Porozumienie Polski ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC (Country-by-Country Reporting)

Podpisanie porozumienia CbC ze Stanami Zjednoczonymi

W dniu 20 grudnia 2017 r., Ministerstwo Finansów poinformowało w swoim komunikacie o złożeniu przez wiceministra finansów Pawła Gruzę podpisu pod dwustronnym porozumieniem zawartym między Polską i Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC – "Arrangement Between the Competent Authority of the United States of America and the Competent Authority of the Republic of Poland on the Exchange of Country-by-Country Reports", które wskazuje sposób i zakres wymiany informacji o raportach CbC pomiędzy rządem polskim i amerykańskim. Strona amerykańska podpisała przedmiotowe porozumienie dnia 28 grudnia 2017 r.

1000
Porozumienie Polski ze Stanami Zjednoczonymi w sprawie wymiany raportów CbC (Country-by-Country Reporting)

Obowiązek składania informacji o grupie podmiotów został nałożony na niektóre polskie spółki Ustawą z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami implementującą dyrektywę Rady 2014/107/UE z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z ustawą, sprawozdanie CbC składają jednostki dominujące międzynarodowych grup kapitałowych, których skonsolidowane przychody w poprzednim roku obrotowym przekroczyły 750 mln euro.

W sytuacji, gdy polski podmiot wchodzi w skład takiej grupy, nawet nie będąc jej spółką dominującą, ma wówczas obowiązek poinformowania Szefa Krajowej Administracji Skarbowej o tym kto w ramach grupy jest właściwą jednostką raportującą oraz o państwie lub terytorium, w którym zostanie przekazana informacja o grupie podmiotów. Następnie, otrzymane przez Szefa KAS raporty CbC zostaną automatycznie wymienione z władzami podatkowymi innych państw, w których działa dana grupa. Zgodnie z założeniami zawartego porozumienia, polska strona powinna również automatycznie otrzymać raporty Country-by-Country.

Obowiązek automatycznej wymiany informacji podatkowej wynikający z dyrektywy unijnej dotyczy bezpośrednio jedynie administracji podatkowych państw członkowskich Unii Europejskiej, które dokonały jej implementacji. Ze względu na fakt, że międzynarodowe grupy kapitałowe często wykraczają obszarem swojej działalności poza granice Unii Europejskiej, wskazana powyżej ustawa dodatkowo powoduje, że obowiązkowa wymiana informacji będzie miała zastosowanie nie tylko pomiędzy państwami członkowskimi, ale również krajami trzecimi na gruncie dodatkowych porozumień, m.in. wielostronnego porozumienia z 29 października 2014 r. podpisanego przez Polskę (tzw. MCAA agreement) na podstawie Konwencji o wzajemnej pomocy administracyjnej w sprawach podatkowych. Ze względu na fakt, że Stany Zjednoczone nie są stroną powyższego porozumienia, rząd Polski uregulował kwestię wymiany informacji podatkowych z administracją amerykańską w osobnym dokumencie.

Automatyczna wymiana kluczowych informacji o wszystkich podmiotach w danej grupie kapitałowej ma ułatwić zainteresowanym organom podatkowym ocenę ryzyka w zakresie cen transferowych. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych przekazywanych w informacji o grupie podmiotów oraz sposobu jej wypełniania, wielonarodowe grupy kapitałowe w raportach CbC prezentują informacje, które oprócz podstawowych danych o jednostkach wchodzących w skład grupy, dotyczą m.in. przychodu do opodatkowania, zapłaconych i należnych podatków oraz niepodzielnych zysków z lat ubiegłych.

Podpisane porozumienie jest niezależne od przepisów regulujących wymianę informacji dla celów podatkowych na podstawie Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA i towarzyszących Uzgodnień Końcowych podpisanych w Warszawie dnia 7 października 2014 r. Przypominamy, że dotyczą one wymiany informacji na temat posiadanych przez obywateli USA w Polsce rachunków bankowych i inwestycyjnych (amerykańskie banki również zobowiązane są informować polskiego fiskusa o kontach klientów, którzy są podatnikami polskimi).

Pełna treść porozumienia będzie dostępna na stronie Amerykańskiego Urzędu Skarbowego (ang. Internal Revenue Services), pod linkiem podanym w ramach niniejszego artykułu.

W celu dokładniejszego zaznajomienia się z samymi obowiązkami wynikającymi z raportowania Country-by-Country, zapraszamy do zapoznania się wrześniową publikacją KPMG - TP Alert: Raportowanie Country-by-Country.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do obowiązków związanych ze składaniem raportów CbC, z chęcią odpowiemy na wszelkie pojawiające się z Państwa strony pytania.

© 2024 KPMG Tax M.Michna sp.k. jest polską spółką komandytową i członkiem sieci KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Cooperative (“KPMG International”), podmiotem prawa szwajcarskiego. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs