Υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων & Συμμόρφωσης

Εσωτερικός έλεγχος, διαχείριση κινδύνων & συμμόρφωση

Οι υπηρεσίες της KPMG παρέχουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση

Οι υπηρεσίες της KPMG παρέχουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για αποτελεσματική...

Οι υπηρεσίες Εσωτερικού Ελέγχου, Διαχείρισης Κινδύνων και Κανονιστικής Συμμόρφωσης παρέχουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση, καλύπτοντας τις αντίστοιχες περιοχές διαχείρισης επιχειρησιακών κινδύνων και θεμάτων κανονιστικής συμμόρφωσης, εσωτερικού ελέγχου και βιώσιμης ανάπτυξης.

Χρησιμοποιώντας την εξειδικευμένη μεθοδολογία μας, που αναπτύχθηκε εσωτερικά για τις ανάγκες του εσωτερικού ελέγχου (IAM), αναλύουμε την επιχειρηματική στρατηγική και τις διαδικασίες μίας επιχείρησης και υποστηρίζουμε τη διοίκηση στην κατανόηση των κύριων επιχειρησιακών της κινδύνων και τον εντοπισμό ευκαιριών μείωσης του κόστους και αύξησης του κέρδους της επιχείρησης. 

Με την προσέγγιση μας, η οποία βασίζεται στη διαχείριση κινδύνων και ευκαιριών, μπορεί μία επιχείρηση να μετατρέψει τον εσωτερικό έλεγχο και τη διαχείριση κινδύνων από παραδοσιακές λειτουργίες εκτέλεσης μεμονωμένων ελέγχων και λήψης αποφάσεων σε ένα συνολικό σύστημα διασφάλισης της επιχειρηματικής στρατηγικής που θα παράγει προστιθέμενη αξία. 

Συνδεθείτε μαζί μας