Διοίκηση της απόδοσης & ανταμοιβών

Διοίκηση της απόδοσης & ανταμοιβών

Βοηθάμε τους πελάτες να διασφαλίσουν ένα σύγχρονο πλαίσιο απόδοσης και ανταμοιβής για την εταιρεία και τους εργαζομένους τους

Βοηθάμε τους πελάτες να διασφαλίσουν ένα σύγχρονο πλαίσιο απόδοσης και ανταμοιβής...

Αναπτύσσουμε συστήματα διοίκησης της απόδοσης, απόλυτα προσαρμοσμένα στις ανάγκες κάθε εταιρείας και διαμορφώνουμε ολοκληρωμένα συστήματα αποδοχών και παροχών, διασφαλίζοντας έτσι ένα σύγχρονο πλαίσιο απόδοσης και ανταμοιβής για την εταιρεία και τους εργαζομένους.

Σε αυτό το πλαίσιο η KPMG στην Ελλάδα βοηθά τις εταιρείες να καθορίσουν τη στρατηγική τους σε θέματα απόδοσης και ανταμοιβών.

Αναφορικά με το Σύστημα Διοίκησης της Απόδοσης βοηθά τις εταιρείες να:

  • σχεδιάσουν συστήματα διοίκησης της απόδοσης τα οποία θα προωθούν την επίτευξη των στρατηγικών στόχων (KPIs) και των επιθυμητών συμπεριφορών όπως αυτές ορίζονται από το όραμα, τις αξίες και τη στρατηγική της εταιρείας, και θα ενισχύουν τη συνεχή βελτίωση του ανθρώπινου δυναμικού
  • σχεδιάσουν ένα ευέλικτο και εύκολα εφαρμόσιμο σύστημα απόδοσης 
  • υποστηρίξουν την εφαρμογή των συστημάτων σε όλες τις φάσεις υλοποίησης

Αναφορικά με το Σύστημα Ανταμοιβών βοηθά τις εταιρείες να:

  • αξιολογήσουν αντικειμενικά τη σημαντικότητα των θέσεων εργασίας
  • σχεδιάσουν συστήματα ανταμοιβών που περιλαμβάνουν τόσο τις σταθερές (βασικός μισθός) όσο και τις μεταβλητές αποδοχές (πριμ απόδοσης), τις μακροχρόνιες αποδοχές (προγράμματα μετοχών) που αποσκοπούν στην επιβράβευση και διακράτηση των στελεχών, καθώς επίσης και τις παροχές (αυτοκίνητα, ιατροφαρμακευτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα, κ.λπ.)
  • αναπτύξουν συστήματα ανταμοιβών στα οποία οι Εργαζόμενοι θα αμείβονται ανάλογα με την απόδοση τους, τη σχετική αξία της θέσης που κατέχουν και με όρους ανταγωνιστικούς ως προς την αγορά. Η KPMG από το 1993 διεξάγει ετήσιες έρευνες αποδοχών και παροχών για την Ελληνική αγορά και πληθώρα εξατομικευμένων ερευνών αποδοχών και παροχών
  • να σχεδιάσουν προγράμματα εθελουσίας εξόδου ή απομάκρυνσης εργαζομένων που θα ενισχύουν τη δίκαιη μεταχείριση των εργαζομένων που αποχωρούν από την εταιρεία αλλά και τη διατήρηση του καλού της ονόματος στην αγορά. 

Συνοπτικά, οι βασικές υπηρεσίες που παρέχονται από την KPMG σε θέματα διοίκησης απόδοσης και ανταμοιβών είναι: 

 

Συνδεθείτε μαζί μας