw. Dyrektywy ATA (Dyrektywa Rady Unii Europejskiej 2016/1164 z 12 lipca 2016 r., dalej: „ATAD”).

> Więcej

2018-06-18

Pewność prawa a wątpliwości interpretacyjne | Mirosław Michna

Tematem, który szczególnie mocno przewija się przy przedstawianiu zmian w podatkach dochodowych począwszy od 1 stycznia 2018 r., jest kwestia precyzji i jasności nowych regulacji.

> Więcej

2018-06-08

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji oznacza pomoc publiczną dla inwestycji na terenie całego kraju | Anna Owsińska

1 czerwca 2018 r. Prezydent podpisał ustawę o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa wprowadza pomoc publiczną w postaci zwolnienia z podatków CIT oraz PIT w przypadku inwestycji na terenie całego kraju, a nie jak dotychczas – w zakresie 14 Specjalnych Stref Ekonomicznych (SSE). Wysokość przyznanej pomocy publicznej będzie zależna od kryteriów jakościowych i ilościowych, jakie musi spełnić przedsiębiorca oraz od regionu planowanej inwestycji. Im wyższe bezrobocie w danym regionie tym wyższa pomoc publiczna i niższe kryterium ilościowe dla przedsiębiorcy.

Ustawa o wspieraniu nowych inwestycji wprowadza szereg kluczowych zmian w zakresie pomocy publicznej dla inwestycji w Polsce. Celem ustawy, co wynika z uzasadnienia projektu do ustawy, jest stymulowanie wzrostu inwestycji prywatnych poprzez m. in. rozwój nowych rozwiązań technologicznych oraz zahamowanie wzrostu zróżnicowań regionalnych w kraju. Jak wynika z uzasadnienia do wprowadzanej ustawy, specjalne strefy ekonomiczne nie są już efektywnym mechanizmem udzielania pomocy inwestorom, a poprzez ograniczenia czasowe i obszarowe wynikające z aktualnego systemu, Polska stała się mniej atrakcyjnym krajem dla inwencji niż Słowacja, Czechy czy Węgry.

> Więcej

2018-06-07

Silos powinien być opodatkowany jak budowla, jeśli przemawiają za tym względy funkcjonalne | Filip Kasperowicz

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 8 maja 2018 r. (sygn.: II FSK 1281/16; II FSK 331/17; II FSK 1296/16; II FSK 1297/16 – sprawy połączone), stosując niekorzystną dla podatników wykładnię, stanął na stanowisku, że obiekt posiadający ustawowe cechy budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jak budowla. Wydaje się tym samym, że pogląd przedstawiony w wyroku NSA całkowicie pomija najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w niekorzystnych dla podatników wyrokach z dnia 8 maja 2018 r. przyjął, że budynki – dla których podstawę opodatkowania powinna stanowić powierzchnia użytkowa – mogą być opodatkowane w sposób przewidziany dla budowli, jeżeli przemawiają za tym względy funkcjonalne (np. przeznaczenie, wyposażenie czy też sposób i możliwości wykorzystania obiektu jako całości).

> Więcej

2018-05-29

Własność intelektualna pod lupą

W ramach rozwoju nowoczesnej gospodarki obserwuje się skokowy wręcz wzrost roli własności intelektualnej i usług o charakterze niematerialnym. Trudno bowiem obecnie wyobrazić sobie funkcjonowanie jakiejkolwiek znaczącej firmy bez konieczności prowadzenia choćby analiz rynku, nabywania licencji czy też zaawansowanych usług IT.

W ramach rozwoju współczesnych korporacji i megakorporacji szereg takich usług świadczonych jest przez wyspecjalizowane podmioty z grupy, skupiające się na obsłudze tzw. klienta wewnętrznego, czyli właśnie podmiotów powiązanych. Zmiany te pociągnęły za sobą burzliwy rozwój tzw. centrów usług wspólnych, które stały się motorem rozwoju wielu polskich miast.

> Więcej

2018-05-23

Ujawnienie na stronach Ministerstwa Finansów danych podatkowych największych podatników CIT

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało listę największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2012 – 2016. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, publikacja indywidualnych danych podatkowych dotyczy wszystkich podatników, których wartość przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych (PGK) bez względu na wysokość osiąganych przychodów.

> Więcej

2018-05-23

Zastosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji w odniesieniu do leasingu finansowego | Katarzyna Gargul

Nowe regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2018 roku, poważnie ograniczyły możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów kosztów finansowania dłużnego. Na gruncie obecnie obowiązujących przepisów oraz istniejącego pomiędzy organami podatkowymi a podatnikami sporu zachodzą wątpliwości co do tego, czy w zakresie kosztów finansowania dłużnego można mówić o zastosowaniu przedmiotowego ograniczenia do leasingu operacyjnego, tak samo jak finansowego. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w wydanej dnia 17 kwietnia 2018r. interpretacji indywidualnej (0111-KDIB1-1.4010.86.2018.1.BK) stwierdził, że przepisy dotyczące niedostatecznej kapitalizacji mają zastosowanie do wszystkich rodzajów umów leasingu.

> Więcej

2018-05-09

Wyższa stawka podatku VAT dla serwowania fast foodów – wyrok NSA | Dominika Tracz

Orzeczenie NSA zapadło w sprawie franczyzobiorcy McDonald `s z Gdańska, który dla sprzedaży posiłków wewnątrz restauracji stosował 5% stawkę podatku VAT. Jego postępowanie zostało zakwestionowane przez organy podatkowe. Ich zdaniem franczyzobiorca był zobowiązany do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%. W związku z tym wydane zostały decyzje w sprawie obowiązku dokonania przez niego korekty podatku VAT należnego od roku 2011. Franczyzobiorca zaskarżył wydane decyzje do sądu. Wojewódzki sąd administracyjny stanął na stanowisku, zgodnie z którym przedsiębiorca miał prawo do zastosowania 5% stawki podatku VAT.

NSA utrzymał jednak niekorzystne decyzje organów podatkowych, obligując franczyzobiorcę do stosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży jedzenia typu fast food wewnątrz restauracji.

> Więcej

2018-04-27

Próba ograniczenia mocy ochronnej interpretacji indywidualnych | Oksana Kijaszko

Projekt nowelizacji Ordynacji podatkowej z dnia 10 kwietnia 2018 r. przewiduje wprowadzenie nowego rodzaju wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, tzw. obligatoryjnego wniosku grupowego dla transakcji lub innych zdarzeń z udziałem podmiotów powiązanych. Projektowane zmiany będą odnosić się nie tylko do interpretacji indywidualnych wydawanych po uchwaleniu ustawy, lecz będą miały wpływ także na dotychczas wydane interpretacje oraz toczące się aktualnie postępowania w sprawie wydania interpretacji indywidualnych.

> Więcej

2018-04-27

Obowiązek sporządzenia analizy danych porównawczych dotyczy również refaktury | Anna Owsińska

Jak wynika z interpretacji indywidulanej z dnia 2 marca 2018 roku wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, podatnicy nie będą zwolnieni z obowiązku sporządzenia analizy danych porównawczych w przypadku tzw. refaktury. Zdaniem organu interpretacyjnego, użycie pomiędzy podmiotami powiązanymi takiej samej ceny, jaka została ustalona pomiędzy podmiotami niepowiązanymi nie determinuje jej rynkowego poziomu.

> Więcej

2018-04-27

Gdy w przepisach prawa jest luka, stosujemy analogie | Ewelina Lelito

(WSA w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 22/17). Czy rozliczenie zamknięcia w ramach procedury uszlachetniania czynnego może zostać uznane za złożone zgłoszenie celne?


Rozliczenie zamknięcia nie jest obecnie wskazane w art. 33 ustawy o podatku od towarów i usług (Ustawa VAT) jako dokument celny, w którym ma być obliczony i wykazany podatek VAT z tytułu importu towarów. Na podstawie projektu ustawy z dnia 13 lutego 2018 roku o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw proponuje się zobowiązać podatników do obliczenia i wykazania kwoty podatku VAT z tytułu importu towarów również w rozliczeniu zamknięcia, tak jak to ma miejsce w przypadku zgłoszenia celnego.

> Więcej

2018-04-13

Wyższe płace dla inżynierów rozwijających technologie – zmiany w stosowaniu 50-procentowych kosztów uzyskania przychodu | Mateusz Kobyliński, Mateusz Zawadka

1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. Nowa regulacja wywołała radość, ale nie u wszystkich twórców – wraz z podniesieniem limitu odliczenia do kwoty stanowiącej górną granicę I progu podatkowego (85 528 zł) został wprowadzony katalog rodzajów działalności uprawnionych do stosowania 50-proc. kosztów uzyskania przychodu. Co więcej, zgodnie z projektem przyjętym przez rząd 6 lutego br. katalog ma ulec dalszym zmianom – na szczęście już tylko na korzyść podatnika.

> Więcej

2018-04-13

Dotacje na innowacje | Bartosz Igielski, Jakub Olender

Znajdujemy się na półmetku perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020. Do końca stycznia 2018 r. podpisano umowy o dofinansowanie projektów, dla których wkład Funduszy Europejskich wyniósł blisko 174 mld PLN, co stanowi około połowę alokacji Funduszy dla Polski w obecnej perspektywie.

> Więcej

2018-04-11

1 lipca 2018 r. w pięciu państwach, w tym Polsce, wejdzie w życie Konwencja MLI | Katarzyna Kocon

Zgodnie z szacunkami OECD, straty wynikające z agresywnej optymalizacji podatkowej mogą wynieść nawet 100-240 miliardów dolarów rocznie lub równoważność 4-10% globalnych wpływów z podatku CIT.


22 marca 2018 r. Słowenia jako piąta ratyfikowała Konwencję Wielostronną implementującą środki traktatowego prawa podatkowego mające na celu zapobieganie erozji podstawy opodatkowania i przenoszeniu zysku (ang. Multilateral Convention to Implement Tax Treaty Related Measures to Prevent Base Erosion and Profit Shifting, Konwencja MLI).

>Więcej

2018-04-11

TSUE: umowy BIT naruszają autonomię prawa Unii Europejskiej | Monika Renc

W dniu 6 marca 2018 r. opublikowany został długo oczekiwany wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej („TSUE”) dotyczący umów o popieraniu i wzajemnej ochronie inwestycji (ang. BIT – Bilateral Investment Treaties) zawartych pomiędzy krajami członkowskimi Unii Europejskiej („UE”). Wyrok potwierdza pogląd Komisji Europejskiej, która stoi na stanowisku, że umowy takie są niezgodne z prawem UE.

> Więcej

2018-04-10

Zastosowanie klauzuli obejścia prawa a odmowa wydania interpretacji indywidualnej | Dominika Tracz

W wyrokach z dnia 21 marca 2018 r. Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) stwierdził, że samo przypuszczenie możliwości zastosowania klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania pozwala odmówić wydania interpretacji indywidualnej.

Od czasu wejścia w życie przepisów regulujących kwestię klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania, organy podatkowe często odmawiają wszczęcia postępowania w zakresie wydania interpretacji indywidualnych z uwagi na to, że przedmiot wniosków o wydanie interpretacji spełnia przesłanki zastosowania klauzuli.

> Więcej

2018-04-10

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych - interpretacja ogólna Ministra Finansów | Monika Karkut

W świetle wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r. (nr: DCT.8201.6.2018), dokumentacja podatkowa sporządzona dla transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu czy też poręczenia) powinna podlegać systematycznemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz w roku podatkowym.

W przytoczonej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię sporną dotyczącą dokumentacji podatkowej cen transferowych dla m.in. transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji czy poręczenia). 

Więcej

2018-03-22

Umowa pożyczki w świetle dokumentacji cen transferowych oraz przepisów o niedostatecznej kapitalizacji | Katarzyna Gargul

W świetle wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2018 r. dokumentacja transakcji pożyczki będzie wymagana wyłącznie w odniesieniu do roku, w którym została zawarta. W związku z powyższym, konieczna jest analiza zawartych umów pożyczki, również w kontekście nowych przepisów o cienkiej kapitalizacji.

Jedną ze spornych kwestii w zakresie cen transferowych stało się dokumentowanie transakcji pożyczki. Przedmiotem wątpliwości było przede wszystkim to, czy podlega ona udokumentowaniu tylko w momencie (roku) zawarcia umowy pożyczki, czy także również w momencie kalkulacji i wypłaty odsetek w kolejnych latach.

> Więcej

2018-03-21

,,Łatanie własnych dziur’’ ustawodawcy w zakresie podatków dochodowych | Katarzyna Gargul

Dnia 15 marca 2018 r. opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej. Przedmiotowe rozporządzenie dotyczy dokumentacji cen transferowych za lata 2017 – 2018. Ministerstwo Finansów planuje ponadto wprowadzenie kolejnych zmian dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych. Co najistotniejsze, znowelizowane przepisy będą mogły obowiązywać z mocą wsteczną (tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.). Nie są to jedyne zmiany mające na celu sprostowanie popełnionych błędów legislacyjnych.

Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. przepisy dotyczące dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi dotyczą podatników, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły próg 2.000.000 EUR.

> Więcej

2018-03-19

Pewność prawa a wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych | Katarzyna Gargul

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP zostanie wydłużony do końca września. Pomimo, że do upływu obowiązującego obecnie terminu pozostał niecały miesiąc, wiele kwestii nadal podlega dyskusji. Ministerstwo Finansów podjęło już próbę ich zbiorczego wyjaśnienia na mocy interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. Największe emocje podatników wzbudzają wyjaśnienia odnoszące się do kwestii jednorodzajowości transakcji.

> Więcej

2018-03-16

MŚP mogą więcej | Tomasz Zalewski, Adrian Salabura

W 2018 r. przedsiębiorstwa będą miały możliwość skorzystania z wielu źródeł wsparcia swojej działalności w formie dofinansowania dla projektów. Szczególny nacisk położony będzie na wsparcie mniejszych firm z sektora MŚP, które będą mogły uzyskać wsparcie związane z wieloma aspektami ich działalności, jak na przykład prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników czy też rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne oraz promowanie marki.

> Więcej

2018-03-16

B+R w sektorze motoryzacyjnym | Radosław Ciechański

W światowym rankingu 2500 przedsiębiorstw z największymi wydatkami na B+R w 2016 r. sektor motoryzacyjny odgrywa wiodącą rolę – Volkswagen kolejny raz znalazł się na 1 miejscu (13,67 mld EUR), GM na 11 miejscu (7,68 mld EUR) Daimler na 12 miejscu (7,53 mld EUR), Toyota na 13 miejscu (7,50 mld EUR), Ford na 15 miejscu (6,92 mld EUR), a Robert Bosch na 20 miejscu (5,58 mld EUR).

> Więcej

2018-03-16

Zwiększona ulga na B+R | Marcin Mańkowski

Czym jest ulga na B+R? Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową to instrument pozwalający zmniejszyć koszty rozwoju przedsiębiorstwa.

> Więcej

2018-02-19

Ministerstwo Finansów prowadzi prace nad wydłużeniem terminu do sporządzenia dokumentacji cen transferowych

16 lutego Ministerstwo Finansów w oficjalnym komunikacie na swojej stronie internetowej poinformowało, że trwają prace nad wydłużeniem o pół roku oficjalnych terminów potrzebnych na wywiązanie się z obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych (TP), dotyczących obowiązków powstałych w latach 2018 i 2019, tj. obejmujących transakcje mające miejsce w 2017 oraz 2018 roku.

Zgodnie z zamieszczonymi informacjami projekt rozporządzenia wyznaczający podatnikom nowy termin na sporządzenie dokumentacji lokalnej i grupowej, a także przygotowanie dokumentacji oraz sprawozdania CIT/TP lub PIT/TP trafił do konsultacji wewnątrzresortowych.

> Więcej

2018-02-15

Podatek od nieruchomości komercyjnych przedmiotem postępowania Komisji Europejskiej prowadzonego przeciwko Polsce

Dnia 20 lutego 2018 r. przypada pierwszy termin zapłaty tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych, znajdującego uregulowanie w polskich ustawach o podatkach dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.
Opodatkowaniu podlegają wybrane budynki komercyjne tj. biurowe oraz usługowo-handlowe. Głównym założeniem przedmiotowego rozwiązania jest opodatkowanie nieruchomości komercyjnych podatkiem w wysokości 0,035% w skali miesięcznej, od podstawy ustalonej jako ich wartość początkowa. Ustawodawca przewidział jednak, że podatkowi podlega jedynie nadwyżka wartości nieruchomości powyżej kwoty 10 mln złotych. W praktyce oznacza to, że podatek od nieruchomości komercyjnych dotyczy jedynie nieruchomości, których wartość początkowa przekracza wspomnianą wyżej kwotę.

> Więcej

2018-02-08

Przedsiębiorca zostanie pozbawiony prawa do odliczenia tylko wtedy, gdy organ precyzyjnie wykaże nadużycia – wyrok NSA | Filip Kasperowicz

NSA, stosując prounijną wykładnię, uznał, że odmowa prawa do odliczenia musi być poprzedzona starannym wykazaniem nadużyć. Wskazania NSA są korzystne dla przedsiębiorców, ponieważ powinny wpłynąć na praktykę organów, która bardzo często odbiega od standardów unijnych.

Naczelny Sąd Administracyjny, w przełomowym dla przedsiębiorców wyroku z dnia 18 grudnia 2017 r. (sygn. I FSK 352/16), negatywnie ocenił pozbawianie prawa do odliczenia VAT na podstawie ogólnikowych stwierdzeń niepopartych miarodajnymi ustaleniami dowodowymi. Zaznaczono, że to na organie podatkowym ciąży obowiązek wykazania w sposób prawnie wymagany istnienia przesłanek uzasadniających ukaranie podatnika.

> Więcej

2018-02-01

Aktualizacja wykazu pytań i odpowiedzi w zakresie mechanizmu raportowania według krajów | Monika Renc

W listopadzie 2017 r. Ministerstwo Finansów opublikowało drugą edycję wykazu najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących raportowania według krajów (ang. Country-by-Country Reporting, CbC). Zaktualizowany wykaz obejmuje obecnie dwadzieścia jeden pytań i odpowiedzi dotyczących zagadnień budzących wśród podatników największe wątpliwości.

Raportowanie według krajów jest instrumentem mającym swoje źródło w raporcie z działania nr 13 w ramach planu działań OECD w sprawie przeciwdziałania erozji podstawy opodatkowania i transferowi zysków (ang. Base Erosion Profit Shifting). Mechanizm ten ma przyczynić się do skuteczniejszego zwalczania przypadków unikania opodatkowania spowodowanego brakiem przepływu informacji pomiędzy organami podatkowymi różnych krajów. Regulacje w zakresie CbC stanowią jednolite – w skali międzynarodowej - zasady wymiany informacji o dochodach uzyskiwanych przez największych podatników i płaconym przez nich podatku.

> Więcej

2018-01-18

Zmiany w opodatkowaniu wkładów gotówkowych w podatku dochodowym od osób prawnych | Anna Tyniec

Jedną z konsekwencji wprowadzonych od 1 stycznia 2018 r. zmian w regulacjach dotyczących opodatkowania wkładów do spółek jest opodatkowanie podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT) wkładów gotówkowych.

Od 1 stycznia 2018 r., zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 12 ust. 1 pkt 7 Ustawy CIT, w przypadku wnoszenia wkładów do spółki, przychodem podlegającym opodatkowaniu jest wartość tego wkładu określona w umowie spółki, statucie lub innym zbliżonym dokumencie, nie niższa od wartości rynkowej wkładu (jeżeli wartość określona przez podatnika jest niższa niż wartość rynkowa przedmiotu wkładu albo wartość ta nie została określona w statucie, umowie albo innym podobnym dokumencie, przychodem jest wartość rynkowa określona na dzień przeniesienia własności przedmiotu wkładu niepieniężnego).

Więcej

2018-01-10

Porozumienie Polski ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC (Country-by-Country Reporting) | Katarzyna Kocon

W dniu 20 grudnia 2017 r., Ministerstwo Finansów poinformowało w swoim komunikacie o złożeniu przez wiceministra finansów Pawła Gruzę podpisu pod dwustronnym porozumieniem zawartym między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC – "Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", które wskazuje sposób i zakres wymiany informacji o raportach CbC pomiędzy rządem polskim i amerykańskim. Strona amerykańska podpisała przedmiotowe porozumienie dnia 28 grudnia 2017 r.

Obowiązek składania informacji o grupie podmiotów został nałożony na niektóre polskie spółki Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami implementującą dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z ustawą, sprawozdanie CbC składają jednostki dominujące międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln euro.

> Więcej

2017-12-21

Upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych podatkowych dotyczących największych podatników podatku CIT

Publikacja danych podatkowych największych podatników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ma być, zdaniem ustawodawcy, mało inwazyjnym instrumentem przyczyniającym się do ograniczenia stosowania przez największe podmioty gospodarcze mechanizmów optymalizacji podatkowej.

Przyjmuje się, że podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w stosunku do ok. 2 tys. firm i ok. 60 podatkowych grup kapitałowych.

> Więcej

2017-12-14

50% koszty uzyskania przychodu dla twórców – zwiększony limit a mniejsza grupa uprawnionych | Leszek Marciniak

Bieżąca nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne przewiduje między innymi istotne zmiany w zakresie funkcjonowania preferencji podatkowej dostępnej dla twórców / artystów wykonawców, tj. 50% kosztów uzyskania przychodu. Na moment przygotowywania niniejszego tekstu nowelizacja oczekuje na podpis Prezydenta RP. Nowe przepisy mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 r.

> Więcej

2017-12-13

Opodatkowanie najmu zryczałtowanym podatkiem | Grzegorz Grochowina

Mające obowiązywać od 2018 r. zmiany w ustawie podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawie o zryczałtowanym podatku od przychodów ewidencjonowanych obejmują również swoim zakresem kwestie związane z opodatkowaniem najmu zryczałtowanym podatkiem. Warto więc zastanowić się, która z dostępnych form opodatkowania będzie dla nas najkorzystniejsza.

W przypadku osób uzyskujących wpływy z tytułu najmu, dzierżawy lub innych podobnych umów, uzyskany przychód co do zasady stanowi osobne źródło podlegające opodatkowaniu.
Wynajmujący mają do wyboru jedną z dwóch metod opodatkowania przychodów z najmu: zasady ogólne lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Decyzja, która z możliwości okaże się najkorzystniejsza nie zawsze jest jednoznaczna i zależy od szeregu czynników jak wielkość dochodów, ponoszonych kosztów oraz indywidualnych preferencji.
Jeśli w przewidzianym przepisami terminie wynajmujący nie dokona wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, jego dochody z najmu będą opodatkowane na zasadach ogólnych.

> Więcej

2017-12-12

Opodatkowanie programów motywacyjnych w świetle nowelizacji ustawy PIT | Natalia Wytrykowska

W dniu 27 października 2017 roku Sejm RP uchwalił nowelizację ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Ustawa wprowadza szereg istotnych zmian w przepisach o PIT, w tym między innymi doprecyzowuje kwestie związane z opodatkowaniem przychodów z tytułu uczestnictwa w tzw. pracowniczych programach motywacyjnych. Zmiany mają wejść w życie od 1 stycznia 2018 roku.

Funkcjonowanie programów motywacyjnych opiera się na nieodpłatnym (lub też częściowo odpłatnym) przyznawaniu pracownikom, na warunkach określonych w regulaminie, instrumentów finansowych, tj. np. opcji na akcje czy jednostek uczestnictwa, które zapewniają posiadaczowi, w pewnych warunkach prawo do realizacji uprawnień związanych z określonym instrumentem, w tym m.in. nabycia w określonym momencie oznaczonej liczby akcji.

> Więcej

2017-11-29

Ulga badawczo-rozwojowa od 2018 roku | Katarzyna Gargul

10 listopada 2017 r. ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej została przekazana Prezydentowi oraz Marszałkowi Senatu do podpisu. Znowelizowane przepisy wprowadzają nowe kategorie kosztów kwalifikowanych oraz podnoszą maksymalną wysokość kosztów kwalifikowanych podlegających odliczeniu. Wprowadzane zmiany, po podpisaniu ustawy przez Prezydenta wejdą w życie 1 stycznia 2018 roku.

Ulga badawczo-rozwojowa obowiązująca od 1 stycznia 2016 roku zastąpiła ,,starą’’ ulgę technologiczną i dotyczy zarówno podatników PIT jak i CIT. Umożliwia odliczenie części określonych kategorii wydatków poniesionych na działalność badawczo-rozwojową (kosztów tzw. „kwalifikowanych” mieszczących się w granicach ustawowych limitów) od podstawy opodatkowania niezależnie od tego, że wydatki te już wpłynęły na podstawę opodatkowania (obniżyły ją) jako koszty uzyskania przychodów. Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty kwalifikowane.

> Więcej

2017-10-31

Specjalne strefy ekonomiczne: produkcja wyrobów, a moment nabycia prawa do zwolnienia | Katarzyna Kocon

Możliwość zaliczenia do dochodu z działalności w specjalnych strefach ekonomicznych dochodu ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie strefy w okresie pomiędzy uzyskaniem zezwolenia a nabyciem prawa do zwolnienia – korzystna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

9 sierpnia 2017 r. Dyrektor KIS przychylił się do stanowiska podatnika, który zwrócił się do organu z pytaniem, czy dochód ze sprzedaży wyrobów wytworzonych na terenie SSE przed nabyciem prawa do zwolnienia z podatku (ale już po uzyskaniu zezwolenia), osiągnięty po miesiącu w którym spółka nabyła to prawo, podlega zwolnieniu z podatku CIT. Jest to wiadomość szczególnie istotna dla podatników ubiegających się o objęcie granicami strefy już istniejących zakładów produkcyjnych.

> Więcej

2017-10-30

Rewolucja w VAT? Wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności

W dniu 19 września 2017 r., Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o podatku od towarów i usług przewidujący wprowadzenie mechanizmu podzielonej płatności (tzw. split payment). Obecnie, projekt jest już po tzw. I czytaniu w Sejmie. Proponowane rozwiązania zakładają – przynajmniej początkowo - dobrowolność w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności.

Głównym celem planowanego rozwiązania jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług oraz uszczelnienie polskiego systemu podatkowego. Projektowane rozwiązania przewidują, że w przypadku dokonania całości lub części zapłaty za zakupione przez nabywcę towary lub usługi, kwota netto zostanie przelana na rachunek sprzedawcy, jednak równowartość podatku VAT trafi na specjalny, wyodrębniony rachunek bankowy – tzw. rachunek VAT. W stosunku do poprzedniej wersji projektu z dnia 12 maja br., rozszerzono zakres zastosowania ustawy nie tylko do regulowania całej płatności należnej sprzedawcy, ale także jedynie jej części.

> Więcej

2017-09-28

Koszt uzyskania przychodu w PIT od zbycia udziałów/akcji spółce kapitałowej objętych w wyniku przekształcenia spółki osobowej | Filip Kasperowicz

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z dnia 8 września 2017 r. uznał, że kosztem uzyskania przychodu z tytułu sprzedaży udziałów w spółce z o.o. objętych w wyniku przekształcenia spółki komandytowej mogą być wyłącznie wydatki na nabycie przedmiotu wkładu do spółki komandytowej. Zdaniem Dyrektora KIS przekształcenie spółki osobowej w kapitałową i towarzysząca temu przekształceniu wycena majątku według aktualnej wartości rynkowej (urynkowienie, czyli tzw. „step-up”) mogą być uwarunkowane chęcią uniknięcia opodatkowania po stronie podatnika. W związku z tym stwierdzono, że przekształcenia spółek nie powinny prowadzić do aktualizacji kosztów uzyskania przychodu poprzez podnoszenie ich wartości względem tych, faktycznie poniesionych przed przekształceniem.

> Więcej

2017-09-22

Publikacja rozporządzenia w zakresie dokumentacji cen transferowych | Katarzyna Kocon

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017, poz. 1753), stanowiące uszczegółowienie znowelizowanych w 2017 r. przepisów dotyczących obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi (tzw. Local file i Master file).

Jest to wiadomość szczególnie istotna dla ok. 20 tysięcy podatników CIT, którzy według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Finansów są objęci nowymi regulacjami (źródło: Ministerstwo Finansów, Ocena skutków regulacji, 30 maja 2017 r.) – dla przypomnienia, od 2017 r. obowiązek dokumentacyjny dotyczy podmiotów zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły próg 2.000.000 EUR.

> Więcej

2017-09-18

Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. bez podatku CIT dla spółki? | Anna Tyniec

Od dnia 1 stycznia 2015 roku przekazanie w formie rzeczowej majątku w miejsce pieniężnej spłaty zobowiązania może wiązać się dla dłużników z powstaniem przychodu podatkowego. Jednym z najbardziej wątpliwych, w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy rzeczowe uregulowanie zobowiązania generuje przychód podatkowy, jest wydanie wspólnikom rzeczowego majątku likwidowanej spółki z o.o.

Podstawą dla powstania przychodu w tej sytuacji może być art. 14a ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem dłużnik, który zamiast spłacić ciążące na nim zobowiązanie pieniężne reguluje je w formie rzeczowej (np. przenosi własność samochodu) powinien rozpoznać przychód w wysokości regulowanego zobowiązania.

> Więcej

2017-09-15

Aport przedsiębiorstwa z uzasadnieniem ekonomicznym - nowy wymóg czy opodatkowanie restrukturyzacji przedsiębiorstw | Marcin Wądołek

Od 1 stycznia 2018 r. planowanym jest wprowadzenie dodatkowego wymogu - uzasadnienia ekonomicznego - dla aportu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części celem zachowania neutralności tej transakcji w podatkach dochodowych. Część aportów przedsiębiorstw lub ich zorganizowanych części będzie opodatkowane. Obecnie projekt ustawy jest procedowany w Rządowym Centrum Legislacji. Jednak Podatnicy powinny uwzględnić zapowiadane zmiany przy planowaniu restrukturyzacji w przyszłym roku.

Opublikowany w dniu 12 lipca 2017 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji projekt ustawy nowelizującej ustawę o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawę o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawę o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne zakłada wprowadzenie szeregu zmian w podatkach dochodowych.

> Więcej

2017-09-08

Podatek od nieruchomości komercyjnych od 2018 r. – nowe obciążenia dla przedsiębiorców | Aleksandra Leconte

Na 1 stycznia 2018 zaplanowano wprowadzenie nowego podatku – tym razem podatku od nieruchomości komercyjnych. Póki co, projekt ustawy wciąż procedowany jest w Rządowym Centrum Legislacji, jednak przewidujemy, że w opublikowanej lub nieco zmienionej formie, możemy się spodziewać wprowadzenia przedstawionych regulacji.

Nowy podatek – w istocie o charakterze majątkowym – umieszczony zostanie w obu ustawach o podatku dochodowym (CIT oraz PIT) i będzie obejmował – zgodnie z aktualnym projektem nowelizacji – opodatkowanie nieruchomości komercyjnych o wartości powyżej 10 mln zł (wedle komunikatów MF z 5 września 2017 r. opodatkowana będzie nadwyżka wartości ponad 10 mln zł).

> Więcej

2017-09-07

Ograniczenie zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych przy wynajmie nieruchomości

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez Ministerstwo Finansów w ramach projektowanej nowelizacji w zakresie podatków dochodowych od osób prawnych i osób fizycznych, zakłada się wprowadzenie limitu w wysokości 100 tys. zł rocznie dla przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy i poddzierżawy, dla podmiotów dotychczasowo korzystających ze zryczałtowanej formy opodatkowania, uzyskujących dochody z takiej formy działalności.

W ramach proponowanej koncepcji przekroczenie limitu kwotowego w wysokości 100 tys. zł w ciągu roku, uniemożliwiałoby podatnikowi zastosowanie stawki 8,5% w zakresie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. W takiej sytuacji osobom fizycznym świadczącym usługi najmu (podnajmu) lub dzierżawy (poddzierżawy) nieruchomości o charakterze prywatnym, tj. poza zakresem działalności gospodarczej, pozostawałaby opodatkowanie wynikające z zasad ogólnych, tzn. według skali podatkowej (z wykorzystaniem stawek 18% oraz 32%). W praktyce oznaczałoby to automatyczne objęcie części uzyskiwanych przychodów stawką 32% podatku. W nowelizacji ustawy przewidziano również, że wspomniane ograniczenie dotyczyłoby także przychodów osiąganych z tego rodzaju działalności przez obydwoje małżonków pomiędzy którymi obowiązuje wspólność majątkowa.

> Więcej

 

Webinaria, magazyny i raporty podatkowe

Alerty podatkowe