• Paweł Majewski, autor |

Podatnik, będący przedsiębiorcą prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, wystąpił o potwierdzenie momentu powstania obowiązku podatkowego z tytułu otrzymanych akcji spółki, z którą współpracuje, w oparciu o jej program RSU. Przedsiębiorca twierdził, że przychód z tego tytułu powinien powstać tylko i wyłącznie w momencie ostatecznego zbycia akcji spółki i dochód z tej transakcji powinien zostać zaklasyfikowany jako dochód z tytułu kapitałów pieniężnych.

Dyrektor KIS nie zgodził się ze stanowiskiem przedstawionym przez Podatnika i wskazał, że ze względu iż przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie odnoszą się w sposób szczególny do momentu powstania obowiązku z tytułu programów RSU dla osób wykonujących swoje usług na podstawie kontraktów B2B, w takim wypadku mamy do czynienia z dwoma momentami opodatkowania:

1) Otrzymania akcji

Zgodnie ze stanowiskiem Dyrektora KIS ze względu na fakt, że otrzymane akcje spółki stanowiły część wynagrodzenia Podatnika za świadczone usługi, w momencie faktycznego otrzymania akcji przez Podatnika powstaje po jego stronie przychód w wysokości wartości otrzymanych akcji. Przychód z tego tytułu powinien zostać zaklasyfikowany jako przychód z działalności gospodarczej i rozliczony tak jak pozostałe dochody z tej działalność.

2) Zbycia akcji

W momencie zbycia akcji przychód z tytułu sprzedaży akcji powinien zostać zaklasyfikowany jako przychód z kapitałów pieniężnych i podatkowany 19% stawką podatku PIT. Dochód z tego tytułu powinien zostać rozliczony w odrębnym rozliczeniu PIT-38.

Trzeba tutaj podkreślić, że Dyrektor KIS wskazał iż nie ma możliwość rozliczenia sprzedaży akcji w ramach działalności gospodarczej, gdyż profil działalność Podatnika nie wskazuje, że prowadzi on działalność w zakresie inwestowania w papiery wartościowe.

W związku z powyższym, należy pamiętać, że współpracownicy w odniesieniu do otrzymanych akcji w ramach obowiązujących programów, mają więcej obowiązków administracyjnych niż pracownicy polskiej spółki lub spółki matki przyznającej akcje.