Zwiększona ulga na B+R

Zwiększona ulga na B+R

Czym jest ulga na B+R? Ulga podatkowa na działalność badawczo-rozwojową to instrument pozwalający zmniejszyć koszty rozwoju przedsiębiorstwa.

1000
Marcin Mańkowski KPMG w Polsce

Starszy menedżer, Doradztwo Podatkowe, Zespół ds. Innowacji, Ulg i Dotacji

KPMG in Poland

Adres e-mail

Uprawnia on przedsiębiorstwa do obniżenia podstawy opodatkowania, z tytułu prowadzonej przez nie działalności w obszarze badań i rozwoju, dzięki czemu przedsiębiorstwo może zyskać 190 zł z każdych wydanych 1000 zł (285 zł posiadając status centrum badawczo-rozwojowego). Przy czym, działalność badawczo-rozwojową należy rozumieć, jako działalność twórczą obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowaną w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań.


W praktyce, każde przedsiębiorstwo, które udoskonala swoje produkty, technologie (w tym technologie produkcji), usługi lub tworzy nowe od podstaw może spełniać przesłanki realizacji działalności B+R kwalifikującej się do ulgi. Kluczowe jest prowadzenie przez podatnika działalności badawczo-rozwojowej, przy czym wymogi ulgi nie narzucają minimalnego pułapu innowacyjności – rezultaty mogą stanowić nowość jedynie w skali przedsiębiorstwa. Obszary badań i rozwoju można zidentyfikować w każdej branży, np. w:

  • branży budowlanej, m.in. rozwój systemów prefabrykacji, w tym badania nad wykorzystaniem nowych materiałów;
  • ICT, m.in. rozwój narzędzi i technik związanych z oprogramowaniem wyspecjalizowanym (przetwarzanie obrazów, prezentacja danych geograficznych, rozpoznawanie pisma);
  • branży spożywczej, m.in. rozwój technologii i urządzeń do zbioru i przechowywania produktów rolnych;
  • branży recyklingu surowców, m.in. ulepszone technologie przetwarzania odpadów (np. mechanicznie, termicznie, biologicznie);
  • branży finansowej, m.in. rozwój systemów zwiększających efektywność przetwarzania danych transakcyjnych;
  • branży medycznej, m.in. badania nad nowymi formami i postaciami leków wieloskładnikowych.

Jaka jest korzyść?

Od początku 2018 roku, limit odliczenia kosztów kwalifikowanych został znacząco podwyższony i obecnie wynosi 100% dla wszystkich przedsiębiorstw, z wyłączeniem przedsiębiorstw o statusie centrum badawczo-rozwojowego (formalny status, który może uzyskać przedsiębiorstwo po spełnieniu określonych wymogów), dla których limit odliczenia wynosi do 150%. W efekcie przedsiębiorcy do celów podatkowych mogą rozpoznać koszty kwalifikowane działalności B+R w wysokości 200% lub 250%. Oznacza to, że podatnik z każdego 1000 zł poniesionego na badania i rozwój, może dodatkowo odliczyć od podstawy opodatkowania od 1000 zł do nawet 1500 zł, co przekłada się na bezpośrednie zmniejszenie podatku od 190 zł do 285 zł.

Pozycja  Wartość bez ulgi B+R [zł] Wartość z ulgą B+R [zł] Wartość z ulgą CBR [zł]
Koszty B+R (10 000 000) (10 000 000) (10 000 000)
Podstawa opodatkowania 20 000 000 20 000 000 20 000 000
Odliczenie z tytułu kosztów kwalifikowanych B+R (100%) Brak (10 000 000) (15 000 000)
Podstawa opodatkowania po odliczeniu ulgi na B+R  20 000 000 10 000 000 5 000 000
Stawka podatku  19% 19% 19%
Podatek (3 800 000) (1 900 000) (950 000)
Różnica w opodatkowaniu/korzyść:   1 900 000  2 850 000


 

ceny i ludzie

Jakie koszty się kwalifikują?

Przedmiotem ulgi na badania i rozwój są koszty poniesione w danym roku podatkowym (istotny jest fakt poniesienia kosztu, a nie zakończenia projektu) w związku z prowadzoną działalnością B+R, wpisujące się w zamknięty katalogu kosztów kwalifikowanych (przedstawiony poniżej).
 

Katalog Kosztów Kwalifikowanych

Istotne kroki w drodze do ulgi

Skorzystanie z ulgi podatkowej na działalność badawczo-rozwojową wymaga od podatnika odpowiedniego przygotowania. Oprócz poprawnego zmapowania czynności B+R, których granica z czynnościami rutynowymi, niemającymi charakteru badawczo-rozwojowego, jest często trudna do zidentyfikowania, podatnik powinien zastosować się do kilku warunków wskazanych przez ustawodawcę.

Odliczenia kosztów kwalifikowanych dokonuje się kumulatywnie w zeznaniu za rok podatkowy, w którym zostały poniesione (co nie wyklucza możliwości sięgnięcia po ulgę z tytułu kosztów poniesionych w latach poprzedzających, nawet od roku 2016). Jednocześnie, podatnik zobligowany jest do prowadzenia odrębnej ewidencji księgowej wydatków związanych z działalnością B+R. Koszty odliczone w ramach ulgi B+R, nie mogą zostać zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie, przy czym zwrot należy rozumieć, jako pochodzący ze środków publicznych.

Uwzględniając powyższe, podatnik zobowiązany jest do wykazania kosztów kwalifikowanych w formularzu CIT-BR załączonym do rocznego zeznania podatkowego. Dodatkowo, dobrą praktyką jest udokumentowanie oraz uzasadnienie spełnienia definicji B+R dla działań realizowanych przez Spółkę, a także udokumentowanie poniesionych wydatków B+R, w formie rocznego raportu z działalności B+R sporządzonego dla celów ulgi podatkowej.

Ulga na B+R jako wstęp do dodatkowych korzyści

Aktualnie trwają prace nad nową ulgą podatkową tzw. Innovation box. Instrument ten wprowadzi preferencyjne opodatkowanie dochodów uzyskanych głównie dzięki działalności badawczo-rozwojowej, zaś jednym z warunków korzystania z niego może być wcześniejsze skorzystanie z ulgi na B+R.
 

Marcin Mańkowski – menedżer w zespole
ulg i dotacji
Jakub Tomżyński – starszy konsultant w zespole ulg i dotacji

© 2023 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie