Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες - Αναλυτικά

Λογιστικές συμβουλευτικές υπηρεσίες - Αναλυτικά

Το τμήμα λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε μια σειρά σημαντικά θέματα.

Το τμήμα λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG προσφέρει ένα ευρύ...

Το τμήμα λογιστικών συμβουλευτικών υπηρεσιών της KPMG προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε μια σειρά σημαντικά θέματα.
 

Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (Δ.Π.Χ.Α.) και λογιστικές υπηρεσίες μετάβασης

Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι στο σύγχρονο περιβάλλον οι αλλαγές στα λογιστικά πρότυπα έρχονται με γρήγορους ρυθμούς γεγονός που καθιστά δύσκολη τόσο την παρακολούθησή τους όσο και την εφαρμογή τους. Η KPMG είναι σε θέση να σας βοηθήσει να κατανοήσετε έγκαιρα τις πιθανές συνέπειες της εφαρμογής των νέων προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς και να τα εφαρμόσετε. Ειδικότερα, η KPMG μπορεί να σας συμβουλέψει σχετικά με τις επιπτώσεις των αλλαγών στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, να σας βοηθήσει στην ανάπτυξη ενός σχεδίου εφαρμογής τους και να εκπαιδεύσει μέσα από εξειδικευμένα σεμινάρια τα στελέχη της οικονομικής διεύθυνσης και του λογιστηρίου σας με στόχο την ομαλή μετάβαση στα νέα πρότυπα.
 

Οι υπηρεσίες της ΚΡΜG περιλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης και διαγνωστική μελέτη για την εκτίμηση της εφαρμογής των Δ.Π.Χ.Α., σημειώνοντας τις διαφορές μεταξύ των τοπικών και διεθνών λογιστικών προτύπων 
 • Ανάπτυξη σχεδίου μετάβασης στα Δ.Π.Χ.Α. και παροχή βοήθειας στην εφαρμογή των λογιστικών διαφορών και στην κατάρτιση των χρηματοοικονομικών καταστάσεων 
 • Προσδιορισμός των πιθανών επιπτώσεων της μετάβασης στα χρηματοοικονομικά αποτελέσματα. 
 • Παροχή βοήθειας στην εφαρμογή του Δ.Π.Χ.Α. 15 (Νέο Πρότυπο για την αναγνώριση των εσόδων)


Μετάβαση στα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα και λογιστικές υπηρεσίες μετάβασης

Η KPMG μπορεί να βοηθήσει επιχειρήσεις όλων των κλάδων στην κατανόηση των κανόνων και απαιτήσεων των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και την πρακτική εφαρμογή τους.

Ειδικότερα, παρέχουμε υπηρεσίες για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με:

 • Το νέο Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (παραστατικά και λογιστικά αρχεία) 
 • Την πρώτη χρήση εφαρμογής των νέων Ελληνικών Λογιστικών Προτύπων και τις ενέργειες που απαιτούνται για την πρώτη εφαρμογή
 • Το περιεχόμενο και τον τρόπο σύνταξης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα 
 • Το περιεχόμενο των σημειώσεων (προσάρτημα) κατά τα νέα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα. 


Συμβουλευτικές υπηρεσίες για ολοκληρωμένες λύσεις χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Ενώ η ιστορική χρηματοοικονομική πληροφόρηση διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο στη διαδικασία της εταιρικής πληροφόρησης, από μόνη της, δεν είναι σε θέση να προσδώσει μια ολοκληρωμένη εικόνα σχετικά με την εταιρική αξία. Περισσότερες πληροφορίες χρειάζονται για να μπορέσουν οι χρήστες των εν λόγω πληροφοριών να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο η Διοίκηση της εταιρίας οδηγεί την επιχείρηση και για το πως τυχόν αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσουν νέες ευκαιρίες και προκλήσεις.

Οι υπηρεσίες Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης δημιουργούν το πλαίσιο ώστε να επικεντρωθεί η επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα στρατηγικής, στη δημιουργία αξίας, στον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία χρησιμοποιεί τα κεφάλαιά της και στο κατά πόσο αυτά θα πρέπει να συνεχίσουν να βρίσκονται τοποθετημένα στη συγκεκριμένη επιχείρηση. Ορισμένοι Οργανισμοί επιχείρησαν τη μετάβαση αυτή, βελτιώνοντας τη δομή των υφιστάμενων εκθέσεων πληροφόρησής τους. Εντούτοις, η πραγματική αξία βρίσκεται στη θέσπιση ενός συνολικού πλαισίου Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης.

Η KPMG έχει εμπλακεί στην ανάπτυξη του πλαισίου Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης και έχει καταβάλει σημαντικές προσπάθειες στην ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών, καθώς και στην ανάπτυξη εκείνων των εργαλείων και των μεθοδολογιών, τα οποία και θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να εφαρμόσουν την Ολοκληρωμένη Πληροφόρηση. Η KPMG χρησιμοποιεί ευέλικτα εργαλεία και μεθοδολογίες με σκοπό την παροχή εξειδικευμένων λύσεων, οι οποίες και ικανοποιούν τις φιλοδοξίες και τους στόχους των πελατών της μέσα από τη χρήση ενός συστήματος Ολοκληρωμένης Πληροφόρησης. 

 • Βήμα 1 - Διακυβέρνηση και σχεδιασμός 
 • Βήμα 2 - Ανάλυση των υφιστάμενων διαδικασιών και παροχή βελτιωτικών προτάσεων 
 • Βήμα 3 - Ανάπτυξη βασικού περιεχομένου πληροφόρησης – Συμβουλές και ανάλυση 
 • Βήμα 4 - Ανάπτυξη δομής των σχετικών εκθέσεων αναφοράς 
 • Βήμα 5 - Πλαίσιο Συνδυασμένης Εξασφάλισης 
 • Βήμα 6 – Διαδικασία πληροφόρησης μέσω εκθέσεων αναφορών 


Υπηρεσίες προετοιμασίας εισόδου επιχειρήσεων σε αγορές

Η KPMG παρέχει ένα ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών με στόχο την παροχή υπηρεσιών κατά τη διαδικασία προσφοράς νέων χρεογράφων με δημόσια εγγραφή (Initial Public Offering). Χρησιμοποιώντας τη σχετική μεθοδολογία της KPMG, δουλεύουμε μαζί σας καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας προσφορών για την κάλυψη των απαραίτητων απαιτήσεων που θα σας βοηθήσουν να οικοδομήσετε μια βιώσιμη προσέγγιση για την κάλυψη των αναγκών σας μιας δημόσιας εγγραφής.


Συμβουλευτικές υπηρεσίες στις διαδικασίες της χρηματοοικονομικής πληροφόρησης

Η KPMG παρέχει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών σε όσους αναζητούν τρόπους να βελτιώσουν τη διαδικασία χρηματοοικονομικής πληροφόρησης μέσα από την κατάρτιση αναφορών.

Quality Close - Η μεθοδολογία Quality Close της KPMG προσφέρει μια δομημένη προσέγγιση για την αναθεώρηση και βελτίωση των υφιστάμενων διαδικασιών χρηματοοικονομικής πληροφόρησης. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στη βελτίωση της ποιότητας των δεδομένων στις οικονομικές καταστάσεις, στη μείωση του χρόνου κατάρτισης και την βελτίωση των προθεσμιών υποβολής εκθέσεων, στη μείωση δραστηριοτήτων που δεν προσθέτουν αξία καθώς και στη μείωση του κόστους λειτουργίας του οικονομικού τμήματος. Η προσέγγιση της KPMG στην υλοποίηση των εν λόγω έργων προσαρμόζεται εξατομικευμένα σε κάθε πελάτη και στις επιμέρους φάσεις κλεισίματος που έχει αναπτύξει. Στόχος είναι η πραγματοποίηση μεσοπρόθεσμων επιτυχιών και η παροχή μακροπρόθεσμου οφέλους μέσα από την πραγματοποίηση βιώσιμων αλλαγών στις διαδικασίες χρηματοοικονομικής πληροφόρησης.

Reporting Pilot - Οι σύνθετες χρηματοοικονομικές εκθέσεις θα πρέπει να τηρούν υψηλές προδιαγραφές τόσο ως προς το περιεχόμενο, όσο και ως προς το επίπεδο ικανοποίησης των απαιτήσεων πληροφόρησης των ενδιαφερομένων μερών, ενώ παράλληλα θα πρέπει να ολοκληρώνονται και στον απαιτούμενο χρόνο. Το Reporting Pilot της KPMG έχει σχεδιαστεί για να επιτρέπει την αυτόματη, οικονομική και γρήγορη υποβολή εκθέσεων, ικανοποιώντας έτσι τις υψηλές προδιαγραφές των ενδιαφερόμενων μερών σε μακροπρόθεσμη βάση. Το Reporting Pilot είναι ένα εργαλείο για την αποτελεσματική δημιουργία αναφορών υψηλών προδιαγραφών. Συνδυάζει ηλεκτρονική και επαγγελματική τεχνογνωσία. 

Closing Pilot - Το Closing Pilot μπορεί να βοηθήσει να γίνει η διαδικασία κλεισίματος γρήγορα, αποδοτικά και με διαφάνεια. Επίσης παρέχει στον πελάτη τη δυνατότητα να έχει τον έλεγχο σχεδόν κάθε δραστηριότητας και να έχει απτά αποτελέσματα σε όλες σχεδόν τις περιόδους και για όλες τις εταιρείες που συνδέονται με έναν όμιλο. Το Closing Pilot είναι ένα εργαλείο «web-based» για το σχεδιασμό, την παρακολούθηση και την αποτελεσματική διαχείριση των ετήσιων, τριμηνιαίων και μηνιαίων διαδικασιών κλεισίματος. Το συγκεκριμένο εργαλείο συνδυάζει ειδικά σχεδιασμένα συστήματα πληροφορικής με την επαγγελματική γνώση της KPMG.

Συνδεθείτε μαζί μας