MŚP mogą więcej | Tomasz Zalewski

MŚP mogą więcej

W 2018 r. przedsiębiorstwa będą miały możliwość skorzystania z wielu źródeł wsparcia swojej działalności w formie dofinansowania dla projektów. Szczególny nacisk położony będzie na wsparcie mniejszych firm z sektora MŚP, które będą mogły uzyskać wsparcie związane z wieloma aspektami ich działalności, jak na przykład prace badawczo-rozwojowe, wdrożenie ich wyników czy też rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne oraz promowanie marki.

1000

Instrumenty dedykowane mniejszym przedsiębiorcom pozwalają im znacznie wzmocnić swoją pozycję rynkową i wspierać swój dalszy rozwój.

Dotacje na prace B+R

Już w marcu Narodowe Centrum Badań i Rozwoju rozpocznie nowy nabór wniosków w ramach Poddziałania 1.1.1. POIR Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, o dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych. Dotacja dla MŚP wynosić będzie od 35% do 80% kosztów prac B+R. Wsparcie będzie udzielane na projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe. Dodatkowo, MŚP mogą ubiegać się o dofinansowanie usług doradczych związanych z pracami przedwdrożeniowymi (intensywność wsparcia wynosi 50 proc.), a także, w ramach pomocy de minimis prac przedwdrożeniowych (intensywność wsparcia wynosi 90 proc.). W 2018 r. w ramach „Szybkiej Ścieżki” nie przewiduje się konkursów dla projektów realizowanych w woj. Mazowieckim.

W ramach Szybkiej Ścieżki dla MŚP w 2018 r. planowane są dwa nabory – od 1 marca 2018 r. do 30 maja 2018 r. a także od 16 sierpnia 2018 r. do 14 grudnia 2018 r. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych dla projektu wynosi 1 mln PLN. Dodatkowo przedsiębiorstwa z sektora MŚP posiadające certyfikat Seal of Excellence mogą przedkładać wnioski o dofinansowanie od 3 kwietnia do 28 grudnia 2018 r.

Wsparcie na realizację dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki można uzyskać również w ramach działania 1.2 POIR Sektorowe programy B+R.
 

Wdrożenie wyników prac B+R

MŚP mogą również uzyskać dofinansowanie związane z wdrożeniem wyników prac badawczo-rozwojowych oraz innowacji technologicznych, będących wynikiem prac badawczo-rozwojowych. Wsparcie będzie udzielane na projekty dotyczące wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (wyrobów lub usług). Podmioty z sektora MŚP będą mogły ubiegać się o dofinansowanie w ramach:

• Poddziałania 3.2.1. POIR Badania na rynek (nabór od 20.03.2018 r. do 05.12.2018 r.)
• Poddziałania 3.2.2. POIR Kredyt na innowacje technologiczne (nabór od 15.02.2018 r. do 24.05.2018 r.)

W konkursie Badania na rynek przedmiotem dofinansowania w ramach projektów mogą być wydatki inwestycyjne, usługi doradcze lub eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 5 mln PLN dla mikro i małych przedsiębiorstw, w przypadku średnich wynosi 10 mln PLN. Istotną, korzystną dla wnioskodawców zmianą w porównaniu do poprzednich naborów, jest możliwość dofinansowania wdrożenia wyników prac B+R, które zostały zakupione od podmiotu zewnętrznego. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln PLN, w tym 450 tys. PLN na prace rozwojowe oraz 500 tys. PLN na usługi doradcze.

W ramach Kredytu na innowacje technologiczne, dofinasowanie przekazywane jest w formie spłaty części kredytu na inwestycję technologiczną. Technologie wdrażane w ramach projektu mogą mieć postać prawa własności przemysłowej, wyników prac rozwojowych, wyników badań przemysłowych bądź nieopatentowanej wiedzy technicznej, które to umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Maksymalna wysokość dofinansowania projektu wynosi 6 mln PLN.
 

Pozostałe możliwości wsparcia

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru, dokonanym nie później niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie mogą również uzyskać wsparcie na rozszerzenie swojej działalności na rynki zagraniczne. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs w ramach działania 1.2 POPW Internacjonalizacja dla MŚP, który został podzielony na dwie rundy naboru tj. pierwsza runda naboru zostanie przeprowadzona w okresie od 27 lutego do 29 marca 2018 roku natomiast druga naboru zostanie przeprowadzona od 30 lipca do 4 września 2018 r. Dofinasowanie mogą uzyskać projekty kompleksowe, indywidualne oraz profilowane pod odbiorcę w związku z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowych modeli biznesowych związanych z internacjonalizacją działalności wnioskodawcy. Maksymalny poziom dofinasowania, które udzielane jest w ramach pomocy de minimis to 85% kwoty projektu, a jego wartość może osiągnąć nawet 800 tys. PLN.

Ponadto w ramach poddziałania 3.3.3. POIR, podmioty z sektora MŚP mogą również uzyskać wsparcie na promocję marek produktów (zarówno wyrobów jak i usług), które mają szansę stać się rozpoznawalne na rynkach zagranicznych. Nabór wniosków przeprowadzony będzie w okresie od 4 kwietnia do 8 maja 2018 roku. Przedsiębiorcy mogą starać się nawet o 850 tys. PLN na udział w targach, wystawach, misjach gospodarczych lub konferencjach zagranicznych, a także na pokrycie kosztów doradztwa w sprawach związanych z wprowadzeniem firmy na rynki zagraniczne.

Istnieje również możliwość dofinansowania zakupu usług realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług), w postaci bonu na innowacje w ramach poddziałania 2.3.2. POIR. Specjalne konkursy dedykowane MŚP są również organizowane w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych na które z pewnością należy również zwrócić uwagę.

Tomasz Zalewski – menedżer w zespole ulg i dotacji

© 2024 KPMG Sp. z o.o., a Polish limited liability company and a member firm of the KPMG global organization of independent member firms affiliated with KPMG International Limited, a private English  company limited by guarantee. All rights reserved.


For more detail about the structure of the KPMG global organization please visit Governance page.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs