• Justyna Bednarczyk, autor |

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt dotyczący zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w tym projekcie zmiany stanowią część zapowiadanego od miesięcy Polskiego Ładu. Jakie nowe ulgi zostaną zaoferowane przedsiębiorcom prowadzącym działalność innowacyjną?

Nowe ulgi na innowacje

Ministerstwo Finansów opublikowało projekt dotyczący zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w tym projekcie zmiany stanowią część zapowiadanego od miesięcy Polskiego Ładu. Jakie nowe ulgi zostaną zaoferowane przedsiębiorcom prowadzącym działalność innowacyjną?

Poza zmianami w zakresie stosowania funkcjonujących już w polskim prawie podatkowym ulg – ulgi B+R oraz ulgi IP Box, planowane jest wprowadzenie trzech nowych instrumentów: ulgi na prototyp, ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników oraz ulgi na robotyzację.

Ulga na prototyp

Z ulgi na prototyp będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który opracuje nowy produkt - produkt dotychczas niefunkcjonujący na rynku lub produkt innowacyjny w skali firmy, który będzie rozwijał jej ofertę i pozwoli zdobywać nowe rynki.

Ulga będzie polegała na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania 30% sumy kosztów produkcji próbnej i wprowadzenia na rynek nowego produktu, przy czym wysokość tego odliczenia nie może przekroczyć 10% dochodu osiągniętego w roku podatkowym. Proponowane przepisy wprowadzające ulgę na prototyp zawierają listę wydatków, które będą mogły zostać uznane za koszty produkcji próbnej (np. koszty nabycia materiałów i surowców) oraz koszty wprowadzenia na rynek (np. koszty badań, ekspertyz, przygotowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania certyfikatu).

Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników

Z ulgi na wsparcie innowacyjnych pracowników będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zatrudniający pracowników do wykonywania działalności badawczo-rozwojowej. Pracownik będzie mógł zostać zakwalifikowany do ulgi, jeśli czas jego pracy przeznaczonej na realizację działalności badawczo-rozwojowej wynosi co najmniej 50% ogólnego czasu pracy w danym miesiącu.  

Ulga będzie dotyczyła innowacyjnych pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy lub umów cywilno-prawnych, a także znajdzie zastosowanie w przypadku dochodów (przychodów) uzyskanych przez nich z tytułu praw autorskich.

W ramach ulgi na zatrudnienie innowacyjnych pracowników, przedsiębiorcy którzy ponieśli stratę lub osiągnęli dochód niższy od kwoty przysługującego w roku podatkowym odliczenia z tytułu ulgi B+R, będą mogli pomniejszyć kwotę zaliczek na podatek dochodowy oraz zryczałtowanego podatku dochodowego, o iloczyn kwoty nieodliczonej i stawki podatku obowiązującej tego podatnika w danym roku podatkowym. Zmniejszenie wspomnianych zaliczek (które potrącane są od dochodów uzyskiwanych przez pracowników) sprawi, że przedsiębiorca będzie mógł zaproponować pracownikom wyższe wynagrodzenie, zwiększając tym samym swoją konkurencyjność.

Ulga na robotyzację

Z ulgi na robotyzację będzie mógł skorzystać przedsiębiorca, który zakupi i zainstaluje robota przemysłowego, tj. automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową maszynę, o co najmniej 3 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne bądź lokomocyjne dla zastosowań przemysłowych.

Ulga będzie polegała na możliwości odliczenia od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych w roku podatkowym na robotyzację, przy czym kwota odliczenia nie może przekraczać kwoty dochodu uzyskanego w roku podatkowym.

W uldze będą mogły zostać uwzględnione nie tylko koszty zakupu robota, ale także m.in. koszty maszyn i urządzeń związanych z robotami przemysłowymi, koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do poprawnego uruchomienia i przyjęcia do używania robotów, koszty nabycia usług szkoleniowych dotyczących robotów.

Stworzony przy pomocy nowych ulg system, ma wpierać innowacyjne inwestycje na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Wszystkie ulgi na innowacje będą mogły działać równolegle i wzajemnie wzmacniać swoje działanie. Pierwsi przedsiębiorcy mają mieć możliwość skorzystania z nowych udogodnień w ramach pakietu ulg na innowacje już w styczniu 2022 r.