Pewność prawa a wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych

Wątpliwe ceny transferowe

KPMG Info - Tax Blog

Kobieta z laptopem na ławce

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG. Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

2018-03-19

Grafika; Dokumenty pod lupą na tle mapy świata; Dokumentacja cen transferowych; Artykuł: "Pewność prawa a wątpliwości interpretacyjne dotyczące obowiązków dokumentacyjnych cen transferowych"

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP zostanie wydłużony do końca września. Pomimo, że do upływu obowiązującego obecnie terminu pozostał niecały miesiąc, wiele kwestii nadal podlega dyskusji. Ministerstwo Finansów podjęło już próbę ich zbiorczego wyjaśnienia na mocy interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. Największe emocje podatników wzbudzają wyjaśnienia odnoszące się do kwestii jednorodzajowości transakcji.

Na podstawie art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Ustawa CIT), za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, a zatem te, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu uznaje się transakcje i inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 tys. EUR.

Jednakże zarówno w przepisach Ustawy CIT jak i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2017r. nie wyjaśniono co oznacza pojęcie „transakcje i inne zdarzenia jednego rodzaju” oraz w jaki sposób podatnicy powinni sumować wartość przeprowadzonych transakcji: odrębnie dla każdego kontrahenta z uwzględnieniem ustawowego limitu, czy też może w sposób sumaryczny.

Przedmiotowa kwestia wielokrotnie była przedmiotem zainteresowania ze strony Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS), który w ramach wydawanych interpretacji indywidualnych wiele razy stawał po stronie podatników. Przykładowo należy tutaj wskazać na wydane przez Dyrektora KIS interpretacje indywidualne z dnia: 11 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.325.2017.2.APO), 14 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.391.2017.1.ANK), 19 grudnia 2017 r. (nr 0115-KDIT2-3.4010.288.2017.1.KP), 20 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.447.2017.1.MST) oraz 29 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.156.2017.1.SG), gdzie organ podatkowy stwierdza jednoznacznie, że ustawowy limit transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym.

Jednakże, jak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r., podmiot gospodarczy, który przeprowadza transakcje jednego rodzaju na analogicznych warunkach z różnymi podmiotami powiązanymi powoduje, że transakcja ta w dalszym ciągu ma jednorodzajowy charakter. Tym samym Minister Finansów jasno podkreśla, że przepisy ustaw podatkowych w żaden sposób nie stanowią o konieczności ustalania progu dokumentacyjnego osobno dla każdego podmiotu powiązanego.

W związku z powyższym podatnicy, którzy otrzymali interpretację indywidualną w swojej sprawie i stosowali się do niej, stracą wynikającą z niej ochronę. Zgodnie bowiem z art. 14k Ordynacji podatkowej, interpretacja chroni tylko do czasu zmiany bądź stwierdzenia jej wygaśnięcia. Jest niemal pewne, że wielu podatników, którzy dzięki interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS otrzymało ochronę może zostać jej wkrótce pozbawiona na mocy decyzji stwierdzającej jej wygaśnięcie. Obecnie zauważamy wzmożoną aktywność organu podatkowego w zakresie uchylania interpretacji indywidualnych odnoszących się do problemu jednorodzajowości transakcji.

Powyższa zmiana podejścia w zakresie kluczowej kwestii dotyczącej obowiązku dokumentacyjnego jest jeszcze mniej korzystna dla podatników, którzy nie posiadają interpretacji indywidualnej, a na sfinalizowanie dokumentacji w terminie mają niewiele czasu.

Pełną treść interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r., znajdziecie Państwo na stronie Ministerstwa Finansów.
 

Bądź z nami w kontakcie