Silos powinien być opodatkowany jak budowla, jeśli przemawiają za tym względy funkcjonalne

Silos na cukier jako budowla

KPMG Info - Tax Blog

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG.

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG. Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

2018-06-07

Silosy zbożowe

Naczelny Sąd Administracyjny w wyrokach z dnia 8 maja 2018 r. (sygn.: II FSK 1281/16; II FSK 331/17; II FSK 1296/16; II FSK 1297/16 – sprawy połączone), stosując niekorzystną dla podatników wykładnię, stanął na stanowisku, że obiekt posiadający ustawowe cechy budynku podlega opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości jak budowla. Wydaje się tym samym, że pogląd przedstawiony w wyroku NSA całkowicie pomija najnowsze orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego.

Naczelny Sąd Administracyjny w niekorzystnych dla podatników wyrokach z dnia 8 maja 2018 r. przyjął, że budynki – dla których podstawę opodatkowania powinna stanowić powierzchnia użytkowa – mogą być opodatkowane w sposób przewidziany dla budowli, jeżeli przemawiają za tym względy funkcjonalne (np. przeznaczenie, wyposażenie czy też sposób i możliwości wykorzystania obiektu jako całości).

Zawisła przed NSA sprawa dotyczyła opodatkowania podatkiem od nieruchomości silosów na cukier. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy oraz wcześniej organy podatkowe obu instancji uznały, że wskazane silosy należy opodatkować jak budowle, mimo że posiadają one, w ocenie skarżącej, ustawowe przymioty budynku (tj. trwałe związanie z gruntem, wydzielenie z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych, fundamenty i dach). NSA, abstrahując od zawartej w ustawie Prawo budowlane (UPB) legalnej definicji budynku, oddalił skargi kasacyjne wniesione przez podatnika. Zdaniem sądu II instancji fakt posiadania przez silosy wszystkich czterech ustawowych cech budynku ma znaczenie drugorzędne, jako że obiekty te są w istocie zbiornikami, co tym samym pozwala na uznanie ich za budowle na gruncie art. 3 pkt 3 UPB.

Wydaje się, że opisywane orzeczenia NSA abstrahują też od wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 grudnia 2017 r. (sygn. SK 48/15). Podkreślono w nim, że argumentacja funkcjonalna nie może prowadzić do zwiększenia zobowiązań jednostek. Ponadto TK doszedł do wniosku, że jeśli po starannym zastosowaniu dyrektyw wykładni językowej oraz ewentualnym skorzystaniu z wykładni systemowej interpretator nie uzyskał jednoznaczności danej wykładni dotyczącej daniny, wówczas interpretujący (tj. właściwy organ) musi dokonać wyboru najbardziej korzystnego rezultatu interpretacyjnego z punktu widzenia obciążeń podatkowych podatnika. Ocena prawna zaprezentowana przez TK przemawia za tym, że na gruncie przedstawionego przez podatnika w sprawie stanu faktycznego silos powinien być opodatkowany jak budynek. Przyjęcie przez NSA podejścia konkurencyjnego, może wpłynąć na próbę opodatkowania podatkiem od nieruchomości obiektów podobnych do silosów.

Źródła:
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AF7DACBCCA
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/5F9D6BDF94
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/A7A3630970
http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/AAA024F389
http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Sprawa?&pokaz=dokumenty&sygnatura=SK%2048/15
 

Bądź z nami w kontakcie