Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w podatkowych grupach kapitałowych

Obowiązek sporządzenia dokumentacji w przypadku PGK

KPMG Info - Tax Blog

Pani siedząca na ławce z laptopem

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG. Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

2018-07-02

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych w podatkowych grupach kapitałowych

Czego dotyczył spór?

Spółka, będąca jednocześnie jednostką dominująca w ramach PGK, wystąpiła pod koniec 2016 r. z wnioskiem o interpretację indywidualną do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie. We wniosku wskazała, że począwszy od 2017 r. będą miały miejsce transakcje zawierane zarówno między podmiotami należącymi do PGK, jak i podmiotami powiązanymi pozostającymi poza jej obrębem. Ponadto, we wniosku o interpretację indywidualną wskazano, że każda ze spółek wchodząca w skład PGK będzie samodzielnie określać przychody i koszty podatkowe dla celów podatku dochodowego. Spółka stanęła na stanowisku, że od 1 stycznia 2017 r. dokumentacje cen transferowych obejmujące transakcje zawierane pomiędzy spółkami z PGK a podmiotami powiązanymi spoza podatkowej grupy kapitałowej należy sporządzić odrębnie dla każdego podmiotu z uwzględnieniem indywidualnych limitów wskazanych w art. 9a ustawy CIT. Wnioskująca podkreśliła, że prawidłowe określenie przychodów i kosztów, w oparciu o ustawę o rachunkowości, jest możliwe jedynie w odniesieniu do każdego uczestnika PGK osobno, stąd dokumentacja podatkowa dla transakcji z podmiotami powiązanymi nie wchodzącymi w skład PGK powinna zostać przygotowana osobno dla każdego podmiotu należącego do takiej podatkowej grupy kapitałowej, w oparciu o indywidualnie określone limity transakcyjne.

Z takim podejściem nie zgodził się Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie (interpretacja indywidualna z dnia 31 stycznia 2017 r., sygn. 1462-IPPB6.4510.636.2016.1.AM), którego stanowisko zostało potwierdzone w przywołanym wyroku WSA.
 

Co to oznacza dla podatkowych grup kapitałowych?

W wyroku sąd podkreślił, że mimo tego, iż dochód (strata) jest w praktyce obliczany oddzielnie dla każdej ze spółek wchodzących w skład PGK, to nie podlega on opodatkowaniu na poziomie spółki wchodzącej w jej skład, tzn. tego typu spółki, będące jednocześnie uczestnikami podatkowych grup kapitałowych tracą podmiotowość podatkową na gruncie ustawy CIT. W konsekwencji, podatnikiem podatku dochodowego jest cała PGK, a opodatkowaniu podlega łączny dochód wszystkich spółek wchodzących w jej skład. WSA w Warszawie podkreślił jednak również, że niezależnie od utraty podmiotowości w podatku dochodowym od osób prawnych, spółki tworzące PGK są zobowiązane do samodzielnego określania wielkości swoich przychodów oraz kosztów podatkowych, a także wielkości i zakresu należnych ulg oraz zwolnień. Tak obliczone dochody lub strata podlegają następnie konsolidacji w ramach PGK, gdzie w dalszej kolejności opodatkowaniu podlega łączny dochód osiągnięty przez wszystkich uczestników podatkowej grupy kapitałowej. Tym samym, w przypadku dokumentacji cen transferowych, zgodnie z art. 9a ustawy CIT, powinna ona obejmować transakcje lub inne zdarzenia mające wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, czyli w tym przypadku PGK. Tym samym obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji z podmiotami powiązanymi spoza PGK powinno nastąpić z uwzględnieniem limitów transakcyjnych obliczonych dla podatnika, t.j. PGK. Stąd zdaniem WSA w Warszawie, zobowiązanym do sporządzenia dokumentacji podatkowej jest PGK, a nie poszczególne spółki wchodzące w jej skład . Podobne stanowisko zostało wyrażone w interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 30 czerwca 2017 r. (sygn. 0114-KDIP2-2.4010.79.2017.1.AZ), a także potwierdzone w odpowiedzi Ministerstwa Finansów na interpelacje poselską z dnia 7 lutego 2018 r. (DCT.054.1.2018).

Przepisy obowiązujące od 1 stycznia 2018 r.

Przypominamy, że od dnia 1 stycznia 2018 r. organy podatkowe mają prawo weryfikować zgodność cen transferowych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi wchodzącymi w skład PGK z cenami ustalonymi pomiędzy podmiotami niezależnymi. Wynika to z uchylenia na początku br. art. 11 ust. 8 pkt 1 ustawy CIT, który stanowił, że przepisów o powiązaniach o charakterze krajowym nie stosuje się do spółek tworzących PGK. Równocześnie ustawodawca wprowadzając w tym samym czasie art. 9a ust. 3e ustawy CIT wskazał wprost na obowiązek sporządzania dokumentacji podatkowej pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład PGK a spółkami powiązanymi znajdującymi się poza strukturą PGK. W tym miejscu należy podkreślić, że w uzasadnieniu do nowelizacji wprowadzającej omawiany przepis doprecyzowano, że „zmiana (…) ma na celu wyłączenie obowiązku sporządzenia dokumentacji cen transferowych pomiędzy spółkami wchodzącymi w skład PGK”. Z powyższego wynika więc, że pomimo, iż od początku tego roku organy podatkowe mają możliwość badania rynkowości cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami należącymi do PGK, to one same nie mają obowiązku dokumentowania tych zdarzeń. Podobnie w przypadku rozwiązania grupy przed upływem terminu na jaki została powołana, nie będzie konieczne przygotowanie dokumentacji cen transferowych za poprzednie lata podatkowe.

Mimo braku konieczności sporządzania dokumentacji podatkowej obejmujących transakcje pomiędzy podmiotami wchodzącymi w skład PGK, rekomendujemy przeprowadzenie analizy stosowanych cen transakcyjnych.

Bądź z nami w kontakcie