Wyższa stawka podatku VAT dla serwowania fast foodów – wyrok NSA

Wyższa stawka podatku VAT dla serwowania fast foodów

2018-05-09

Wydawanie posiłku przez okno fast food'u

Sprawa franczyzobiorcy z Gdańska

Orzeczenie NSA zapadło w sprawie franczyzobiorcy McDonald `s z Gdańska, który dla sprzedaży posiłków wewnątrz restauracji stosował 5% stawkę podatku VAT. Jego postępowanie zostało zakwestionowane przez organy podatkowe. Ich zdaniem franczyzobiorca był zobowiązany do zastosowania stawki podatku VAT w wysokości 8%. W związku z tym wydane zostały decyzje w sprawie obowiązku dokonania przez niego korekty podatku VAT należnego od roku 2011. Franczyzobiorca zaskarżył wydane decyzje do sądu. Wojewódzki sąd administracyjny stanął na stanowisku, zgodnie z którym przedsiębiorca miał prawo do zastosowania 5% stawki podatku VAT.

NSA utrzymał jednak niekorzystne decyzje organów podatkowych, obligując franczyzobiorcę do stosowania 8% stawki podatku VAT dla sprzedaży jedzenia typu fast food wewnątrz restauracji.

Argumentując wydany wyrok, NSA stwierdził, że serwowanie gotowych dań typu fast food wewnątrz lokalu jest usługą związaną z wyżywieniem, dla której obowiązuje 8% stawka podatku VAT, a nie dostawą gotowych posiłków i dań, w stosunku do której właściwa jest 5% stawka podatku VAT. Stosownie do art. 41 ust. 2a w zw. z poz. 28 załącznika nr 10 do ustawy o VAT, stawka podatku w wysokości 5% jest właściwa dla gotowych posiłków i dań (z wyłączeniem produktów o zawartości alkoholu powyżej 1,2%). Ponadto, w celu jej zastosowania, gotowe posiłki i dania muszą być przy tym sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług pod symbolem 10.85.1.
 

Jakie skutki dla podatników?

Obniżona, 5% stawka podatku VAT w odniesieniu do dostawy dań gotowych obowiązuje od roku 2011. Od tego momentu wydawane były także korzystne dla podatników interpretacje indywidualne. W 2016 roku została wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna, w której stwierdził on, że w restauracjach typu fast food świadczona jest usługa gastronomiczna, a nie są dostarczane gotowe dania. W reakcji na wydanie interpretacji ogólnej część interpretacji indywidualnych została zniesiona postanowieniami o ich wygaśnięciu. Natomiast część z nich nadal obowiązuje, pomimo faktu, że od wydania interpretacji ogólnej minęło 1,5 roku. Resort finansów wyjaśnia, że ta niespójność wynika w szczególności z faktu, że część interpretacji indywidualnych została wydana w oparciu o odmienne stany faktyczne niż przedstawione w interpretacji ogólnej. Podatnicy stoją przy tym na stanowisku, że wydane w ich sprawach interpretacje mają moc ochronną, pomimo że są sprzeczne z wydaną interpretacją ogólną. Jednak część przedsiębiorców, w reakcji na niekorzystne stanowisko Ministra Finansów, zdecydowała się na stosowanie 8% stawki podatku VAT.

Ministerstwo podkreśla także, że wielu podatników we wnioskach o wydanie interpretacji indywidualnych, w opisywanych stanach faktycznych dokonywało błędnej klasyfikacji wykonywanych czynności pod względem Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług. Konsekwencją tego, zdaniem organów podatkowych, jest brak ochrony wnioskodawców wynikającej z wydania interpretacji indywidualnych. Podatnicy podnoszą przy tym, że na gruncie podatku od towarów i usług kluczowe jest uznanie, że dana czynność jest dostawą lub usługą, a nie jej klasyfikacja statystyczna. Rozwiązaniem tego sporu może być wydanie przez Ministerstwo Finansów nowej matrycy stawek obniżonych, nad którą obecnie trwają prace.

Omawiany wyrok NSA potwierdza niekorzystne dla podatników stanowisko Ministra Finansów wyrażone w interpretacji ogólnej. Dla franczyzobiorcy z Gdańska wyrok jest prawomocny i ostateczny. Należy jednak zauważyć, że toczących się spraw w podobnych stanach faktycznych jest wiele. Można się spodziewać, że sądy administracyjne będą zajmować stanowiska analogiczne do przedstawionego przez NSA w omawianym wyroku.
 

Bądź z nami w kontakcie