Wśród firm delegujących pracowników, ponad połowa deleguje pracowników do Niemiec. Wśród kolejnych najpopularniejszych państw, do których delegowani są pracownicy z Polski znalazły się Francja, Belgia, Szwecja oraz Dania. Blisko połowa organizacji biorących udział w badaniu KPMG (49% wskazań) deleguje pracowników na podstawie aneksu do polskiej umowy o pracę, na podstawie którego zmieniane jest miejsce pracy – czyli oddelegowania. 39% firm deleguje pracowników w ramach podróży służbowej, a 12% na podstawie lokalnej umowy w kraju wykonywania pracy, jednocześnie zawieszając lub rozwiązując w tym okresie polską umowę o pracę.

61% firm deleguje do pracy za granicą wyłącznie obywateli UE

Większość organizacji (61% wskazań) deleguje pracowników do świadczenia pracy za granicą na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy, z czego 39% firm deleguje pracowników na okres od 1 do 3 miesięcy. Pozostałe 4 na 10 firm deleguje pracowników do okres dłuższy niż rok.

 

79% firm delegowanym pracownikom opłaca składki społeczne w Polsce

Zdecydowana większość delegowanych pracowników (79% wskazań) posiada ubezpieczenie społeczne w Polsce. W tym celu wydawane są specjalne zaświadczenia A1, potwierdzające, że delegowany pracownik podlega systemowi zabezpieczenia społecznego w państwie, które wydało takie zaświadczenie. Zaledwie 21% firm opłaca pracownikom składki na ubezpieczenia społeczne w kraju, do którego ich deleguje. Delegując pracowników do pracy za granicą tylko 67% firm stosowało się do ogółu przepisów lokalnych obowiązujących w państwie przyjmującym. Z kolei 33% firm biorących udział w badaniu KPMG nie posiada pełnej świadomości na temat konieczności stosowania lokalnych przepisów.


Dodatkowe świadczenia dla delegowanych pracowników

79% firm przyznało, że zapewnia swoim pracownikom dodatkowe świadczenia związane z oddelegowaniem ich do pracy za granicą. Praktycznie wszystkie firmy biorące udział w badaniu KPMG w Polsce zapewniają delegowanym pracownikom zakwaterowanie w miejscu oddelegowania, a 77% z nich pokrywa koszty podróży delegowanych pracowników do krajów oddelegowania oraz powrotów do Polski. Mniej niż połowa badanych firm przyznała, że zapewnia delegowanym pracownikom dodatkowe świadczenia w formie wyżywienia lub dodatku pieniężnego z tytułu delegowania. Badanie zostało zrealizowane na przełomie sierpnia i września 2020 r. metodą ankiet internetowych CAWI na próbie 61 firm działających w Polsce, z których 33 delegują pracowników za granicę.