Upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych podatkowych dotyczących największych podatników podatku CIT

Upublicznienie w BIP danych największych podatników CIT

Publikacja danych podatkowych największych podatników na stronie internetowej Ministerstwa Finansów ma być, zdaniem ustawodawcy, mało inwazyjnym instrumentem przyczyniającym się do ograniczenia stosowania przez największe podmioty gospodarcze mechanizmów optymalizacji podatkowej.

1000
Upublicznienie w Biuletynie Informacji Publicznej danych podatkowych dotyczących największych podatników

Z dniem 1 stycznia 2018 roku wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, dająca możliwość publikacji na stronie internetowej Ministerstwa Finansów szczegółowych informacji podatkowych, dotyczących:

  • podatkowych grup kapitałowych – bez względu na wysokość osiągniętych przez nie przychodów, oraz
  • podatników innych niż PGK, których wartość przychodu uzyskana w roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro.

Publikacja informacji związanych z rozliczeniami podatkowymi podmiotów dokonywana będzie każdego roku przez Ministra Rozwoju i Finansów w terminie do dnia 30 września i będzie obejmowała takie dane, jak:

  • informacje pozwalające na identyfikację podmiotu, tj. firmę (nazwę) i numer identyfikacji podatkowej,
  • dane na temat wysokości uzyskanego w danym roku przychodu podatkowego,
  • informację na temat poniesionych przez podmiot kosztów uzyskania przychodów,
  • informację na temat osiągniętego dochodu lub poniesionej straty,
  • dane dotyczące wysokości podstawy opodatkowania,
  • wysokość kwoty należnego podatku.

W celu podania powyższych informacji do wiadomości publicznej wykorzystane zostaną dane przekazywane w ramach corocznie składanych zeznań podatkowych według stanu na pierwszy dzień miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym informacje te mają zostać upublicznione, tj. na dzień 1 sierpnia danego roku kalendarzowego.
Zapisy przedmiotowej nowelizacji zakładają, że w odniesieniu do podatników posiadających status podatkowej grupy kapitałowej zakres danych podawanych do informacji publicznej zostanie ograniczony, co wynika z faktu, że część PGK nie wykazuje w zeznaniu podatkowym CIT-8B sumy przychodów wszystkich spółek wchodzących w skład przedmiotowej grupy. Ponadto, Minister Rozwoju i Finansów w przypadku podatników niewchodzących jednocześnie w skład PGK będzie publikował dodatkową informację na temat efektywnej stopy podatkowej, tj. procentowego udziału kwoty podatku dochodowego w zysku brutto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok podatkowy, w którym doszło do publicznego ujawnienia informacji na temat podatnika.

Po wejściu w życie przedmiotowej nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych każdy podatnik, którego dane podatkowe zostały upublicznione będzie miał możliwość zwrócenia się do Ministra Rozwoju i Finansów z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie. Przedmiotowy wniosek nie będzie charakteryzował się szczególnym formalizmem - w celu jego przedłożenia wymagane będzie jedynie podanie danych identyfikujących podatnika (tj. nazwy firmy oraz NIP-u) oraz przedstawienie uzasadnienia motywów wniosku. Minister Rozwoju i Finansów może w drodze decyzji odmówić usunięcia lub sprostowania danych podatnika, jeżeli w jego ocenie taka zmiana spowodowałaby niezgodność ze stanem faktycznym.

Zakłada się, że informacje podatkowe będą publikowane przez okres 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym zostały opublikowane i podlegać będą kwartalnej aktualizacji (koniec grudnia, marca, czerwca i września roku kalendarzowego), według stanu na pierwszy dzień miesiąca, w którym kończy się dany kwartał. Tak dokonywana aktualizacja ma za zadanie umożliwić rozpatrzenie i uwzględnienie korekt złożonych przez podatników po pierwotnym terminie publikacji informacji podatkowych. W nowelizacji ustawy CIT zakłada się, że nowe regulacje obejmą publikację nie tylko danych wynikających z zeznań podatkowych za 2017 r., ale także informacje podatkowe za lata wcześniejsze, zaczynając od roku podatkowego rozpoczynającego się po dniu 31 grudnia 2011 r.

Przyjmuje się, że podpisana przez Prezydenta i ogłoszona w dniu 19 grudnia 2017 r. w Dzienniku Ustaw ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdzie zastosowanie w stosunku do ok. 2 tys. firm i ok. 60 podatkowych grup kapitałowych.

Powyższe rozwiązanie ma stanowić odpowiedź polskiego rządu na problem unikania opodatkowania i erozji bazy podatkowej państw, w których dany dochód jest generowany. Zdaniem ustawodawcy, upublicznienie informacji podatkowych jest mało inwazyjnym instrumentem mającym na celu, przynajmniej w ujęciu teoretycznym, przyczynić się do zapobiegnięcia stosowania przez największe podmioty gospodarcze mechanizmów optymalizacji podatkowej.

Oryginalny tekst ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych znajdziecie Państwo w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs