Problemy interpretacyjne w dokumentacji cen transferowych

Problemy interpretacyjne w dokumentacji TP

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14 marca 2018 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków z zakresu dokumentacji podatkowej, termin na sporządzenie dokumentacji cen transferowych, złożenie oświadczenia o jej sporządzeniu oraz dołączenie do zeznania podatkowego za rok podatkowy uproszczonego sprawozdania CIT-TP został wydłużony do końca września. Pomimo, że prace nad przygotowaniem wywiązaniem się z obowiązku dokumentacyjnego w obszarze cen transferowych są w większości w zaawansowanym stadium prac, to nie można przy tym zapominać, że wiele kwestii w tym obszarze nadal podlega dyskusji. Ministerstwo Finansów podjęło już próbę ich zbiorczego wyjaśnienia na mocy interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r. Wydaje się przy tym, że największe emocje podatników wzbudzają wyjaśnienia organów podatkowych odnoszące się do kwestii jednorodzajowości transakcji.

1000
Problemy interpretacyjne w dokumentacji cen transferowych | K. Gargul

Na podstawie art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa CIT) za transakcje lub inne zdarzenia mające istotny wpływ na wysokość dochodu (straty) podatnika, a zatem te, które podlegają obowiązkowi dokumentacyjnemu uznaje się transakcje i inne zdarzenia jednego rodzaju, których łączna wartość przekracza w roku podatkowym równowartość 50 tys. euro.

Jak rozumieć pojęcie „jednorodzajowości transakcji”?

Jednakże zarówno w przepisach ustawy CIT jak i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 września 2017 r. nie wyjaśniono co oznacza pojęcie: „transakcje i inne zdarzenia jednego rodzaju” oraz w jaki sposób podatnicy powinni sumować wartość przeprowadzonych transakcji (i) odrębnie dla każdego kontrahenta z uwzględnieniem ustawowego limitu (ii) czy też może w sposób sumaryczny.

Przedmiotowa kwestia wielokrotnie była przedmiotem zainteresowania ze strony Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (Dyrektor KIS), który w ramach wydawanych interpretacji indywidualnych wiele razy stawał po stronie podatników. Przykładowo należy tutaj wskazać na wydane przez Dyrektora KIS interpretacje indywidualne z dnia: 11 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.325.2017.2.APO), 14 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-2.4010.391.2017.1.ANK), 19 grudnia 2017 r. (nr 0115-KDIT2-3.4010.288.2017.1.KP), 20 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-3.4010.447.2017.1.MST) oraz 29 grudnia 2017 r. (nr 0111-KDIB1-1.4010.156.2017.1.SG), gdzie organ podatkowy stwierdza jednoznacznie, że ustawowy limit transakcji i innych zdarzeń jednego rodzaju należy odnosić osobno do każdej transakcji zawartej z danym podmiotem powiązanym.

Jednakże, jak wynika z interpretacji ogólnej Ministra Finansów z dnia 24 stycznia 2018 r., podmiot gospodarczy, który przeprowadza transakcje jednego rodzaju na analogicznych warunkach z różnymi podmiotami powiązanymi powoduje, że transakcja ta w dalszym ciągu ma jednorodzajowy charakter. Tym samym Minister Finansów jasno podkreśla, że przepisy ustaw podatkowych w żaden sposób nie stanowią o konieczności ustalania progu dokumentacyjnego osobno dla każdego podmiotu powiązanego.

Utrata mocy ochronnej interpretacji indywidualnych

W związku z powyższym podatnicy, którzy otrzymali interpretację indywidualną w swojej sprawie i stosowali się do niej, tracą wynikającą z niej ochronę. Zgodnie bowiem z art. 14k Ordynacji podatkowej, interpretacja chroni tylko do czasu zmiany bądź stwierdzenia jej wygaśnięcia. Jest niemal pewne, że wielu podatników, którzy dzięki interpretacji indywidualnych Dyrektora KIS otrzymało ochronę może zostać jej wkrótce pozbawiona na mocy decyzji stwierdzającej jej wygaśnięcie. Zauważalna jest wzmożona aktywność organu podatkowego w zakresie uchylania interpretacji indywidualnych odnoszących się do problemu jednorodzajowości transakcji.

Tak zdecydowana zmiana linii interpretacyjnej organów podatkowych nasuwa pytania co do zasadności występowania z wnioskiem o ochronę na mocy interpretacji podatkowych, a także pozwala na poczynienie pewnych przemyśleń związanych ogólnie z sensem posługiwania się nimi na linii podatnik – organ podatkowy.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs