Publikacja rozporządzenia w zakresie dokumentacji cen transferowych

Nowe rozporządzenie TP

W dniu 18 września 2017 r. zostało ogłoszone długo wyczekiwane rozporządzenie w sprawie informacji zawartych w dokumentacji podatkowej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (Dz.U. 2017, poz. 1753), stanowiące uszczegółowienie znowelizowanych w 2017 r. przepisów dotyczących obowiązku opracowania dokumentacji cen transferowych z podmiotami powiązanymi (tzw. Local file i Master file).

1000
Publikacja rozporządzenia w zakresie dokumentacji cen transferowych

Jest to wiadomość szczególnie istotna dla ok. 20 tysięcy podatników CIT, którzy według szacunków Ministerstwa Rozwoju i Finansów są objęci nowymi regulacjami (źródło: Ministerstwo Finansów, Ocena skutków regulacji, 30 maja 2017 r.) – dla przypomnienia, od 2017 r. obowiązek dokumentacyjny dotyczy podmiotów zawierających transakcje z podmiotami powiązanymi, których przychody lub koszty w roku poprzedzającym osiągnęły próg 2.000.000 EUR.

Pierwszy projekt rozporządzenia pojawił się już w listopadzie 2016 r. i to na nim w znaczniej mierze opierali się podatnicy, którzy rozpoczęli już pracę nad dokumentacjami za 2017 r. Po etapie konsultacji publicznych, Ministerstwo Rozwoju i Finansów zdecydowało się jednak na jego modyfikację, tzn. zrezygnowano m.in. z konieczności przedstawienia powiązań pomiędzy opisywanymi transakcjami.

Ze względu na stopień skomplikowania regulowanej materii, na początku dokumentu został umieszczony słowniczek pojęć, który wyjaśnia czym ma być m.in. analiza funkcjonalna – obejmująca opis działań zaangażowanych stron, funkcje, angażowany kapitał ludzki, zaangażowane aktywa, w tym wartości niematerialne, a także ponoszone ryzyka, w tym w zakresie sprawowania nad nim kontroli oraz posiadania zdolności finansowych do ich ponoszenia. Tak szczegółowe opisanie ryzyka jest nowością dla podatników i będzie wiązało się z koniecznością przeprowadzenia bardzo dokładnej analizy m.in. dokumentów ubezpieczeniowych oraz polityki grupowej w tym zakresie. Wyszczególnienie tych elementów ma na celu pomoc organom podatkowym w zidentyfikowaniu strony transakcji, która powinna realnie generować dochód, a w konsekwencji w prawidłowym nałożeniu na ten podmiot podatku dochodowego. Analiza ma być dokonywana „odrębnie dla każdego rodzaju działalności”. W rozporządzeniu nie sprecyzowano jednak, czy chodzi o każdą transakcję osobno, czy o ogólne wskazanie działalności usługowej, produkcyjnej, dystrybucyjnej itd. prowadzonej przez dany podmiot. Ponadto, dodatkowym elementem, który ma zostać uwzględniony w dokumentacji, a który nie pojawił się w listopadowym projekcie jest tzw. opis profilu funkcjonalnego podatnika, będący uzupełnieniem dla analizy funkcjonalnej. Wątpliwości może budzić kwestia, czy ma on odnosić się do całokształtu działalności podmiotu w grupie, czy do konkretnej, opisywanej w dokumentacji transakcji (np. w sytuacji gdy spółka produkcyjna nabywa usługi doradztwa informatycznego z grupy). Ministerstwo wskazało również, że informacje o rodzaju powiązań powinny być aktualne na pierwszy dzień roku podatkowego, chyba, że dokumentacja jest sporządzana po jego zakończeniu – w takim wypadku uwzględniać się będzie powiązania na dzień zakończenia roku podatkowego.

W rozporządzeniu wskazano, że wartość transakcji ma wynikać z faktur i faktycznie dokonanych płatności. Wskazane jest więc przedstawianie tych dwóch wartości jako odrębnych pozycji w dokumentacji. Ponadto, zawiera dookreślenie wymaganych, szczegółowych informacji w zakresie danych identyfikujących podmioty powiązane oraz opisu przebiegu transakcji.

W odniesieniu do analizy porównawczej obowiązkowej dla podmiotów, których przychody lub koszty przekraczają w roku poprzedzającym równowartość 10.000.000 EUR, Ministerstwo zdecydowało się na niewielkie zmiany w stosunku do pierwotnego projektu. Podatnicy będą musieli uzasadnić brak któregokolwiek z elementów analizy porównawczej.

W stosunku do tzw. Master file, rozporządzenie wskazuje na obligatoryjne przedstawienie m.in. struktury grupy w formie schematu, polityki cen transferowych, szczegółów działalności oraz finansowania przez podmioty niezależne. Ponadto, szczególny nacisk został położony na konieczność dokładnego opisania strategii grupy w zakresie posiadania, tworzenia, ulepszenia i wykorzystania wartości niematerialnych.

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od jego ogłoszenia.

Opublikowanie rozporządzenia zakończyło okres niepewności zarówno spółek zobowiązanych do przygotowania dokumentacji, jaki doradców specjalizujących się w cenach transferowych. Niemniej jednak, praktyka pokaże, w jaki sposób wskazane przepisy będą interpretowane przez organy podatkowe.

Powyższy komentarz KPMG ma na celu zwrócenie Państwa uwagi na fakt opublikowania rozporządzenia i nie omawia w sposób wyczerpujący wszystkich jego elementów, dlatego zachęcamy do zapoznania się z jego pełną treścią, którą można znaleźć w Dzienniku Ustaw.

Zespół KPMG, wychodząc naprzeciw wyzwaniom stawianym przez nowe regulacje oraz mając na uwadze, że samodzielne przygotowanie dokumentacji cen transferowych może być dla podatników niezwykle czasochłonne i wiązać się z dużymi nakładami pracy, chętnie służy Państwu pomocą w tym zakresie.

Nasze usługi obejmują m.in.:

  • opracowywanie kompleksowych dokumentacji, w oparciu o regulacje obowiązujące zarówno przed jak i po 1 stycznia 2017 r.,
  • weryfikację dokumentacji pod kątem ich zgodności z przepisami oraz
  • przygotowywanie analizy danych porównawczych (tzw. benchmarking) z wykorzystaniem specjalistycznych baz danych.

Zapraszamy do kontaktu.

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs