Aktualizacja dokumentacji cen transferowych - interpretacja ogólna Ministra Finansów

Aktualizacja dokumentacji cen transferowych.

W świetle wydanej przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej z dnia 28 marca 2018 r. (nr: DCT.8201.6.2018), dokumentacja podatkowa sporządzona dla transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu czy też poręczenia) powinna podlegać systematycznemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej niż raz w roku podatkowym.

1000
Segregatory i kalkulator: Aktualizacja dokumentacji cen transferowych

W przytoczonej interpretacji ogólnej Minister Finansów wyjaśnił kwestię sporną dotyczącą dokumentacji podatkowej cen transferowych dla m.in. transakcji finansowych (np. pożyczki, kredytu, emisji obligacji, gwarancji czy poręczenia). Dotychczasowe interpretacje indywidualne prezentowały bowiem odmienne stanowisko dotyczące obowiązku dokumentacyjnego w przypadku m.in. pożyczek, o czym pisaliśmy już na naszym blogu. W wydawanych jak do tej pory interpretacjach indywidualnych Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zajmował stanowisko, zgodnie z którym udokumentowaniu nie podlegają w danym roku podatkowym transakcje finansowe, które zostały dokonane w latach wcześniejszych, nawet jeżeli wywoływały one określone skutki podatkowe w danym roku podatkowym. Takie stanowisko w świetle obowiązków dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych było bardzo korzystne z punktu widzenia podatników.

W ramach przedmiotowej interpretacji Minister Finansów wyjaśnia, że ze względu na swój charakter transakcje finansowe mają charakter ciągły związany z ich kontynuacją w kolejnych latach podatkowych. W związku z tym dokumentacja podatkowa dla takich transakcji powinna podlegać okresowemu przeglądowi i aktualizacji, nie rzadziej jednak niż raz na rok podatkowy. Wobec tego w przypadku, gdy w trakcie realizacji transakcji dojdzie do zmiany warunków transakcji (np. w zakresie wysokości oprocentowania pożyczki lub kredytu, przedłużenia terminu spłaty kapitału lub odsetek, bądź też udzielenia kolejnej transzy pożyczki), wówczas podatnik zobowiązany jest do uwzględniania tych zmian w zaktualizowanej dokumentacji podatkowej.


Niezależnie od tego, czy w danym roku podatkowym miała miejsce jakakolwiek zmiana warunków transakcji lub innych zdarzeń kontynuowanych opisana powyżej, to i tak na podatniku spoczywa obowiązek dokonania aktualizacji dokumentacji podatkowej. Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Finansów przedstawionym w ramach interpretacji ogólnej należy przyjąć, że obowiązek aktualizacji dokumentacji podatkowej dotyczyć będzie całego okresu realizacji np. umowy pożyczki, umowy kredytu lub innej umowy realizowanej w kolejnych latach podatkowych,

Minister Finansów podkreślił, że zmiana istotnych parametrów transakcji w trakcie jej realizacji nie oznacza dokonania nowej transakcji, a zatem nie powstanie obowiązek sporządzenia od podstaw nowej dokumentacji podatkowej. W tej sytuacji natomiast pojawia się obowiązek jej okresowej aktualizacji.

Jak zostało to podkreślone, w oparciu o przepisy przejściowe, powyższe zasady odnoszące się do konieczności dokonywania okresowych przeglądów i aktualizacji odnoszą się także do transakcji lub innych zdarzeń, które rozpoczęły się przed dniem 1 stycznia 2017 roku, a których skutki w dalszym ciągu trwają.

Celem założeń przedstawionych przez Ministra Finansów w przedmiotowej interpretacji jest chęć jak najpełniejszego odzwierciedlenia całego przebiegu transakcji lub zdarzenia w ramach sporządzanej dokumentacji podatkowej, przy uwzględnieniu wszelkich zmian warunków mających miejsce w trakcie ich realizacji.
 

© 2023 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie