• Sebastian Kałuża, autor |

W niedawno wydanej interpretacji indywidualnej, fiskus potwierdza, że przewalutowanie oraz umorzenie kredytu we frankach spełnia warunki do zaniechania poboru podatku dochodowego.

Przychód z nieodpłatnych świadczeń

Co do zasady, umorzenie kredytu lub jego części, bądź umorzenie kwot niezapłaconych odsetek od kredytu, prowadzi do powstania przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia. Gdyby nie umorzenie części niespłaconego kredytu lub odsetek od tego kredytu, kredytobiorca były zobowiązany do ich zapłaty, co spowodowałoby pomniejszenie jego majątku. Tym samym, umorzenie tego świadczenia oznacza uzyskanie po stronie kredytobiorcy przysporzenia majątkowego.

Zaniechanie poboru PIT

Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów (przychodów) związanych z kredytem hipotecznym udzielonym na cele mieszkaniowe wprowadzono regulacje, zgodnie z którymi podatek dochodowy od osób fizycznych nie jest pobierany od dochodów (przychodów):

 

  1. umorzonych wierzytelności dotyczących kredytów hipotecznych zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe, a także
  2. ujemnego oprocentowania kredytów zaciągniętych na własne cele mieszkaniowe w walucie obcej lub w polskich złotych, lecz nominowanych lub indeksowanych do waluty obcej

‒ udzielonych przed 15 stycznia 2015 r. przez podmioty, które podlegają nadzorowi państwowego organu nadzoru nad rynkiem finansowym, uprawnione do udzielania kredytów na podstawie odrębnych ustaw.

Umorzenie i przewalutowanie kredytu mieszkaniowego

6 maja 2021 r. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego (nr 0114-KDIP3-1.4011.125.2021.1.MK1), w której potwierdził, że zarówno umorzenie, jak i przewalutowanie kredytu we frankach spełnia warunki do zaniechania poboru podatku dochodowego. Chodzi w szczególności o sytuacje, gdy kredytobiorcy złożyli oświadczenie, że kredyty były związane z celami mieszkaniowymi oraz jeżeli nie skorzystali oni z umorzenia innego kredytu hipotecznego, zaciągniętego na własne cele mieszkaniowe.

Jeżeli powyższe kryteria są spełnione, to bank nie ma obowiązku sporządzenia informacji PIT-11. Jeżeli natomiast bank nie uzyskał oświadczenia kredytobiorców, że kredyty były związane z ich celami mieszkaniowymi lub posiada jednoznaczne informacje, że nie są spełnione kryteria zaniechania poboru podatku, wówczas jest zobowiązany do sporządzenia informacji PIT-11 o wysokości przychodów. Jednakże, jak zostało wskazane w interpretacji, nie oznacza to, że kredytobiorca będzie zobowiązany do zapłaty PIT. Kredytobiorca odpowiedzialny jest za prawidłowe sporządzenie zeznania podatkowego i może np. uznać, że spełnione są kryteria do zaniechania poboru PIT i nie uwzględniać tych przychodów w składanym przez siebie zeznaniu podatkowym.

Przewalutowanie innych kredytów

Dyrektor KIS potwierdził, że również przewalutowanie innych kredytów nie powinno się wiązać z powstaniem jakiegokolwiek przychodu po stronie kredytobiorcy, ponieważ ewentualna różnica wynikająca z przewalutowania jest nieistotna z punktu widzenia przepisów prawa podatkowego.

Oczywiście należy mieć na uwadze, że interpretacje indywidualne dotyczą określonych stanów faktycznych, w których są wiążące. Rozstrzygnięcie Dyrektora KIS daje jednak obraz stanowiska organów podatkowych. Chcąc mieć pewność w konkretnej sprawie, zalecane byłoby wystąpienie z własnym wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego.