TP Alert: Raportowanie Country-by-Country

TP Alert: Raportowanie Country-by-Country

Dla części dużych wielonarodowych grup kapitałowych, których rok sprawozdawczy zakończył się 31 grudnia 2016 r., już wkrótce upłynie termin na przekazanie Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej powiadomienia dotyczącego informacji o grupie podmiotów. Powiadomienie dotyczące roku 2016 powinno być złożone już do końca października bieżącego roku, a dotyczące roku 2017 – do końca grudnia bieżącego roku.

1000
TP Alert: Raportowanie Country-by-Country

Przypominamy, iż Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami (dalej: „Ustawa”), nakłada na niektóre polskie podmioty należące do międzynarodowych grup kapitałowych obowiązek przekazania Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) powiadomienia zawierającego informację o tym, który podmiot z grupy i w której jurysdykcji podatkowej przekaże właściwym organom skarbowym informację o grupie podmiotów (tzw. raport Country-by-Country, CbC).

Kiedy grupa musi przygotować raport CbC?

Zgodnie z Ustawą, implementującą do polskiego porządku prawnego zmienioną Dyrektywę Rady 2011/16/UE z 15 lutego 2011 r. w sprawie współpracy administracyjnej w dziedzinie opodatkowania, uwzględniającą zalecenia wypracowane w ramach projektu Base Erosion & Profit Shifting realizowanego przez kraje G20 oraz Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), grupy kapitałowe (i) sporządzające skonsolidowane sprawozdanie finansowe, (ii) działające transgranicznie, oraz (iii) wykazujące skonsolidowane przychody powyżej 750 mln EUR, mogą być obowiązane do przygotowania informacji o grupie podmiotów (raportu CbC) i przekazania jej Szefowi KAS w Polsce, w ciągu 12 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego takiej grupy.

Zawarty w Ustawie katalog podmiotów, które winny być objęte grupowym raportem CbC, jest bardzo szeroki – obszerniejszy od tego zalecanego przez OECD (dotyczy to w szczególności wynikającego z art. 82 pkt. 5 wymogu objęcia raportowaniem m.in. jednostek konsolidowanych metodą praw własności, co stoi w sprzeczności z publikowanymi przez OECD zaleceniami w zakresie implementowania raportowania CbC przez jurysdykcje podatkowe – (zob. dokument Guidance on the Implementation of Country-by-Country Reporting - BEPS Action 13, OECD).

Obowiązki polskich podmiotów związane z raportowaniem CbC

Podstawowym obowiązkiem dotyczącym raportowania CbC, nałożonym Ustawą na polskie podmioty, jest konieczność przygotowania i przekazania Szefowi KAS samej informacji o grupie podmiotów. Co do zasady obowiązek ten dotyczy jednak tych podmiotów, które można uznać za jednostki dominujące w swoich grupach. Tym niemniej, w określonych przypadkach obowiązek ten może dotyczyć również podmiotów niebędących jednostkami dominującymi (więcej na ten temat w alercie KPMG w Polsce z marca 2017 r.).

Niezależnie od powyższego, Ustawa nakłada na wiele polskich podmiotów dodatkowy obowiązek, polegający na konieczności powiadomienia Szefa KAS o tym, który podmiot z grupy i w której jurysdykcji podatkowej przekaże właściwym organom skarbowym raport CbC. Co istotne, obowiązek ten dotyczy zarówno podmiotów spełniających kryteria jednostki dominującej, jak i pozostałych członków grupy, którzy w myśl Ustawy powinni być objęci raportem – w tym m.in. jednostek zależnych, podporządkowanych oraz polskich zakładów.

Termin na przekazanie powiadomienia

W pierwszym roku objętym raportowaniem, tj. tym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2015 r., ale przed 1 stycznia 2017 r., powiadomienie należy złożyć w ciągu 10 miesięcy od zakończenia sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy. Oznacza to, iż dla grup podlegających raportowaniu CbC, których sprawozdawczy rok obrotowy trwał od 1 stycznia 2016 r. do 31 grudnia 2016 r., termin na przekazanie powiadomienia Szefowi KAS za ww. rok upłynie z dniem 31 października 2017 r.

Co więcej, do końca grudnia 2017 r. podmioty należące do wskazanych wyżej grup obowiązane będą do przekazania kolejnego powiadomienia – tym razem dotyczącego raportu CbC za okres 1 stycznia 2017 r. – 31 grudnia 2017 r. Zgodnie bowiem z Ustawą, termin na złożenie powiadomienia upływa co do zasady w ostatnim dniu sprawozdawczego roku obrotowego danej grupy; wydłużony o 10 miesięcy termin na złożenie powiadomienia dotyczy wyłącznie roku obrotowego rozpoczynającego się po 31 grudnia 2015 r., ale przed 1 stycznia 2017 r.  

Informacje zawarte w powiadomieniu i sposób jego przekazania

W składanym Szefowi KAS powiadomieniu, jednostka należąca do grupy objętej raportowaniem CbC wskazuje, iż to ona jest jednostką składającą raport CbC grupy, albo wskazuje inną jednostkę, odpowiedzialną za przekazanie tego raportu, wraz z podaniem państwa lub terytorium, w którym zostanie on przekazany.

W opublikowanym niedawno komunikacie Ministerstwo Finansów poinformowało, iż przygotowywany jest wzór powiadomienia w formie dokumentu elektronicznego (formularz CBC-P); jednocześnie, Ministerstwo udostępniło schemat roboczej wersji formularza (w formacie XSD), wraz z opisem elementów wzoru powiadomienia (zob. komunikat na stronach Ministerstwa Finansów z 2 sierpnia 2017 r.), zawierającym wskazówki co do tego, jakie informacje będą wymagane do zamieszczenia w samym formularzu.

Sankcje za niewywiązanie się z obowiązków dot. raportowania CbC

Zgodnie z Ustawą, jednostki wchodzące w skład grup podmiotów, które nie dopełnią obowiązku przekazania samego raportu CbC, jak również obowiązku przekazania powiadomienia dotyczącego tego raportu, mogą podlegać karze pieniężnej w maksymalnej wysokości 1 mln PLN. Dodatkowo, zgodnie z Kodeksem Karnym Skarbowym, za złożenie nieprawdziwej informacji dla celów raportowania CbC grozi kara grzywny do 240 stawek dziennych.

Zachęcamy do kontaktu w przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości w odniesieniu do opisanych powyżej kwestii.

© 2024 KPMG Sp. z o.o., polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i członek globalnej organizacji KPMG składającej się z niezależnych spółek członkowskich stowarzyszonych z KPMG International Limited, prywatną spółką angielską z odpowiedzialnością ograniczoną do wysokości gwarancji. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Więcej informacji na temat struktury globalnej organizacji KPMG można znaleźć na stronie o strukturze zarządczej.

Bądź z nami w kontakcie

  • Znajdź biuro kpmg.findOfficeLocations
  • kpmg.emailUs