Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης

Yπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών εταιρικής διακυβέρνησης

Στις 17 Ιουλίου 2020 δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως ο Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ Α’ 136/17-07-2020) περί Εταιρικής Διακυβέρνησης ανωνύμων εταιρειών, με σκοπό τον εκσυγχρονισμό του Ν. 3016/2002 κατά τα σύγχρονα ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα. Ακολούθως, κατά ρητή νομοθετική επιταγή, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς προέβη στην έκδοση μίας εγκυκλίου και δύο αποφάσεων, με τις οποίες αποσαφηνίζονται συγκεκριμένα ζητήματα αναφορικά με α) την πολιτική καταλληλόλητας, β) τις κυρώσεις και γ) την αξιολόγηση του Συστήματος Εσωτερικού Ελέγχου (ΣΕΕ) και την εφαρμογή των διατάξεων περί Εταιρικής Διακυβέρνησης του ν. 4706/2020.

Οι ανωτέρω διατάξεις φέρνουν πρόσθετες απαιτήσεις αναφορικά με τη διοίκηση, οργάνωση και λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών με μετοχές ή άλλες κινητές αξίες εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά στην Ελλάδα, ωστόσο μπορούν να εφαρμόζονται οικειοθελώς και από ανώνυμες εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε οργανωμένη αγορά.

Η KPMG συνδυάζοντας τη γνώση και πολυετή εμπειρία εξειδικευμένων συμβούλων σε θέματα εταιρικής διακυβέρνησης, κανονιστικής συμμόρφωσης, διαχείρισης κινδύνων, εσωτερικού ελέγχου, ανθρώπινου δυναμικού, καθώς και σε νομικά και ελεγκτικά θέματα, είναι σε θέση να σας παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές και ελεγκτικές υπηρεσίες εταιρικής διακυβέρνησης σε τρεις διακριτές φάσεις:

  • Στην οργάνωση και τον σχεδιασμό ενός αποτελεσματικού μοντέλου και συστήματος εταιρικής διακυβέρνησης

  • Στην εφαρμογή των νέων αρχών της εταιρικής διακυβέρνησης

  • Στη συνεχή αξιολόγηση και βελτίωση της εταιρικής διακυβέρνησης.

Μάθετε περισσότερα για τις Υπηρεσίες Εταιρικής Διακυβέρνησης (PDF, 563 KB)

Συνδεθείτε μαζί μας