Διασφάλιση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων (IT Attestation)

Διασφάλιση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων

Προσφέρουμε ανεξάρτητη διαβεβαίωση προς τρίτους ότι τα συστήματα της εταιρείας λειτουργούν ορθά σύμφωνα με ελεγκτικά πρότυπα και πλαίσια διασφάλισης

Προσφέρουμε ανεξάρτητη διαβεβαίωση προς τρίτους ότι τα συστήματα...

Στις συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες της σημερινής αγοράς, έχει διαμορφωθεί η ολοένα και αυξανόμενη τάση, ιδιαίτερα τα τελευταία τα τελευταία 4-6 χρόνια, η οποία υπαγορεύει στις εταιρείες να αναθέτουν κάποιες από τις επιχειρησιακές του λειτουργίες σε εξωτερικούς συνεργάτες.  

Το παραπάνω πηγάζει από την προσπάθεια των οργανισμών παγκοσμίως να αποκτήσουν το στρατηγικό και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά, αναθέτοντας σε τρίτους κάποιες από τις μη βασικές λειτουργίες τους προκειμένου είτε να μειώσουν τα κόστη τους, είτε να έχουν το πλεονέκτημα που τους προσφέρει η εξειδικευμένη γνώση της τρίτης εταιρείας είτε να απαλλαγούν από τη διαχείριση κάποιων μη ζωτικών λειτουργιών τους.  

Σε κάθε περίπτωση, είναι εξαιρετικά σημαντικό για τις συγκεκριμένες εταιρείες, να κατανοήσουν τόσο τις δικές τους διαδικασίες και τα σημεία ελέγχου όσο και των συνεργατών τους στους οποίους έχουν αναθέσει τις λειτουργίες τους. Οι επαγγελματίες της KPMG που ασχολούνται με τη διασφάλιση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, διεξάγουν ελέγχους και παρέχουν τη διασφάλιση που χρειάζονται οι πελάτες μας και οι συνεργάτες τους μέσω ανεξάρτητων εκθέσεων όπως οι SysTrust, SAS70 / ISAE 3402.

Οι σύμβουλοι πληροφοριακών συστημάτων της KPMG, εξετάζουν τα σημεία και τις διαδικασίες ελέγχου που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα και με τις αντίστοιχες επιχειρησιακές διαδικασίες του οργανισμού και προσφέρουν ανεξάρτητη διαβεβαίωση προς τρίτους ότι τα συστήματα της εταιρείας λειτουργούν ορθά σύμφωνα με ελεγκτικά πρότυπα και πλαίσια διασφάλισης, όπως τα IFAC, SAS 70 ή ISAE 3402.  


Πως μπορούμε να βοηθήσουμε

  • Υπηρεσίες διασφάλισης συστημάτων πέραν των τακτικών οικονομικών ελέγχων (IFAC 3000) 
  • Υπηρεσίες διασφάλισης σύμφωνα με τα πρότυπα AICPA και CICA
  • Υπηρεσίες ασφάλειας και άλλες πιστοποιήσεις (IFAC 3000) 
  • Υπηρεσίες διασφάλισης για συγκεκριμένες περιοχές / λειτουργίες κατόπιν ειδικής συμφωνίας (IFAC 4400) 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η KPMG είναι πρωτοπόρος στην παροχή υπηρεσιών σχετικών με το SAS 70 καθώς οι επαγγελματίες της έχουν σημαντική γνώση και εμπειρία στο συγκεκριμένο τομέα καθώς και σε επιχειρηματικά περιβάλλοντα που χαρακτηρίζονται από ιδιαίτερη πολυπλοκότητα . 

Η KPMG έχει αναπτύξει διεθνώς μεθοδολογίες και αυτοματοποιημένα εργαλεία ώστε να μεγιστοποιήσει τα οφέλη προς τους πελάτες της και να προφέρει υπηρεσίες άριστης ποιότητας. Παγκοσμίως η KPMG διεξάγει περίπου το 35% των ελέγχων SAS 70 και περίπου τους μισούς ελέγχους των εταιρειών λογισμικού του Fortune 1,000.


Τα πλεονεκτήματα

Οι συμβουλευτικές μας υπηρεσίες βοηθούν τον πελάτη στην προετοιμασία για τον έλεγχο SAS 70, καθώς επίσης και στις διαδικασίες διασφάλισης σύμφωνα με το πλαίσιο ISAE 3402. Επιπλέον, βοηθάμε τον πελάτη να ορίσει και να εντοπίσει τις βασικές επιχειρησιακές του διαδικασίες και τα σημεία ελέγχου πληροφοριακών συστημάτων που τις υποστηρίζουν και τελικά να πετύχει: 

  • Βελτίωση στον τρόπο διαχείρισης των κινδύνων που σχετίζονται με τα πληροφοριακά συστήματα. 
  • Απόκτηση ανεξάρτητης ελεγκτικής γνώμης σχετικά με τη λειτουργία των πληροφοριακών του συστημάτων 
  • Αποδοτική επικοινωνία με τη Διοίκηση της εταιρείας για τα θέματα που είναι σχετικά με τα πληροφοριακά συστήματα 

Ως συνέπεια, οι πελάτες και οι ελεγκτές της εταιρείας, θα μπορούν να βασίζονται στα αποτελέσματα της δικής μας εργασίας προκειμένου να λαμβάνουν τη διασφάλιση που χρειάζονται σχετικά με την καλή λειτουργία των πληροφοριακών της συστημάτων.

 

Συνδεθείτε μαζί μας