Ujawnienie na stronach Ministerstwa Finansów danych podatkowych największych podatników CIT

Publikacja danych największych podatników

KPMG Info - Tax Blog

Ujawnienie na stronach Ministerstwa Finansów danych podatkowych największych podatników CIT

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG. Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

2018-05-23

Ujawnienie na stronach Ministerstwa Finansów danych podatkowych największych podatników CIT

W dniu 30 kwietnia 2018 r. Ministerstwo Finansów opublikowało listę największych podatników podatku dochodowego od osób prawnych za lata 2012 – 2016. Zgodnie z obowiązującymi regulacjami, publikacja indywidualnych danych podatkowych dotyczy wszystkich podatników, których wartość przychodu uzyskanego w danym roku podatkowym przekroczyła równowartość 50 mln euro oraz podatkowych grup kapitałowych (PGK) bez względu na wysokość osiąganych przychodów.


Zestawienie to zawiera podstawowe informacje pozwalające na identyfikację podatników, takie jak np.: firmę (nazwę) podmiotu oraz numer identyfikacji podatkowej, a także następujące dane podatkowe obejmujące przychód, koszty uzyskania przychodu, dochód bądź stratę, podstawę opodatkowania czy też wysokość podatku należnego.

W przypadku liczby podmiotów, których dane podatkowe ujawnione zostały na stronie internetowej Ministerstwa Finansów za poszczególne lata, przedstawiają się one następująco: 

  • rok podatkowy 2016: ujawnionych zostało 58 PGK oraz 2340 podatników innych niż PGK. 
  • rok podatkowy 2015: ujawnionych zostało 61 PGK oraz 2248 podatników innych niż PGK. 
  • rok podatkowy 2014: ujawnionych zostało 61 PGK oraz 2146 podatników innych niż PGK. 
  • rok podatkowy 2013: ujawnionych zostało 43 PGK oraz 2052 podatników innych niż PGK. 
  • rok podatkowy 2012: ujawnionych zostało 28 PGK oraz 1787 podatników innych niż PGK.
     

Rozpiętość przychodów uzyskiwanych przez podmioty gospodarcze inne niż PGK w latach 2012 – 2016 kształtowała się w przedziale od ok. 208 mln zł do przeszło 1,2 bln zł.

Przedmiotowe rozwiązania wprowadzone do ustawy CIT nowelizacją z dnia 24 listopada 2017 r. do obecnej chwili budzą niepokój wśród podatników. Wskazane regulacje w ich ocenie naruszają zasadę równego traktowania podatników i zasadę działania przez organy podatkowe w sposób budzący zaufanie. W ocenie podatników objętych obowiązkiem publikowania ich danych na stronach Ministerstwa Finansów jest to pewna forma napiętnowania i zmuszania do publikowania danych, które np. ze względów biznesowych wspomniane podmioty mogłyby nie chcieć udostępniać publicznie.

Jak napisano w uzasadnieniu do projektu ustawy, powyższe rozwiązanie jest instrumentem o miękkim charakterze, który ma skłonić podatników do starannego i skrupulatnego wypełniania zobowiązań podatkowych. Ponadto, jak wskazuje resort finansów, przedmiotowe regulacje nie mają represyjnego charakteru (przykładowo nie oznaczają one, że dany podmiot nieprawidłowo dokonał rozliczenia swojego zobowiązania podatkowego), a zatem w ocenie Ministerstwa Finansów obawy podatników we wspomnianym zakresie nie mają najmniejszych podstaw.

Szerzej o nowym narzędziu służącym Ministerstwu Finansów do wprowadzenia mechanizmów kontroli publicznej nad podatkowymi rozliczeniami największych przedsiębiorstw i podatkowych grup kapitałowych pisaliśmy już wcześniej na naszym blogu.
 

Bądź z nami w kontakcie