Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Γενικός Κανονισμός Προστασίας Δεδομένων

Ανταποκρινόμαστε με ολοκληρωμένες λύσεις στη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων 20 ετών για την προστασία δεδομένων

Ανταποκρινόμαστε με ολοκληρωμένες λύσεις στη μεγαλύτερη πρόκληση των τελευταίων 20 ετών

Η μεγαλύτερη αλλαγή στην προστασία δεδομένων τα τελευταία 20 χρόνια είναι σε ισχύ από τον Μάιο αλλά πολίτες και επιχειρήσεις παραμένουν σε αναμονή της εξέλιξης της εφαρμογής του Κανονισμού στην καθημερινότητά τους. Οι παραβάσεις στην προστασία των προσωπικών δεδομένων άρχισαν να γίνονται γνωστές και ήδη ο αριθμός των καταγγελιών αυξάνεται σημαντικά σε πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε εθνικό και διασυνοριακό επίπεδο.

Οι Ευρωπαϊκές εποπτικές αρχές δεν έχουν δείξει ακόμα το μέγεθος των προστίμων που επίκειται να επιβάλουν.

Οι απαιτήσεις του ΓΚΠΔ για τους υπεύθυνους και εκτελούντες την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων (επιχειρήσεις κάθε είδους που τηρούν προσωπικά δεδομένα) είναι πολλές και πρέπει να πληρούνται και να εφαρμόζονται σε όλο τον κύκλο ζωής της πληροφορίας. Οι στατιστικές δείχνουν ότι πλέον του 70% των επιχειρήσεων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο δεν έχουν λάβει μέτρα για τη συμμόρφωσή τους ή τα μέτρα που έλαβαν απέχουν πολύ από αυτά του απαιτεί ο Κανονισμός.

Τα μέτρα συμμόρφωσης θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένα στο είδος της επιχείρησης και τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες, αλλιώς ενδέχεται να προκύψουν δυσλειτουργίες ή να κινδυνέψει η επιχείρηση λόγω παραβάσεων της νομοθεσίας που θα θίξουν την αξιοπιστία της στην αγορά.

Για το λόγο αυτό κάθε επιχείρηση πρέπει αφενός μεν να προχωρήσει στις αναγκαίες ενέργειες για την συμμόρφωσή της, αφετέρου δε να διασφαλίσει την συμμόρφωση σε συνεχή βάση, καθώς η εφαρμογή του Κανονισμού αποτελεί μέρος της καθημερινής λειτουργίας κάθε υγιούς επιχείρησης, που επιπλέον προσδίδει ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. 


Πώς μπορεί να βοηθήσει η KPMG;

Οι υπηρεσίες μας παρέχονται από υψηλά καταρτισμένους συμβούλους ασφάλειας πληροφοριών και νομικούς συμβούλους και περιλαμβάνουν:


Αναγκαίες ενέργειες

 • Ενημέρωση και εκπαίδευση
 • Αξιολόγηση διακυβέρνησης και διαχείρισης κινδύνων
 • Καταγραφή δραστηριοτήτων επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ροών επεξεργασίας τους
 • Αξιολόγηση επιπτώσεων επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων
 • Αναμόρφωση συμβάσεων και διαδικασιών διαχείρισης τρίτων μερών και συνεργατών
 • Αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του ΓΚΠΔ
 • Προτάσεις μέτρων για βελτίωση
 • Υποστήριξη στην εφαρμογή δικλείδων ασφάλειας.

Υποστήριξη για διαρκή συμμόρφωση
 • Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών υποστήριξης του Υπεύθυνου Προστασίας Δεδομένων (DPO) και της ομάδας αυτού 
 • Νομική υποστήριξη
 • Σχεδιασμός/βελτίωση πολιτικών και διαδικασιών ασφάλειας και ιδιωτικότητας
 • Διενέργεια ελέγχων κοινωνικής μηχανικής
 • Υπηρεσίες απόκρισης σε συμβάντα ασφάλειας
 • Υπηρεσίες ελέγχου της υφιστάμενης συμμόρφωσης της επιχείρησης με τον Κανονισμό και των συνεχών εξελίξεων που λαμβάνουν χώρα στην νομοθεσία, τις οδηγίες των αρμοδίων εποπτικών οργάνων και των πρακτικών της παγκόσμιας αγοράς.

Η KPMG, ως επιχειρηματικό μέλος του Διεθνούς Οργανισμού Επαγγελματιών Προστασίας Ιδιωτικότητας Δεδομένων (IAPP – International Association of Privacy Professionals Platinum corporate member), και η CPA Law, ως μέλος του διεθνούς Νομικού και Φορολογικού Δικτύου της KPMG, οδηγούν τις εξελίξεις στον τομέα της προστασίας της ιδιωτικότητας των δεδομένων.


Διαβάστε για το εύρος των υπηρεσιών μας που αφορούν το GDPR (PDF 164 KB)

Συνδεθείτε μαζί μας