Umowa pożyczki w świetle dokumentacji cen transferowych oraz przepisów o niedostatecznej kapitalizacji

Umowa pożyczki w świetle cen transferowych

2018-03-22

Grafika; Luneta w punkcie widokowym; Dokumentacja cen transferowych; Artykuł: "Umowa pożyczki w świetle dokumentacji cen transferowych oraz przepisów o niedostatecznej kapitalizacji"

W świetle wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej interpretacji indywidualnej z dnia 14 lutego 2018 r. dokumentacja transakcji pożyczki będzie wymagana wyłącznie w odniesieniu do roku, w którym została zawarta. W związku z powyższym, konieczna jest analiza zawartych umów pożyczki, również w kontekście nowych przepisów o cienkiej kapitalizacji

Pożyczka – za jakie lata dokumentacja

Jedną ze spornych kwestii w zakresie cen transferowych stało się dokumentowanie transakcji pożyczki. Przedmiotem wątpliwości było przede wszystkim to, czy podlega ona udokumentowaniu tylko w momencie (roku) zawarcia umowy pożyczki, czy także również w momencie kalkulacji i wypłaty odsetek w kolejnych latach.

W tym zakresie warto zwrócić przede wszystkim uwagę na interpretację Dyrektora KIS z dnia 14 lutego 2018 r. (nr: 0115-KDIT2-3.4010.380.2017.1.JG). Organ odwołał się w niej do określenia ,,dokonywać’’ w kontekście stwierdzenia, że podatnicy są zobowiązani do sporządzenia dokumentacji podatkowej jedynie dla transakcji dokonywanych z podmiotami powiązanymi w danym roku podatkowym. Dyrektor KIS potwierdził, że obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dla transakcji pożyczki dotyczy tylko roku jej dokonania, rozumianego jako rok zawarcia umowy. Nie będzie ona natomiast podlegała obowiązkowi dokumentacyjnemu w kolejnych latach, kiedy następuje spłata kwoty głównej pożyczki i odsetek.

Odwołując się do argumentacji organu należy stwierdzić, że także w przypadku przedłużenia terminu spłaty odsetek, czy też zmiany warunków umowy dotyczących terminów spłaty odsetek, sporządzenie dokumentacji podatkowej nie będzie wymagane. Takie stanowisko zostało zawarte w interpretacji indywidualnej Dyrektora KIS z 12 października 2017 r. (nr: 0111-KDIB1-3.4010.337.2017.1.APO).

Biorąc jednak pod uwagę kwestię zmiany podejścia organów chociażby dotyczącą sumowania wartości transakcji dla celów dokumentacyjnych należy zaznaczyć, że nie ma pewności co do tego, że obecne podejście fiskusa nie ulegnie zmianie.

Niedostateczna kapitalizacja

Analiza zawartych przez podatników umów pożyczki jest istotna również ze względu na obowiązujące od 1 stycznia 2018r. przepisy w zakresie tzw. niedostatecznej kapitalizacji.

Konieczność wyłączenia z kosztów uzyskania przychodów nadwyżki kosztów finansowania dłużnego do wysokości 30% „EBITDA’’ dotyczy bowiem pożyczek, które zostały faktycznie przekazane po 1 stycznia 2018 r. W przypadku pozostałych, do końca 2018 r. obowiązują przepisy przejściowe, wedle których należy stosować dotychczasowe zasady w zakresie niedostatecznej kapitalizacji.

Na skutek wprowadzonych regulacji w zakresie pożyczek może dojść do sytuacji, w której podatnik będzie zobowiązany do sporządzenia dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do innych umów pożyczki niż te, w zakresie których konieczne będzie zastosowanie przepisów o niedostatecznej kapitalizacji.

W celu określenia możliwych konsekwencji podatkowych dotyczących przeprowadzanych transakcji, warto przeanalizować zawarte umowy pożyczki z odpowiednim wyprzedzeniem.

Bądź z nami w kontakcie