• Sebastian Sterbicki, autor |

Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, zdefiniowała możliwość dokonywania odliczeń darowizn dokonanych w całym roku 2020, a także w kolejnym roku, do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan pandemii ogłoszony z powodu COVID-19.

Darowizny na walkę z COVID-19

Wybuch pandemii koronawirusa spowodował, iż Polski Rząd wprowadził ulgi podatkowe związane z dokonywanymi darowiznami. Celem tego jest walka ze skutkami pandemii COVID-19 oraz zachęcenie obywateli do wsparcia Państwa w walce z pandemią. Ustawa z dnia 28.11.2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw, zdefiniowała możliwość dokonywania odliczeń darowizn dokonanych w całym roku 2020, a także w kolejnym roku, do końca miesiąca, w którym zostanie odwołany stan pandemii ogłoszony z powodu COVID-19. Przed tą zmianą, możliwe było odliczenie darowizn dokonanych jedynie do końca września 2020 roku. Podatnicy, którzy dokonali darowizn, mających na celu walkę z pandemią, będą mogli dokonać odliczeń z tego tytułu w zeznaniu rocznym za rok 2020. Tak jak w przypadku innych darowizn, kwota darowizn związanych z pandemią podlega odliczeniu od dochodu.

Katalog darowizn związanych z pandemią dzieli się na:

 • darowizny na walkę ze skutkami pandemii COVID-19;
 • darowizny sprzętu komputerowego;
 • darowizny osocza.

Darowizny na walkę ze skutkami pandemii COVID-19

Zgodnie z art. 52n Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, podatnik może odliczyć od dochodu wartość darowizny pieniężnej lub rzeczowej przekazanej na rzecz:

 

 1. Podmiotów świadczących opiekę zdrowotną, wpisanym do wykazu, o którym mowa w art. 7 ustawy o COVID-19 (ustawa z dnia 2 marca 2020 r.). Wykaz podmiotów świadczących opiekę zdrowotną jest opracowywany przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w porozumieniu z wojewodą. Zawiera on podmioty świadczące opiekę zdrowotną oraz podmioty wykonujące transport sanitarny w związku z przeciwdziałaniem skutkom koronawirusa.
 2. Agencji Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych.
 3. Centralnej Bazy Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania działalności statutowej.
 4. Domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, w tym z usługami opiekuńczymi, ośrodków wsparcia, rodzinnych domów pomocy, domów pomocy społecznej, o których mowa w ustawie o pomocy społecznej.
 5. Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

Należy tu dodać, że ulga podatkowa obowiązuje również, gdy darowizna na rzecz podmiotów wykazanych w punkcie 1-3 została przekazana za pomocą organizacji pożytku publicznego, gdzie przekazanie organizacji darowizny przez podatnika miało miejsce w okresie 1 styczeń – 31 Maj 2020 roku, i w tym samym okresie organizacja przekazała darowiznę wskazanemu podmiotowi. Jednocześnie, podatnik powinien otrzymać pisemną informację o dacie przekazania darowizny, oraz nazwę podmiotu, który został obdarowany.

Darowizny sprzętu komputerowego

Ten rodzaj darowizny jest obwarowany warunkami jakie sprzęt musi spełniać, aby mógł zostać zakwalifikowany jako darowizna związana z pandemią COVID-19. Przedmiotem darowizny może zostać sprzęt komputerowy lub tablety, które na moment przekazania są zdatne do użytku, kompletne, a ich data produkcji nie jest starsza niż 3 lata od dnia dokonania darowizny. Zgodnie z art. 52x Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, przez podatnika może zostać odliczona darowizna dokonana na rzecz:

 

 1. organów prowadzących placówki oświatowe;
 2. organizacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych (pozarządowych organizacji pożytku publicznego, wykonujących działalność społecznie użyteczną. Przez organizację pozarządową rozumie się organizacje niebędące jednostkami sektora finansów publicznych oraz organizacje niedziałające w celu osiągnięcia zysku) lub operatorowi OSE, o którym mowa w ustawie z dnia 27 października 2017 r. o Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej (Dz. U. poz. 2184, z 2019 r. poz. 1815 oraz z 2020 r. poz. 695), z przeznaczeniem na cele dalszego nieodpłatnego przekazania organom prowadzącym placówki oświatowe lub placówkom oświatowym.

Darowizna osocza

W przypadku tej darowizny, odliczenie przysługuje podatnikom, którzy przeszli COVID-19 i w roku 2020 zdecydowali się na honorowe przekazanie osocza.

Należy pamiętać, iż odliczeniu nie podlegają darowizny: zwrócone w jakiejkolwiek formie, zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, uprzednio odliczone od dochodu, odliczone już na podstawie art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i art. 11 ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Wysokość ulgi

W odróżnieniu od standardowych darowizn, wysokość ulgi możliwej do odliczenia z tytułu darowizn na rzecz przeciwdziałania pandemii, oraz darowizn sprzętu komputerowego, zależy od daty, kiedy darowizna była dokonana. Wysokość możliwej ulgi, w zależności od daty przekazania, przedstawia się następująco:

 1. darowizny przekazane do końca kwietnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny,
 2. darowizny przekazane w maju 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny,
 3. darowizny przekazane od 1 czerwca 2020 r. do 30 września 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny,
 4. darowizny przekazane od 1 października 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. podlegają odliczeniu w wysokości 200% wartości darowizny.
 5. od 1 stycznia 2021 r. do 31 marca 2021 r. podlegają odliczeniu w wysokości 150% wartości darowizny.
 6. od 1 kwietnia 2021 r. do końca miesiąca, w którym odwołano stan epidemii ogłoszony z powodu COVID-19 podlegają odliczeniu w wysokości kwoty odpowiadającej wartości darowizny.

W przypadku darowizn przekazanych za pomocą organizacji pożytku publicznego, kwota odliczenia do dnia 30 kwietnia 2020 roku wynosi 200% przekazanej darowizny, natomiast przy darowiźnie z maja 2020 roku, odliczeniu podlega kwota 150% przekazanej darowizny.

Jeżeli przedmiotem darowizny są towary opodatkowane VAT, za kwotę darowizny uważa się wartość towaru plus VAT – w części przekraczającej kwotę podatku naliczonego, którą podatnik ma prawo odliczyć zgodnie z przepisami o VAT z tytułu dokonania tej darowizny.

W przypadku darowizny osocza, stosuje się standardowe reguły odliczenia stosowane przy oddawaniu krwi lub osocza, gdzie wysokość ulgi zależy od ilości przekazanego osocza, oraz kwoty ekwiwalentu pieniężnego ustalonego przez Ministra Zdrowia, która w chwili obecnej wynosi 130 zł za litr osocza. Maksymalna kwota ulgi z tego tytułu wynosi 3250 zł rocznie.

Warunki pozwalające na odliczenie ulgi

Podobnie jak w przypadku zwykłego katalogu darowizn, podstawowymi dokumentami pozwalającymi na skorzystanie z ulgi są: dowody wpłaty na rachunek obdarowanego przy darowiźnie pieniężnej. W przypadku darowizny rzeczowej dokument poświadczający dane darczyńcy, oraz wysokość darowizny wraz z oświadczeniem przyjęcia podpisanym przez obdarowanego. Darowizna osocza może być potwierdzona zaświadczeniem z jednostki realizującej pobieranie krwi lub osocza.

Realizacja odliczenie

Ulgę z tytułu darowizn przekazanych na cele walki ze skutkami pandemii można rozliczyć:

 • W rocznej deklaracji podatkowej dotyczącej podatku dochodowego od osób fizycznych(PIT-37, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-28) poprzez dedykowany załącznik PIT/O.
 • W czasie trwania roku podatkowego, gdzie odliczenie darowizn następuje przy obliczaniu zaliczek od dochodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej. Kwota odliczenia oraz dane obdarowanego powinny zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym.
 • Przy obliczaniu kwoty miesięcznego lub kwartalnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Kwota odliczenia oraz dane obdarowanego powinny zostać uwzględnione w zeznaniu rocznym PIT-28.

Podstawa prawna:
Ustawa z 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2123)
art. 52n ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 1426 ze zm.)

Źródło: Artykuł pt. „Darowizny na walkę z COVID-19 są premiowane przez fiskusa” ukazał się w dzienniku Rzeczpospolita 15 marca 2021 r.