• Mirosław Michna, autor |
  • Martin Wrbka, autor |

Znowelizowane w 2021 r. przepisy ustawy Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127 i 2320), do których definicji wprost odsyła ustawa o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1170 t.j. ze zm.), dają obecnie możliwość wyłączenia z opodatkowania podatkiem od nieruchomości kabli telekomunikacyjnych, które podlegały dotąd opodatkowaniu tym podatkiem według stawki 2 proc.

Nowelizacja Prawa budowlanego

Ustawa z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. poz. 11) wprowadziła zmiany do definicji obiektu linowego (art. 3 pkt 3a) zawartej w ustawie Prawo budowlane.

Zmieniona definicja obiektu liniowego mówi, że nie tylko kable telekomunikacyjne zainstalowane w kanalizacji kablowej i kable zainstalowane w kanale technologicznym, ale również kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Jak czytamy w uzasadnieniu, głównym celem zmiany jest zmniejszenie kosztów zapewnienia powszechnego dostępu do szybkiego Internetu, która ma nastąpić dzięki inwestycjom współfinansowanym ze środków publicznych. Kolejnym powodem wprowadzenia omawianej zmiany w definicji obiektu liniowego jest wyeliminowanie sytuacji występowania różnic w opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości w zależności od tego, czy kabel umieszczany jest nad czy pod ziemią.

Należy przy tym zaznaczyć, że zarówno od kanalizacji jak i od linii nadziemnej naliczany jest już podatek od nieruchomości. Udostępnienie jednej i drugiej infrastruktury w celu umieszczenia kabla następuje natomiast za opłatą. W związku z tym w pełni zasadne jest potwierdzenie, że w obu przypadkach podejście do opodatkowania kabli umieszczanych w i na istniejącej infrastrukturze jest tożsame. Tak więc zaproponowana zmiana doprowadza do zrównania warunków inwestycyjnych na różnych obszarach kraju i zrównuje podejście w zakresie opodatkowania tożsamych inwestycji.

Skutki nowelizacji w zakresie podatku od nieruchomości

Zmiana definicji obiektu liniowego zawarta w Prawie budowlanym wpływa na zakres opodatkowania obiektów liniowych w postaci kabli telekomunikacyjnych podatkiem od nieruchomości.

Dotychczasowa definicja obiektu liniowego wyłączała co do zasady z zakresu opodatkowania podatkiem od nieruchomości kable w kanalizacji i kanale technologicznym. Wyłączeniu nie podlegały jednak zgodnie z przeważającym stanowiskiem kable telekomunikacyjne podwieszone pod istniejącą linią, np. elektroenergetyczną.

Obecnie, zgodnie z nową definicją, przez obiekt liniowy należ rozumieć obiekt budowlany, którego charakterystycznym parametrem jest długość, w szczególności droga wraz ze zjazdami, linia kolejowa, wodociąg, kanał, gazociąg, ciepłociąg, rurociąg, linia i trakcja elektroenergetyczna, linia kablowa nadziemna i, umieszczona bezpośrednio w ziemi, podziemna, wał przeciwpowodziowy oraz kanalizacja kablowa, przy czym kable zainstalowane w kanalizacji kablowej, kable zainstalowane w kanale technologicznym oraz kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej nadziemnej nie stanowią obiektu budowlanego lub jego części ani urządzenia budowlanego.

Nowelizacja wprost wyłącza więc kable telekomunikacyjne dowieszone do już istniejącej linii kablowej z zakresu pojęcia obiektu budowlanego, jego części oraz urządzenia budowlanego, co jest równoznaczne z wyłączenie ich z opodatkowania podatkiem od nieruchomości. 

Przepisy ustawy nowelizującej weszły w życie z dniem 5 stycznia 2021 r. W konsekwencji, w odniesieniu do kabli telekomunikacyjnych dowieszonych do już istniejącej linii kablowej nadziemnej obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości wygasł z upływem stycznia 2021 r.

Wątpliwości interpretacyjne i wdrożenie zmian

Zwracamy uwagę, że w zakresie kwalifikacji obiektu jako obiektu budowlanego w rozumieniu zmienionej definicji zawartej w Prawie budowlanym mogą pojawiać się wątpliwości interpretacyjne, w szczególności w odniesieniu do kabli telekomunikacyjnych już podwieszonych, podwieszanych na własnych słupach operatorów, oraz w przypadku, gdy ze zwolnienia będą chcieli skorzystać zwykli przedsiębiorcy (np. w zakresie sieci wewnątrzzakładowych). Należy również zauważyć, że przesłanka „dowieszenia” może być niekorzystanie interpretowana przez Gminy i może być rozumiana w ten sposób, że „zwolnienie” nie będzie dotyczyć kabli telekomunikacyjnych już podwieszonych tylko nowych inwestycji.

W związku z powyższym, każde przedsiębiorstwo posiadające infrastrukturę telekomunikacyjną, sieci, światłowody itp. powinno dokonać rewizji posiadanych przez siebie obiektów budowlanych, które mogłyby zostać wyłączone z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

KPMG oferuje wsparcie we wdrożeniu powyższego wyłączenia obiektów liniowych z opodatkowania podatkiem od nieruchomości.

Jeżeli są Państwo zainteresowani szczegółami dotyczącymi omawianych zagadnień, prosimy o kontakt.