• Mariusz Kułagowski, autor |
  • Krzysztof Holke, autor |

Od 1 lipca 2021 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące Krajowego Rejestru Sądowego oraz postępowania przed sądami rejestrowymi. Obecnie, wszystkie wnioski dotyczące podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców muszą być składane z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Nowe przepisy stanowią realizację zapowiadanej przez lata i wielokrotnie przekładanej informatyzacji postępowania przed sądami rejestrowymi.

Wraz z początkiem lipca weszły od dawna zapowiadane przepisy informatyzujące postępowanie rejestrowe (wprowadzające tzw. e-KRS). Początkowo miały one wejść w marcu 2020 r., jednak ustawodawca kilkukrotnie decydował się na ich przełożenie; najpierw z marca 2020 r. na marzec 2021 r., a następnie na 1 lipca 2021 r. Mimo szerokiego zakresu zmian, należy pamiętać, że informatyzacja postępowania rejestrowego dalej nie ma pełnego charakteru i nie jest obligatoryjna dla wniosków niedotyczących podmiotów podlegających wpisowi do rejestru przedsiębiorców (tj. np. w zakresie wpisów dotyczących stowarzyszeń czy fundacji nieprowadzących działalności gospodarczej). Złożenie jednak wniosku z pominięciem nowego systemu, gdy zastosowanie jego jest obowiązkowe, skutkuje zwrotem wniosku bez wzywania do uzupełnienia braków.

Zinformatyzowane postępowanie rejestrowe odbywa się z wykorzystaniem Portalu Rejestrów Sądowych dostępnego pod adresem:  https://prs.ms.gov.pl/. Przed złożeniem jakiegokolwiek pisma lub wniosku konieczne jest zarejestrowanie się na portalu. Potwierdzenie tożsamości może nastąpić z wykorzystaniem kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego (tzw. podpis ePUAP) lub podpisu osobistego (e-dowodu). Co do zasady, całe postępowanie od momentu złożenia wniosku do wydania orzeczenia przez sąd rejestrowy jest prowadzone z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Z jego użyciem, wnioskodawca wypełnia właściwy wniosek, podpisuje go, a także odbiera korespondencje z sądu i w odpowiedzi na nią wysyła dalsze pisma. Również z wykorzystaniem portalu, uczestnik postępowania przedkłada wymagane załączniki. Sposób postępowania z załącznikami różni się jednak od ich rodzaju:

  • W przypadku załącznika w formie aktu notarialnego, umieszczonego w Centralnym Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych, wystarczające jest podanie jego numeru w Repozytorium. Nie ma konieczności załączania do pisma (w tym wniosku) jego skanu.
  • W przypadku załącznika, który ma postać elektroniczną, konieczne jest jego dołączenie do pisma i podpisanie przez wnioskodawcę.
  • W przypadku załącznika, który ma postać papierową, możliwe jest:

Poświadczenie jego elektronicznego odpisu (skanu) przez notariusza albo adwokata lub radcę prawnego występującego w sprawie jako pełnomocnik i dołączenie go do pisma;

albo

Dołączenie jego elektronicznej kopii (skanu) do wniosku i przesłanie oryginału w postaci papierowej (albo odpisu sporządzonego przez notariusza) do właściwego sądu rejestrowego w ciągu 3 dni od dnia złożenia pisma w systemie.

Interfejs portalu należy ocenić jako intuicyjny, choć konieczne wydają się dalsze prace nad zapewnieniem jego stabilności. W szczególności, przy pracy nad wnioskami, rekomendujemy ich regularne zapisywanie (jako tzw. „kopii roboczej”), tak by przy pojawiających się dość często błędach nie utracić dotychczasowej pracy. W praktyce uciążliwa może być również blokada, która nie pozwala kopiować treści do pism (w tym wniosków). Dołączając do pisma załączniki, warto także pamiętać, że nazwa załączonych plików może mieć maksymalnie 50 znaków. Do podpisania załączników i pism (w tym wniosków) konieczne jest wykorzystanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, profilu zaufanego (tzw. podpisu ePUAP) lub podpisu osobistego (e-dowodu). Wnioski można opłacać m.in. z wykorzystaniem systemu ePłatności sądowych, wspierającego szybkie przelewy, płatności BLIK oraz płatności kartą.

Wejście w życie nowych przepisów oraz nowego systemu teleinformatycznego, rodzi pytanie jak z jego obsługą poradzą sobie sądy? Czy wbrew założeniom ustawodawcy nie doprowadzi to do przedłużenia postępowania i nie spowodowuje dodatkowych kłopotów związanych m.in. ze składaniem załączników. Niemniej jednak, jest to kolejny krok ku – wydaje się nieuchronnej – informatyzacji postępowania sądowego. 

Wszystkich zainteresowanych nowymi przepisami oraz ich praktycznym zastosowaniem zapraszamy do kontaktu.