Podatek od nieruchomości komercyjnych przedmiotem postępowania Komisji Europejskiej prowadzonego przeciwko Polsce

Postępowanie KE w sprawie podatku od nieruchomości

KPMG Info - Tax Blog

KPMG Info - Tax Blog

Blog podatkowy - Bieżące wydarzenia podatkowe pod lupą ekspertów KPMG. Na łamach KPMG Info – Tax Blog prezentujemy najnowsze i najważniejsze wydarzenia z pogranicza prawa podatkowego i ekonomii. Eksperci KPMG w Polsce jasno i przystępnie komentują orzecznictwo podatkowe oraz zmiany legislacyjne wpływające na podatników, a szczególnie przedsiębiorców.

2018-02-15

Flagi przed siedzibą UE

Dnia 20 lutego 2018 r. przypada pierwszy termin zapłaty tzw. podatku od nieruchomości komercyjnych, znajdującego uregulowanie w polskich ustawach o podatkach dochodowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Opodatkowaniu podlegają wybrane budynki komercyjne tj. biurowe oraz usługowo-handlowe. Głównym założeniem przedmiotowego rozwiązania jest opodatkowanie nieruchomości komercyjnych podatkiem w wysokości 0,035% w skali miesięcznej, od podstawy ustalonej jako ich wartość początkowa. Ustawodawca przewidział jednak, że podatkowi podlega jedynie nadwyżka wartości nieruchomości powyżej kwoty 10 mln złotych. W praktyce oznacza to, że podatek od nieruchomości komercyjnych dotyczy jedynie nieruchomości, których wartość początkowa przekracza wspomnianą wyżej kwotę.

Rozwiązanie to może budzić uzasadnione obawy co do jego zgodności z regulacjami unijnymi dotyczącymi niedozwolonej pomocy publicznej. Skoro bowiem wybrane kategorie nieruchomości nie podlegają opodatkowaniu (do wartości 10 mln złotych), to w odniesieniu do ich właścicieli ustawodawca wprowadził mechanizm mogący stanowić w pewnym sensie niedozwoloną pomoc publiczną. Wynika to z nierównego sposobu traktowania przedmiotowych nieruchomości.

Mając na uwadze powyższe kwestie, należy liczyć się z możliwością zakwestionowania niniejszego podatku przez Komisję Europejską. Argumentacja przemawiająca za niezgodnością podatku od nieruchomości komercyjnych z przepisami unijnymi oparta może być na argumentach podobnych do tych zastosowanych już w odniesieniu do tzw. podatku od sprzedaży detalicznej. W praktyce bowiem mechanizm wyłączenia z opodatkowania nieruchomości o wartości poniżej 10 mln PLN faworyzuje podmioty wykorzystujące nieruchomości o wartości niższej.

W związku z faktem, że dnia 20 lutego 2018 r. przypada pierwszy termin zapłaty podatku od nieruchomości komercyjnych, mogą pojawić się wątpliwości czy podatek ten nie zostanie zawieszony podobnie jak miało to miejsce w sytuacji podatku od sprzedaży detalicznej. Z nieoficjalnych informacji wynika, iż Komisja Europejska wszczęła postępowanie przeciwko Polsce w tej sprawie. O ile jednak do 19 lutego nie zostaną podjęte działania zawieszające podatek od nieruchomości komercyjnych, to do tego momentu należy uznać, iż pozostaje on w dalszym ciągu należny. W takiej sytuacji podatnicy mogą rozważyć zapłatę podatku w należnej wysokości, a następnie korzystając z powyższych argumentów, mogą spróbować wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty. Ze strony organów skarbowych nie należy się spodziewać w takiej sytuacji pozytywnego rozpatrzenia, jednak już na etapie postępowania przed sądami administracyjnymi, sytuacja może być zgoła inna. O ile do dnia takiej rozprawy nie zostanie wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej można spodziewać się, iż sądy zwrócą się do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z pytaniem prejudycjalnym w niniejszym zakresie. Zważywszy, iż podobne podatki były już kwestionowane w innych państwach Unii Europejskiej, należy liczyć się z dość dużym prawdopodobieństwem, że podatek od nieruchomości komercyjnych uznany zostanie za niedozwoloną pomoc publiczną.
W konsekwencji pobór podatku od nieruchomości komercyjnych musiałby zostać zawieszony, a ewentualne kwoty zapłacone z tego tytułu powinny zostać niezwłocznie zwrócone do rąk podatników.

Problematyka wprowadzonego z dniem 1 stycznia 2018 r. podatku od nieruchomości komercyjnych była już szerzej opisywania na naszym blogu podatkowym.

Bądź z nami w kontakcie