Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. bez podatku CIT dla spółki? | Anna Tyniec

Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki

Od dnia 1 stycznia 2015 roku przekazanie w formie rzeczowej majątku w miejsce pieniężnej spłaty zobowiązania może wiązać się dla dłużników z powstaniem przychodu podatkowego. Jednym z najbardziej wątpliwych, w kontekście odpowiedzi na pytanie, czy rzeczowe uregulowanie zobowiązania generuje przychód podatkowy, jest wydanie wspólnikom rzeczowego majątku likwidowanej spółki z o.o.

1000

Kontakt

Starszy konsultant, dział doradztwa podatkowego

Assistant Manager, Doradztwo Podatkowe

KPMG in Poland

Adres e-mail
Przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. bez podatku CIT dla spółki?

Podstawą dla powstania przychodu w tej sytuacji może być art. 14a ustawy CIT. Zgodnie z tym przepisem dłużnik, który zamiast spłacić ciążące na nim zobowiązanie pieniężne reguluje je w formie rzeczowej (np. przenosi własność samochodu) powinien rozpoznać przychód w wysokości regulowanego zobowiązania.

 

SUBSKRYBUJ >>


Co istotne, żaden z ww. wyroków nie jest prawomocny, co oznacza, że definitywne rozstrzygnięcie zagadnienia nastąpi dopiero z chwilą wypowiedzenia się w tym temacie przez Naczelny Sąd Administracyjny. Do tego momentu podatnicy, z dużym prawdopodobieństwem, mogą spodziewać się, że organy skarbowe utrzymają swoje dotychczasowe stanowisko, iż poddanie pod ocenę Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej zagadnienia opodatkowania na podstawie art. 14a ustawy o CIT przekazania wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. wiązać się będzie z kwalifikacją tego zdarzenia jako zdarzenia rodzącego przychód po stronie likwidowanej spółki.
Wcześniej w podobny sposób odnośnie omawianego zagadnienia wypowiedziały się WSA w Łodzi w wyroku z dnia 19 kwietnia 2016 r. (I SA/Łd 146/16) oraz WSA w Gdańsku w wyroku z dnia 23 listopada 2016 r. (I SA/Gd 1129/16)1.
Dosłowna treść art. 14a ustawy o CIT nie pozwala jednak na wniosek, że zakresem zastosowania tego przepisu objęte jest również przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. (przepis ten wspomina o zobowiązaniach wynikających z pożyczki/kredytu, dywidendy, umorzenia lub zbycia w celu umorzenia udziałów lub akcji). Na powyższą kwestię uwagę zwrócił Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z dnia 23 sierpnia 2017 r. (III SA/Wa 2976/16), argumentując, że zamierzony cel ustawodawcy, który nie znalazł jednak swojego odzwierciedlenia w tekście ustawy nie może być sam w sobie podstawą nałożenia na spółkę podatku. Sąd, odwołując się do przepisów kodeksu spółek handlowych, wskazał również, że w przypadku przekazania wspólnikom przez spółkę pozostałego po spłacie innych zobowiązań majątku tej spółki, nie mamy do czynienia z sytuacją regulowaniem przez spółkę jej zobowiązań względem wspólników – wydanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki jest czynnością o odmiennym charakterze, następuje na podstawie przepisów kodeksu spółek handlowych, jej dokonania nie poprzedza powstanie jakiegokolwiek zobowiązania spółki względem wspólników. W konsekwencji zdarzenie to nie może generować przychodu podlegającego opodatkowaniu.W odniesieniu do likwidowanej spółki z o.o., która w ten sposób (rzeczowo) wydaje wspólnikom nadwyżkę majątku spółki pozostałą po spłacie jej wierzycieli, stanowisko organów podatkowych jest jednolite. Zdaniem organów przekazanie wspólnikom majątku likwidowanej spółki z o.o. jest zdarzeniem analogicznym w skutkach do odpłatnego zbycia tych składników majątku spółki, a tym samym wiąże się z powstaniem przychodu po stronie spółki. Uzasadniając swoje stanowisko organy podatkowe oraz Ministerstwo Finansów wskazują, że podstawą dla wprowadzenia art. 14a było przeciwdziałanie praktykom optymalizacyjnym polegającym na regulowaniu przez spółkę jej zobowiązań wobec wspólnika z tytułu dywidendy, umorzenia udziałów, czy też w związku z likwidacją spółki w formie rzeczowej (zdarzenia te, zdaniem istotnej części orzecznictwa, były wolne od podatku).

W praktyce brak pewności co skutków podatkowych wydania wspólnikom likwidowanej spółki jej majątku rodzi problemy po stronie likwidowanych spółek kapitałowych. Nie zawsze bowiem dochodzi do pełnego upłynnienia majątku, w efekcie czego niezbędne jest rzeczowe wydanie majątku na rzecz wspólników. Korzystna dla likwidowanych spółek kapitałowych linia orzecznicza, stwarza szanse na sprawniejsze i bardziej racjonalne prowadzenie procesów likwidacji.

1źródło: http://orzeczenia.nsa.gov.pl


 

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs